Vanemaealiste maksusoodustused [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: 1) Siim Kobin;  2) Tartu Seeniormeeste Klubi;  3) Tarmo Jüristo; 4) Riina Otsepp 

Idee sisu
1) Anda võimalus pensioniealistel isikutel pensionile jäämise asemel käia tööl edasi, saades täieliku maksusoodustuse riiklikest tööjõumaksudest ja muudest seadusest tulenevatest kinnipidamistest nagu kogumispension ja töötuskindlustus. Jätta alles vaid sotsiaalmaksu osa, mis läheb riikliku ravikindlustuse katteks.
2) Kui riik tõesti tahab tööturul hoida inimesi-peaks arvestama ettevõtjatega -tööandjatega. Senini pakutud keerukas süsteem on paljudele arusaamatu, mis on viinud palju inimesi kohtuteni. Iga töötaja maksaks oma maksud ise, nagu seaduses ette nähtud. Riik vabastaks maksudest tööandjad, kes võtavad tööle puudega inimesi ja pensionäre. See oleks üheselt selge ja kõigile arusaadav. Tööandja kannaks 10 päeva enne tööle asumist töötaja töötajate registrisse ja kõik tunneks endid võrdsete inimestena. Sama peaks toimima ka alaealiste noortega, et varakult õpiksid teenima ja tööd austama.
3) Tööandjal on sarnane maksu- ja halduskulu täis- ja osaajaga töötaja palkamisel. Teavitustöö innustamaks (mistahes vanuses) inimesi töötama osaajaga. Probleem: Vanematel inimestel on vähenenud füüsiline jõudlus, neil esineb rohkem tervisest tulenevaid takistusi täisajaga töötamiseks. Keskealiste põlvkonnale langeb nii vanematega kui lastega seotud hoolduskoormus ning risk üle pingutada. Suurem valikuvabadus tõstab motivatsiooni. Mõju: Kasvab tööefektiivsus, pikeneb tööelu, inimestel on väiksem võimalus tööjõuturult välja kukkuda.
4) Soodustada töötamist väärikas eas. Muutmist vajaks üldine suhtumine väärikas eas inimestesse, väärtustada tuleks nende elu- ja töökogemust.Vanus ei tohiks olla argumendiks tööturult kõrvale jäämisel. Et tulevikus pension ei kindlusta inimestele elamisväärset elu , siis tuleb soodustada tööl käimist neil, kes seda soovivad. Et inimesed oleksid pidevalt muutuval tööturul konkurentsivõimelised, on vaja panustada haridusse ja pidevasse ümberõppesse/enesetäiendamisse.  Et tööandjal oleks kasulik ja ka võimalik eakat inimest tööle võtta /tööl hoida ja töövõtjal oleks huvi tööl käia, peab töötamine (seadused ja maksud, töökorraldus, töökeskkond) muutuma paindlikumaks ja kaasaegsemaks. Riik peaks omalt pakkuma tuge nii töövõtjale kui tööandjale.

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Vanemaealiste hõive tõstmine.

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Tulumaksuseadus, sotsiaalmaksuseadus

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Vanaduspensioniealised inimesed ei pea juba praegu maksma töötuskindlustusmakset.
Tulumaksuga on maksustatud sissetulekud, ka pension (millelt on võimalik seadustatud mahus teha tulumaksust mahaarvamisi). Pensionieas teenitud tulu vabastamine tulumaksust on Eesti praeguses süsteemis võimalik. Nagu ka sotsiaalmaksust vabastamine - vt ideed "Tööandja sotsiaalmaksu vabastus osalise koormusega töötava pensionäri tööle võtmisel": https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/ce965c51-daec-468c-8284-fe33e707af04

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
Väheneksid maksulaekumised. Näiteks praegu töötab Eestis u viiendik 65aastastest ja vanematest inimestest, kelle teenitud tasult makstakse ka makse.
Kuigi on võimalik, et vanemaealiste hõive tõuseb, siis ei vähenda see samal ajal pensionikindlustuse kulusid, kuna pensioni saavad nad Eestis praeguse süsteemi kohaselt edasi.
Puuduvad analüüsid, kas maksuerandeid tehes on võimalik teatud sihtgrupi hõivet tõsta.
Küsimus tekib ka noortega, kes soovivad õppida ja osaajaga tööl käia, et miks neid välistatakse vanuse tõttu. Kui mõelda aastale 2050, kus on töökäsi vähem, siis vanemaealiste kaasamine tööellu ei ole kindlasti probleemiks.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?
Ekspertidel puudub info selle kohta.

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
-

Eksperdid: Liisi Uder, Jaano Vink, Magnus Piirits

Kommentaarid

  1. Idee ei leidnud teemaseminaril heakskiitu

    Teemaseminaril arutleti pikalt vanaduspensioniealiste sotsiaalmaksusoodustuste üle ning hääletuse tulemusena soovitati ideed edasi arendada selliselt, et vanaduspensioniealise palkamisel tuleks maksta vaid sotsiaalmaksu ravikindlustusele minevat osa, aga mitte pensionikindlustuse osa. Pensioniealiste maksusoodustuste muud ideed olid ka liiga üldiselt vormistatud ja nende üle ei hääletatud.

    Olen lugenud läbi algatuse "Vanemaealiste maksusoodustused [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri