Rakvere vallale

Palume teil toetada Lasila Põhikooli jätkamist ilusas mõisahoones

Raahel Karu,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
750 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Lasila Põhikoolis on tagatud lapse loomulik, eakohane areng – selle aluseks on turvaline keskkond. Mida noorem õpilane, seda väiksemad õpirühmad, mis kasvavad vanusega järk-järgult suuremaks. Sel viisil arendadakse välja lapse tegelikud võimed ning arvestatakse tema eripäraga.

Räägime rahast, sest seda väidetavalt ei jagu. Mõistame! Väikeses vallas on vähe inimesi, pikad vahemaad ja kallis elu. Ainult et - riik maksab nt Rakvere linnale üldhariduskooli toetust koefitsendiga 1,040 ning Rakvere vallale koefitsendiga 1,559. Riik arvestab valla eripäraga, aga Rakvere vald oma laste õigusega õppida kodu lähedal turvalises keskkonnas ei arvesta. Selle peale saab öelda vaid üht: „LÕPETAGE KOGUKONDADE LÕHKUMINE JA JÄTKE LASTELE NENDE ÕPETAJAD, KLASS JA SÕBRAD ALLES!“

Maakooli ankruks on kogukond, selle olemasolu ja säilimine. Alati võib küsida: "Kelle jaoks on maakool?" Vastus kõlab: "Kool on kogukonna jaoks." Nii on see ka Lasila piirkonnas. Ainult meie ise kogukonnana saame võidelda oma kooli eest, et see hiljem enda jaoks sobivaks kujundada!

Eesti on väike riik ja eestlased on väike rahvas. Kesk-Eesti külarahvas Lasilas, Eeskülas, Järnis, Karitsal, Kariväravas, Mädapeal, Taaravainul, Karungal, Lepnas, Levalas, Tobias ja Tõrmas soovib, et Rakvere vald jätaks nende turva- ja suhtevõrgustiku alles. Inimesed, kes koonduvad Lasila kooli ümber: külaeanikud, töötajad, õpetajad, sõbrad, lapsed, lapsevanemad ja õpilased soovivad vaid üht: „ÕPPETÖÖ JÄTKUMIST LASILA KOOLIS!“

Menetlusinfo

 1. Vastuskiri vallavolikogu esimehelt

  Väljavõte vastuskirjast: "Platvormis rahvaalgatus.ee algatati 20.02.2023 rahvaalgatus nimega „Palume teil toetada Lasila Põhikooli jätkamist ilusas mõisahoones“, mille kohaselt sooviti õppetöö jätkamist Lasila koolis. Algatus kogus 750 allkirja, millest 199 olid antud Rakvere valla hääleõiguslike elanike poolt. Rahvaalgatuse tulemused esitati Rakvere Vallavalitsusele 28.06.2023. a. Rakvere vallas elab 5590 elanikku, kellest ühe protsendi moodustavad 56 inimest. Algatus vastab seega KOKS § 32 lg 1 sätestatud nõuetele. Algatus ei ole esitatud eelnõuna, kuid algatuse sisu on arusaadav ja selle põhjal on võimalik koostada vastav otsuse eelnõu Rakvere Vallavolikogu 29.03.2023 otsusega nr 96 „Rakvere valla haridusvõrgu ümberkorraldamise algatamine“ otsustati jätkata Rakvere valla haridusvõrgu ümberkorraldamise võimaluste väljaselgitamist lähtuvalt uuringufirma Levellab OÜ 2022. a detsembris koostatud dokumendist „Rakvere vallaharidusvõrgustiku korrastamise stsenaariumid“ ning arvestada tulemustega Rakvere vallaarengukava ülevaatamise käigus. Haridusvõrgu ümberkorraldamiseks moodustati 15-liikmeline töögrupp. Rakvere Vallavalitsusele tehti ülesandeks esitada Rakvere valla haridusvõrgu ümberkorraldamise ettepanekud volikogule hiljemalt 2023. a septembriks. Otsuse lähtekohaks oli seisukoht, mille kohaselt on Rakvere valla haridusvõrgus vaja teha muudatusi, sest laste arvu vähenemine ning suurenenud hariduskulutuste osakaal valla eelarves on tinginud olukorra, kus vallal on keeruline olemasolevat haridusvõrku üleval pidada. Ümberkorralduste eesmärk on tagada vallas motiveeritud kvalifikatsiooniga õpetajaskond ja tugispetsialistid, optimaalne õpilastranspordivõrk ning kaasaegne õpikeskkond ja haridustaristu kõigile valla õpilastele ka tulevikus. Kuna valla haridusvõrgu ümberkorraldamise võimaluste ja valikute kohta Rakvere Vallavalitsusele antud ettepanekute tegemiseks määratud tähtaeg (september 2023) pole veel saabunud, oleks ennatlik võtta seisukoht üksnes Lasila Põhikooli osas. Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 1 lg 2, § 80 lg 1, Rakvere Vallavolikogu 22.03.2017 määruse nr 2 „Lasila Põhikooli põhimäärus“ § 8 lg 1, Rakvere Vallavolikogu otsustab: 1. Mitte võtta vastu otsust Lasila Põhikooli tegevuse jätkamise, ümberkorraldamise või lõppemise kohta enne Rakvere Vallavolikogu 29.03.2023 otsusega nr 96 „Rakvere valla haridusvõrgu ümberkorraldamise algatamine“ algatatud tegevuste lõpuleviimist.."

