Põhja-Pärnumaa vallale

Petitsioon hariduse ja kultuuri abivallavanema umbusalduse alustamiseks

Laura Hiie,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
105 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Seoses kasvava rahulolematusega vallakodanike seas haridusvaldkonna teemadel (lasteaedade kohatasu hüppeline tõus ja vastavalt läbi mõtlemata eelnõu, Pärnjõe Kooli kolmanda astme sulgemine vaatamata sellele, et rahuloluküsitluse tulemuste kohaselt on tegu valla parima kooliga, depressiivne töökeskkond Vändra Gümnaasiumis ja tugispetsialistide/kvalifitseeritud pedagoogide puudus, jne) palume Põhja-Pärnumaa valla hariduse ja kultuuri abivallavanema Tarvi Tasasega mitte jätkata töösuhet ning nimetatud isikut mitte kinnitada uue vallavalitsuse liikmeks augusti vallavolikogu istungil. 1. Kogukonna kaasamata jätmine - Puudub soov vallakodanikke kaasata plaanitavate sisuliste otsuste tegemisse ja see ei ole ka aastatega paranenud. - On olnud viimastel aastate kaks väga tõsist kohtuasja kogukonnaga, mis on eelkõige alguse saanud kaasamise põhimõtte mittetäitmisest, vallakodanikel ei ole olnud piisavalt informatsiooni ja kommunikatsioon on olnud praktiliselt olematu. Siinkohal viitame Pärnu-Jaagupi muusikakooli kolimise kohtuasjale ja nüüd käimas olevale Pärnjõe Kooli kolmanda kooliastme sulgemise kohtuasjale, mis on jõudnud ka juba ringkonnakohtusse ning kompromissi arutamist ei ole vallavalitsuse poolt isegi osapooltega mitte arutatud ega kaalutud. Jällegi märkimisväärsed rahalised kulud vallale maksumaksja raha eest võitluses oma kogukonnaga. - Järjekordne vallavalitsuse läbi mõtlemata plaan lõhkuda nn Pärnu-Jaagupi koolipere ja viia algklassid Lasteaed Pesamuna ruumidesse ja seda kõike ilma, et oleks kõiki alternatiive arutatud kõikide osapooltega. Järjepideva ühtse mustri jätkumine!

2. Juhtimisvead- pikaajaline strateegiline vaade ja prioriteedid haridusvaldkonnas puuduvad. Tehakse otsuseid hetkes ja ei osata näha suuremat pilti, millel kõigel on ka reaalsed kulud maksumaksja raha eest. Nt: Mõned aastad tagasi muusikakoolide kolimine Pärnu-jaagupi põhikooli ja Vändra gümnaasiumi ja sealjuures plaanides, et pikas perspektiivis pannaksse järgest väiksemad külakoolid kinni ja lapsed suunatakse keskustesse Pärnu-Jaagupi põhikooli/ Vändra Gümnaasiumi ehk siis sisuliselt ette nähtud ruumipuudus, mida nüüd lahendame muusikakoolide järjekordse kolimise plaaniga ning mis toob märkimisväärsed kulud. Maksumaksja raha ebaotstarbekas kulutamine! Nt: Rahulolematus Põhja-Pärnumaa koolides ja seda just asutuste juhtimise suunal kui ka HEV- lastega toimetulekul. Siinkohal toome välja Tootsi kooli, kus ei ole aastaid olnud mitte ühtegi tugispetsialisti, kuigi vajadus on olnud väga suur nende järele ning Vändra Gümnaasiumi depressiivne töökeskkond ja juhtkonnaga rahuolematus ning HEV-lastega toimetulek ning võimetus leida kvalifitseeritud õpetajaid. Oskamatus töötada välja motiveerivaid pakette õpetajate meelitamiseks meie valda sh ümberõppele asumisel.

Menetlusinfo

 1. Vastuskiri

  Põhja-Pärnumaa vallasekretäri vastuskiri: "Vastuseks Teie kirjale keskkonnast rahvaalgatus.ee teatame, et vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 32 lõikele 1 on ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks. Umbusalduse avaldamine ei ole käsitletav kohaliku elu küsimusena, mida saab algatada rahvaalgatuse korras, sest kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 46 lõige 1 kohaselt saab umbusalduse valitsuse liikmele algatada üksnes vähemalt neljandik volikogu koosseisust. Seetõttu ei alustata allkirjade kontrolli ning tegemist on pigem ettepanekuga volikogu koosseisule, mille liikmed saavad kaaluda, kas antud algatus on piisav umbusalduse algatamiseks."

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 100 allkirja

 4. Algatus kogus 83 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Petitsioon hariduse ja kultuuri abivallavanema umbusalduse alustamiseks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri