Tallinnale

Busside seisuplatsi rajamine elamukvartali vahetuses läheduses

Valeria Gornova,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
Peatatud: 291 allkirja

3229 allkirja puudu Tallinnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 291 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks kohalikku omavalitsusse saatmiseks vajalikku 3520 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Vastuhääletus Tallinna Strateegiakeskuse plaanile, koostöös Nõmme Linnaosa Valitsusega, rajada Teelise tänavale busside seisuplats.

Kuna seisuplats on planeeritud esialgse kava kohaselt Teelise tänavale rajatavate elumajade vahetusse lähedusse, siis busside seisuplatsi kavandamine halvendab oluliselt Teelise tänava elanike elukeskkonda.

Lisaks läheb see vastuollu Tallinna Linnavolikogu poolt 23. septembril 2021 kehtestatud otsusega nr 106 Nõmme linnaosa üldplaneeringule.

Kavandatav bussiplatside ehitamine on vastuolus Riigi Teatajas sätestatuga EhS § 12 lg 1: § 12. Ehitamisele esitatavad nõuded (1) Ehitada tuleb vastavalt ehitusprojektile, välja arvatud käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel väikeehitise ehitamise korral. Ehitamisel tuleb vältida ehitamise kahjulikke mõjusid naaberehitisele, ümbrusele ja teistele isikutele. [RT I 2009, 20, 132 - jõust. 01.05.2009]

Kuna seisuplats on planeeritud esialgse kava kohaselt Teelise tänavale rajatavate elumajade vahetus lähedusse, siis busside seisuplatsi kavandamine halvendab oluliselt Teelise tänava elanike elukeskkonda:

*Busside seisuplatsist 30 m kaugusele luuakse elamukvartal, kuhu asuvad elama ka noored pered, paljud neist väikeste lastega. Bussipargi rajamine niivõrd lähedale elamurajoonile, muudab selle piirkonna kordades ohtlikumaks väikeste laste jaoks.

*Busside seisuplatsi rajamine tõstab mürataset, mis on maja elanikele häiriv.

*Busside seisuplati rajamine elumajade lähedusse mõjutab ka õhukvaliteeti elumajade vahetus läheduses.

*Seisuplatsi rajamine elamukvartali kõrvale langetab kinnisvara väärtust ning seetõttu tekitab otsest kahju korterite omanikele.

*Busside seisuplatsi rajamise esialgse plaani järgi on kavas rajada busside parkimiskohad maa-alale, kus on hetkel haljasala. Ometigi väidetakse, et Nõmmele iseloomuliku loodusliku keskkonna säilimiseks pööratakse suuremat tähelepanu ka haljastusele, et rajatav seisuplats ei põhjustaks täiendavat visuaalset ja keskkonda kahjustavat koormat.

Menetlusinfo

Kommentaarid

 1. Detailide avamine

  Tere Väga hea, et selliseid küsimusi avalikult arutada saame ning info jõuab inimesteni õigeaegselt. Linnaosa roll on olnud elanike teavitamine, et plaan ei tuleks üllatusena. Projekti algataja on Tallinna Transpordiamet ning seda aitab tehnilise toega realiseerida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Enda tingimused on esitanud Tallinna Strateegiakeskus, Nõmme Linnaosa Valitsus ning Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Tehniline info, et millest plaan lähtub: Tallinna Linnavolikogu 20.09.2001 otsusega number 266 on kehtestatud Pärnu mnt 453 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering, millega on Teelise tänav T1 ja Teelise tänav T2 kinnistutele kavandatud kahetasandiline ristmik koos mahasõitudega ning mootorsõidukite parkla. Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris: Tallinna planeeringute register. Detailplaneeringu registrinumber on DP002980. Antud kujul Pärnu mnt 453 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringut ei realiseerita ning kahetasandilist ristmikku ei rajata. Selle asemel säilib Pärnu maantee ja Teelise tänava ühetasandiline ristumine ning lisandub planeeritud mootorsõidukite parkla. Seega on nimetatud detailplaneering aluseks mootorsõidukite parkla (busside seisuplatsi) rajamisel. Kehtestatud detailplaneeringu alusel on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet algatanud menetluse projekteerimise hanke läbiviimiseks. Hanke tulemusena valmiva projekti avalikustamine viiakse läbi Tallinna Transpordiameti, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse ning Nõmme Linnaosa Valitsuse poolse koostööna. Avalikustamise käigus saavad kõik asjast huvitatud tutvuda võimaliku projektlahendusega ning esitada omapoolsed ettepanekud ja seisukohad. Lugupidamisega Karmo Kuri 53415688

  1. Rumalus

   *Busside seisuplatsist 30 m kaugusele luuakse elamukvartal, kuhu asuvad elama ka noored pered, paljud neist väikeste lastega. Bussipargi rajamine niivõrd lähedale elamurajoonile, muudab selle piirkonna kordades ohtlikumaks väikeste laste jaoks. - Keegi ei käse osta korterit sinna. Pealegi on tegu nagunii väga ohtliku rajooniga väikelaste jaoks, Hesburgeri ja bensiinijaama parkla on märka ohtlikumad kui ükski bussiparkla *Busside seisuplatsi rajamine tõstab mürataset, mis on maja elanikele häiriv. - Seal on juba praegu müra tase kõrge, tegemist on tuiksoonega. Bussiliikluse suurendamine võimaldab autostumist vähendada ja selletõttu ka müra. *Busside seisuplati rajamine elumajade lähedusse mõjutab ka õhukvaliteeti elumajade vahetus läheduses. - Bensiinijaama kõrval, tuiksoone ääres on see nagunii halb, paar bussi ei muuda midagi. *Seisuplatsi rajamine elamukvartali kõrvale langetab kinnisvara väärtust ning seetõttu tekitab otsest kahju korterite omanikele. - Vaidlen vastu. Bussipark tähendab ka ühistranspordi võimalust, mis tõstab väärtust.

   1. re: Rumalus

    - Keegi ei käse osta korterit sinna. Pealegi on tegu nagunii väga ohtliku rajooniga väikelaste jaoks, Hesburgeri ja bensiinijaama parkla on märka ohtlikumad kui ükski bussiparkla • Korterid on kõik ammu ostetud, teistsuguste keskkonna tingimuste najal. Hessburger ja Neste on kõvasti üle 100 meetri kaugusel, ja mitte maja kõrval. - Seal on juba praegu müra tase kõrge, tegemist on tuiksoonega. Bussiliikluse suurendamine võimaldab autostumist vähendada ja selletõttu ka müra. • Ja siis veelgi suurem müra on hea? See mis on plaanis rajada ei ole bussipeatus vaid busside seisuplats kust sõidavad 12 bussi pidevalt sisse ja välja enne ja peale puhkepausi. Sisse -ja väljasõidu tee on planeeritud 30 meetrit elumajast. Ja selle rajamiseks on tarvis eemaldada suur osa eksisteerivast metsatukast. - Bensiinijaama kõrval, tuiksoone ääres on see (õhu kvaliteet) nagunii halb, paar bussi ei muuda midagi. • Jälle, nimetatud korterimajad ei ole bensiinijaama vaid on metsatuka kõrval. Ja jutt ei ole paarist bussist. - Seisuplatsi rajamine elamukvartali kõrvale langetab kinnisvara väärtust ning seetõttu tekitab otsest kahju korterite omanikele. - Vaidlen vastu. Bussipark tähendab ka ühistranspordi võimalust, mis tõstab väärtust. • Ühistranspordi võimalus on seal juba niikuinii olemas. Kõik see negatiivne mis busside seisupaltsiga kaasa tuleb kindlasti ei suurenda korterite väärtust, vaid oluliselt langetab seda. Kadi Sarv, Teelise 6-43

    1. Vastus…

     Linnaplaneerija Ruumiloome kompetentsikeskus Tallinna Strateegiakeskuse vastus päringule. Kõrval paikneva Merko arenduse elanikud on juba ka vastuseisu avaldanud, Tallinna Transpordiamet on leidnud busside parkimiseks alternatiive mujale ja Teelise tänava äärde kaalutakse oluliselt vähendatud mahus (nii et roheala pinda ei vähendata) busside parkimise võimaluse lisamist üksikute paralleelparkimise kohtadena (ca 6 kohta). Vahepeal kaalutud suurt seisuplatsi ei tule, meil oligi oluline saada teada arvamust selle suhtes.

     Olen lugenud läbi algatuse "Busside seisuplatsi rajamine elamukvartali vahetuses läheduses" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
     NimiIsikukoodAllkiri