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 100 allkirja

 4. Algatus kogus 56 allkirja

Kommentaarid

 1. Lasila kool

  Lasila kool peab säilima.

  1. Säilitada kõik maakoolid

   Räägitakse pidevalt,et jätkuvalt suretatakse maaelu välja aga kui on hääli vaja siis poevad sinu järele kas või kuuse alla. Aga seda,et esmased maainimesele vajalikud teenused võetakse meie menüüst välja seda ei märka keegi. Siis veel öeldakse,et mida saa maale otsisid kui ei tule enam toime endaga. Aga Loodus ongi üks Maaeluline osa - siis tuleks toimida ka nii,et mis linna inimesele loodusesse asja istugu oma kivihunniku otsas ja kõik. Seadused kokkuhoiuks ja rahva linna ajamiseks tulevad ju ülalt. Kas siis meie endi poolt valitud saadikud on juba eos mandunud - aga miks siis üldse kedagi sinna valida. Praegugi mõnel saadikul suu mustem kui minu väli kempsu prilllaud.

   1. Lasila kool

    Lasila kool peab alles jääma!

    1. LASILA KOOL

     Lasila kool peab jääma alles

     1. Minevik ja tulevik.

      Olen Mina käinud 7-ndast eluaastast Lasila Lasteaias ja lõpetanud 9-klassi Lasila Põhikoolis, on seda samuti teinud minu vanemad vennad ning paljud minu tuttavad ja sõbrad.Lasila Põhikoolis on väga hooliv koolipere!. Olen ise Lasila tee läbinud ning soovin ka oma lapsele sama tee jätkamist, kui ta on lasteaia/kooliealiseks kasvanud!! Elame Lepnal.

      1. Lasila kool on kogukonna kese ja Lasila ise asub Lääne-Virumaa südames

       Minu laps käib Lasila Põhikooli esimeses klassis. Kokku on koolis 58 lähikonna õpilast. Klassid on väikesed, õpetajatel on aega ja tahtmist lastega tegeleda, neile vajalikul määral tähelepanu pöörata! Lapsed on rõõmsad, nende silmad säravad, neil on palju ideid ja tegutsemistahet! Lasila kool on kogupäevakool ja see toetab lapsevanemate töölepühendumist. Lasila kool on kogukonna kese, Lasila ise asub Lääne-Virumaa südames. Lasila ei ole ääremaa. Lisaks peame arvestama, et kõikidele lastele ei sobi suured koolid, meil on lapsi, kes vajavad väiksemaid klasse. Valisin lapsele Lasila Põhikooli kuna see on meie kodule kõige lähedamal asuv kool. Lasila koolis on hea õhkkond, väga toredad õpetajad ja mis peamine, neil on aega ning tahtmist lastega tegeleda. Õpetajate silmad säravad ja nad tulevad hommikul hea meelega tööle. Sellist pilku suure linna tuhandete õpilastega koolides ei näe.... Ma usun, et see õpikeskkond, mida Lasila kool pakub lapsele arenemiseks on ideaalilähedane. Tänapäevases kiirustavas maailmas on väga oluline, et õpetajatel oleks lastele aega pühenduda sest muidu elame varsti ühiskonnas kus kõigil ongi kiire, kellelgi pole aega, et tegelikult märgata teisi inimesi, nende jaoks olemas olla ja võibolla kahaneb ka inimeste võime iseenda eest hoolt kanda. Inimese toimetulekut määrab suures osas see kui tugev on kogukond (seda kinnitas Eesti Inimarengu aruanne 2023). On väga tähtis, et laps saaks käia kodu lähedal koolis sest siis saab ta ka tuttavaks teiste lastega, kes siin kandis elavad ning tekib sõpruskond ja sotsiaalsed sidemed perekondade vahel. Tekib tugevam ning ühtehoidvam kogukond. Ehk siis lisaks kilomeetritele, mis koolitee pikkust mõõdavad, on väikestel külakoolidel ka teistsugune, pikaajaliselt kogukonda liitev roll. Mina olen väga õnnelik selle kooli üle ja soovin, et mu laps saaks kõik üheksa aastat seal koolis käia.

       Olen lugenud läbi algatuse "Palume teil toetada Lasila Põhikooli jätkamist ilusas mõisahoones" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
       NimiIsikukoodAllkiri