Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks

Erakond Eestimaa Rohelised,

Kommentaarid

Riigikohtu seisukohad ja sõnastus

1) Sõnastusest: mitte samasoolised paarid vaid samast soost paarid. 2) Riigikohus on märkinud kohtuasjas 3-4-1-12-07, et „meelevaldseks saab ebavõrdset kohtlemist lugeda siis, kui selleks ei leidu mõistliku põhjust. Kui on olemas mõistlik ja asjakohane põhjus, on ebavõrdne kohtlemine seadusloomes põhjendatud.” Leiame, et samast soost paaride ebavõrdsel kohtlemisel ei leidu mõistliku põhjust. Meie hinnangul ei saa ebavõrdse kohtlemise mõistlikuks põhjenduseks lugeda sageli esitatud asjaolu, et samast soost paarid ei saa koos bioloogilisi lapsi. Seda seetõttu, kuna perekonnaseadus ei piira erinevast soost paaride õigust abielluda juhul, kui paar ei ole võimeline või ei soovi saada bioloogilisi lapsi. Ühtlasi kasvab ka samast soost peredes lapsi, kelle vanemad vajavad sama õiguslikku kaitset nagu erinevast soost lapsevanemad. 3) Riigikohus on selgitanud kohtuasjas number 3-3-1-19-17, et samast soost paaridele laieneb põhiseaduses sätestatud perekonnaelu kaitse ja diskrimineerimise keeld: „Perekonnaelu kaitset riigi sekkumise eest ei ole põhiseaduse tekstis seatud sõltuvusse perekonnaliikmete soost ega seksuaalsest sättumusest. Sellised kitsendused ei ole põhiseadusest leitavad ka tõlgendamise teel. [...] Ka samast soost elukaaslastel on õigus riigi kaitsele (PS §13) ning mistahes õiguste piirang ei tohi minna vastuollu diskrimineerimise keeluga (PS §12 lg 1) ja peab olema demokraatlikus ühiskonnas vajalik (PS § 11).” Leiame, et tänane perekonnaseadus ei taga piisavalt samast soost elukaaslaste õigust riigi kaitsele, läheb vastuollu diskrimineerimise keeluga ning ei ole demokraatlikus ühiskonnas vajalik.

  1. Riigi poolt on kaitse all perekond,samasoolised saavad moodustada vaid leibkonna,mis ei ole kaitse all!Kuna kohus on tõlgendanud kooslusi valesti,on ka need järeldused valed!