Viljandi vallale

Viljandi valda Viiratsi asulasse ujulakompleki rajamine

Ülo Tuvi, Angela Leiaru,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
264 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

HEA VALLAKODANIK!

Kui Sa oled 16.aastat ja vanem, siis tule toeta rahvaalgatus.ee keskkonnas Viiratsi asulasse ujula rajamist digiallkirjaga:

EESMÄRK: LISADA VILJANDI VALLA ARENGUKAVASSE JA EELARVE STRATEEGIASSE VIIRATSI ASULASSE UJULAKOMPLEKSI RAJAMINE

Ujulakompleks (mitte spaa) koosneb neljast ujumisrajast, lastebasseinist, mullivannist, aurusaunast ning leilisaunast naistele ja meestele.

Eesmärgiks on lasteaialaste ja koolide õpilaste ujumisoskuse arendamine. Samuti mõistliku hinnaga terviseedenduseks veeprotsetuuride võimaldamine sarnaselt Karksi-Nuia August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumiga.

Mitte rohkem pikendada praegust Aqva Hotels OÜ ja Viljandi linna 2019.a sõlmitud lepingut rajatavalt spaalt ujulateenuse ostmiseks lähtudes Viljandi valla majanduslikest huvidest.

Algatajad: Ülo Tuvi ja Angela Leiaru

Viljandi Vallavolikogu liikmed

Menetlusinfo

 1. Vastuskiri ja vallavolikogu esimehe täpsustus

  "Viljandi Vallavolikogu käsitles 31.08.2023 vallavolikogu istungil päevakorrapunktis nr 12 „Volikogu kirjavahetus“ Viljandi vallale saadetud rahvaalgatuse „Viljandi valda Viiratsi asulasse ujulakompleki rajamine“ teemat. Edastan teadmiseks väljavõtte Viljandi Vallavolikogu 31.08.2023 istungi protokollist nr 1-1/22." Väljavõte protokollist: "2) Rahvaalgutus.ee kaudu on edastatud Viljandi Vallavolikogule algatus „Viljandi valda Viiratsi asulasse ujulakompleki rajamine“. Algatus kogus 264 häält, mille kontrollimisel selgus, et 52 isikut ei ole rahvastikuregistri andmetel Viljandi valla elanikud. Peale mõningat konsulteerimist nii rahvaalgatuse eestvedajate Ülo Tuvi ja Angela Leiaruga, kui ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi juristidega, kelle haldusalas on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja selle tõlgendamisel kohalike omavalitsuste toetamine, jõuti seisukohale, et kuivõrd allkirjade kogumise juures ei olnud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt eelnõud, siis volikogul ei ole võimalik eelnõud menetlusse võtta. Juristide seisukoht on, et kui rahvaalgatus esitatakse, siis kõik nõutud dokumendid peaksid olema juba allkirjade kogumise juures, praegu eelnõud rahvaalgatuse juures ei olnud. Oleme rahvaalgatuse eestvedajaid sellest informeerinud ja tänaseks on vallavolikogu liige esitanud eelnõu volikogu menetlusse võtmiseks. Praegusel juhul volikogu rahvaalgatust eelnõude kontekstis menetlema ei asu. Vallavolikogu liikmed küsimusi ei esitanud. OTSUSTATI: Viljandi Vallavolikogu rahvaalgatust eelnõude kontekstis menetlema ei asu." Vallavolikogu esimees täpsustas, et sisuliselt tegeletakse algatuse teemadega edasi ning lubati otsustest ka allkirjastajaid teavitada: "Rahvaalgatus.ee keskkonnas koguti allkirju ettepanekule lisada Viljandi valla arengukavasse ja eelarve strateegiasse Viiratsi asulasse ujulakompleksi rajamine. KOKS § 32 alusel rahvaalgatuse menetlemine eeldab vastavale eelnõule allkirjade kogumist, hiljem eelnõude lisamine ja esitlemine rahvaalgatusena ei ole korrektne ega kooskõlas KOKS-i sätetega. Rahvaalgatusel kaasa rääkijatele peavad olema tagatud võrdsed võimalused ja rahvaalgatuse käigus avalikustatud teemapüstituse läbipaistvus. Ei saa lugeda aktsepteeritavaks olukorda, kus rahvaalgatusele esitatakse vabas vormis üleskutse, kuid vallavalitsusele esitatakse küsimus eelnõu vormis, mille sisu, põhjendused ja kaalutlused erinevad rahvaalgatusele esitatust." Volikogu liige on tõesti esitanud eelnõu, mis puudutab ettepanekut mitte rahuldada Aqva Spa Hotels'i taotlust lükata edasi laste ujumisteenuse osutamise alguskuupäeva. Sellel eelnõul on veel mitmeid sisulisi ja juriidilisi probleeme, mida hetkel lahendame. Peale seda jätkub eelnõu menetlus tavapärases rütmis ehk esmalt volikogu komisjonid ja seejärel volikogu istung, kus eelnõu pannakse kuni kolmele lugemisele. Teine osa rahvahääletusest ehk ujula rajamist menetletakse arengukava tegevuskava muudatusettepanekute juures. Juhin ka tähelepanu, et poliitilised otsused on valdavalt kaalutlusotsused ja kaalutlusotsuste puhul on oluliseim otsuse põhjendus ehk kaalutluse alus. Seepärast on ka äärmiselt oluline, et juba rahvaalgatusele lisatud üleskutse juures oleks piisavalt taustinfot, mis võimaldaks teha põhjendatud kaalutlusotsust. Volikogu esimehena tunnustan kohalike elanike initsiatiivi ja kaalume põhjalikult tehtud ettepanekuid."

 2. Viljandi vallavalitsus teostas digiallkirjade kontrolli

  Viljandi Vallavalitsuse sekretär: "Rahvaalgatuse "Viljandi valda Viiratsi asulasse ujulakompleksi rajamine" digitaalallkirjade kontroll on tehtud. Selgus, et 264st allkirja andjast ei ole 52 isikut rahvastikuregistri andmetel Viljandi valla elanikud ja ei lähe järelikult arvesse."

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 136 allkirja

 5. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Ennem kui allkirjastad!

  Hääletuse algatajad kirjutavad, et nad lähtuvad oma ettepanekut tehes Viljandi valla majanduslikest huvidest. Olen püüdnud mitmeid kordi aru saada, kas ettepaneku tegijatel on tehtud mingigi kalkulatsioon, mis näitab, kui suure rahasumma peab Viljandi vald investeerima ja kui suured hakkavad olema igapäevased halduskulud ujula ülevalpidamiseks ning kuidas need summad hakkavad mõjutavad Viljandi valla tuleviku eelarvet? MIlle või kelle arvelt need rahasummad siis soovitakse võtta? Head ujulat on meil kindlasti vaja, aga minu hinnangul tuleb selleks teha koostööd Viljandi linnaga. Väga häirib algatuse tegijate soov, igasugune koostöö Viljandi linnaga lõpetada. Kogu Viljandi valla heaolu sõltub suurel määral Viljandi Viljandi linnast, Viljandi linn on valla elanikele peamine igapäevane logistiline keskpunkt? Miks seda kõike soovitakse ignoreerida?

  Olen lugenud läbi algatuse "Viljandi valda Viiratsi asulasse ujulakompleki rajamine" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri