Kastre vallale

Palume abi puhta looduse ja elukeskkonna kaitsele!

Birgit Rõõm,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
242 allkirja kogutud

Kastre vallale saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

242 allkirja kogutud

Allkirjade kogumine on lõppenud. Järgmise sammuna saadavad algatuse loojad pöördumise koos kogutud allkirjadega kohalikule omavalitsusele. Kuna algatuse vastuvõtmine ja menetlemine võib kesta mõnda aega, soovitame tellida meiliteavituse selle algatuse järgmiste etappide kohta, klikkides nupul "Telli teavitus".

Palume abi puhta looduse ja elukeskkonna kaitseks - kutsume üles peatama Paluküla-Möldripalu Paluküla III (registrikaart nr 0740) 14 ploki (end. Paluküla IV) liivakarjääri rajamist Kastre valda.

Kutsume üles kõiki keskkonnahoidlikku eluviisi ja loodust väärtustavaid inimesi antud petitsiooni oma allkirjaga toetama.

Kutsume üles kõiki orienteerujaid, tervisesportlasi, jalutajaid, seenelisi ja marjulisi, kes on aastaid käinud Uniküla- Paluküla küngastel ja metsades toetama tervikliku elukeskonna säilimist.

Toetusallkirja saab anda 30.aprillini 2023. Kogutud allkirjad anname üle Kastre vallale ja Keskkonnaametile karjääri avamise peatamiseks. Aitäh kõigile! August 2021 edastas Keskkonnaamet Kastre Vallavalitsusele arvamuse küsimise MB Rühm OÜ maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse Paluküla - Möldripalu liivamaardlal (maardla registrikaardi nr 740) Paluküla III (end Paluküla IV) liivakarjääri mäeeraldisel kohta Tartu maakonnas Kastre vallas Paluküla külas katastriüksusel Liivamäe 18502:005:0167. Tuginedes saadetud materjalidele leidis Kastre Vallavalitsus, et keskkonnaloa taotluses kavandatud tegevused on vastuolus kohalike elanike õigustatud vajaduste ja huvidega ning keskkonnaluba tuleb jätta väljastamata. MB Rühm OÜ on esitanud Tartu Halduskohtule kaebuse Kastre Vallavalitsuse otsuse õigusvastasuse tuvastamiseks ja asja uueks otsustamiseks.

Kaevanduse loa taotleja asetseb aga Tallinnas ja ei ole otsinud kontakti kohalike elanikega ega kohaliku omavalitsusega. Ta ei ole huvitatud kohalikest oludest ega võimalikest kaevandamise tagajärgedest.

Kaevandamisega seotud transport lõhub teid ning suurendab liikluskoormust talude vahel kulgnevatel külateedel. Külateid kasutavad lisaks kohalikele ka kõik need kes soovivad vältida maanteid: jalgrattasõitjad, kepikõndijad, lastega jalutajad, koeraomanikud ja ratsatalu hobused. Suurte kallurite vahel pole liikumine enam turvaline.

Kaevandustegevusega kaasneb tolm nii kaevandustegevusest kui transpordist. Tolmust tingitud keskkonnasaaste halvendab lisaks loodusele ka loomade ja inimeste tervist. Väheneb inimestele liikumiseks avatud roheala ja teostatakse pöördumatu kahju olemasolevale looduskooslusele. Hävitatakse kohalik elukeskkond.

Juba praegu, mil karjääri alaks planeeritud kinnistul on teostatud lageraie, on tekkinud tuulekoridori tõttu oluliselt halvenenud naaberkinnistutel kasvavate metsade seisukord, kaasnenud on tuulemurrud ja metsateed pole enam läbitavad.

Samuti ei jää loa taotlejat häirima kaevandamisega kaasnev müra, tolm ega elukeskonna halvenemine.

Kaevandamisega kaasnev müra saab häirima nii ümbruskonnas elavaid naabreid kui ka kodu- ja metsloomi.

Maastiku ja ala pöördumatu muutus kaevandamise käigus ja selle järel ei pruugi ilmneda koheselt. Kuna kaevandada plaanitakse isegi allapoole põhjavee piiri, on suur oht, et rikutud saab veerežiim, halveneb joogivee kvaliteet, naaberkinnistutel olevad tiigid ja kaevud jäävad tühjaks. Oleme Paluküla III karjääri rajamise vastu praegusele rohealale ja palume teie kaas-toetust puhta looduse ja elukeskkonna kaitseks.

Menetlusinfo

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Palume abi puhta looduse ja elukeskkonna kaitsele!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri