Raasiku vallale

Kodanikualgatus avaldada umbusaldust Raasiku valla vallavanemale Raul Siemile

Aivar Uutar,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
103 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Meie, allakirjutanud Raasiku valla elanikud, esitame kodanikualgatuse korras, juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 32, otsuse eelnõu umbusalduse avaldamiseks Raasiku valla vallavanemale Raul Siemile.

Soovime, et volikogu liikmed arvestaks kindlasti vallaelanike tahtega, hääletades Raasiku valla volikogus umbusalduse poolt!

Põhjus vallavanem Raul Siemile umbusalduse avaldamiseks:

Vallavanema tegevus ei vasta Raasiku valla kodanike ootustele ja tema tegevus vallajuhina pärsib valla tasakaalustatud arengut.

Palume Raasiku valla vallavalitsusel edastada meie ettepanek Raasiku valla volikogule.

1. RAASIKU VALLA VOLIKOGU OTSUS ___._____.2023 nr __

Umbusalduse avaldamine Raasiku valla vallavanemale

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 18 ja juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 46 ning arvestades hääletamise tulemusi, otsustab Raasiku valla volikogu:

1. Avaldada umbusaldust Raasiku valla vallavanemale Raul Siemile.

2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest.

Raasiku valla volikogu esimees

Menetlusinfo

 1. Vastuskiri

  Väljavõte vastuskirjast: "Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 18 on umbusalduse avaldamine vallavanemale volikogu ainupädevuses ning vallaelanikel ei ole õigust umbusaldamist volikogus algatada. Umbusaldusavaldust saab algatada üksnes vähemalt neljandik volikogu koosseisust (KOS § 46 lg 1). Kuivõrd rahvaalgatuse korras ei ole võimalik umbusaldusavaldust vallavanemale avaldada, ei ole valitsusel ega volikogul võimalik esitatud ettepanekut menetleda."

 2. Digiallkirjade kontroll on teostatud

  Vallasekretär: "Kontrollitud – 103-st hääletanust 6 ei ole Raasiku valla elanikud / hääleõiguslikud kodanikud."

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 100 allkirja

 5. Algatus kogus 50 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Kodanikualgatus avaldada umbusaldust Raasiku valla vallavanemale Raul Siemile" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri