Narva linnale

Kodanikualgatus avaldada umbusaldust Narva linnapeale Katri Raikile ja Narva linnavolikogu esimehele Vladimir Žavoronkovile.

Mihhail Panšin,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
732 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keeles/ на Русском языке.

Meie, allakirjutanud Narva linna elanikud, esitame kodanikualgatuse korras, juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 32 otsuse eelnõu umbusalduse avaldamiseks Narva linnapeale Katri Raikile ja Narva linnakogu esimehele Vladimir Žavoronkovile. Nõuame, et saadikud hääletades umbusalduse poolt Narva linnavolikogus kindlasti arvestaks narvakate tahtega!

Põhjus linnapea Katri Raik umbusalduse avaldamiseks: Linnapea tegevus ei vasta Narva linna vajadustele ja ta ei tööta Narva linna heaks. Narva Linnavolikogu esimehele Vladimir Žavoronkovile umbusalduse avaldamise põhjus:

Rikkumised Narva linnavolikogu töö korraldamise käigus ja soovimatus töötada opositsiooni saadikutega.

Palume Narva Linnavalitsusel edastada meie ettepanek Narva Volikogule.

1. NARVA LINNAVOLIKOGU OTSUS ___._____.2023 nr __

Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 18 ning juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 46 ja arvestades hääletamise tulemusi, Narva Linnavolikogu otsustab:

1. Avaldada umbusaldust Narva linnapeale Katri Raik. 2. Kuni Narva uue linnapea valimiseni määrata linnapea asendajaks linnavalitsuse liige Jelena Golubeva. 3. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 4. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest.

Linnavolikogu esimees

2. NARVA LINNAVOLIKOGU OTSUS ___._____.2023 nr __

Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu esimehele

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 18 ning juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 46 ja arvestades hääletamise tulemusi, Narva Linnavolikogu otsustab:

1. Avaldada umbusaldust Narva Linnavolikogu esimehele Vladimir Žavoronkovile. 2. Kuni uue Narva volikogu esimehe valimiseni määrata volikogu esimehe asendajaks volikogu aseesimees Natalia Umarova. 3. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 4. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest.

Linnavolikogu esimees

Мы, нижеподписавшиеся жители города Нарвы, представляем гражданскую инициативу, руководствуясь статьей 32 Закона об организации местного самоуправления, проект решения о выражении недоверия мэру Нарвы Катри Райк и председателю Нарвского городского собрания, Владимиру Жаворонкову. Требуем, чтобы депутаты, вынося недоверие в зале Нарвского городского собрания, обязательно учитывали волю Нарвитян!

Причина выражения недоверия мэру Катри Райк: Действия мэра не соответствуют потребностям города Нарвы, и она не работает на благо города Нарва.

Причина выражения недоверия председателю Нарвского городского собрания Владимиру Жаворонкову: Нарушения в ходе организации работы Нарвского городского собрания и нежелание работать с оппозиционными депутатами.

Мы просим Нарвскую городскую управу направить наше предложение в Нарвское городское собрание.

1. НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ. РЕШЕНИЕ ___._______.2023 № __

Выражение недоверия мэру Нарвы

На основании части 1 статьи 22 п. 18 Закона об организации местного самоуправления и руководствуясь статьей 46 Закона об организации местного самоуправления и с учетом результатов голосования, Нарвское городское собрание постановляет: 1. Выразить недоверие мэру Нарвы Катри Райк. 2. До избрания нового мэра Нарвы его заместителем назначается член городской управы Елена Голубева. 3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 4. Решение можно оспорить в здании суда Тартуского административного суда в Йыхви в течение 30 дней после оглашения решения.

Председатель городского собрания

2. НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ. РЕШЕНИЕ ___._______.2023 № __

Выражение недоверия председателю Нарвского городского собрания

На основании части 1 статьи 22 п. 18 Закона об организации местного самоуправления и руководствуясь статьей 46 Закона об организации местного самоуправления и с учетом результатов голосования, Нарвское городское собрание постановляет:

1. Выразить недоверие председателю Нарвского городского собрания Владимиру Жаворонкову. 2. До избрания нового председателя Нарвского городского собрания назначить заместителем председателя городского собрания Наталью Умарову. 3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 4. Решение можно оспорить в здании суда Тартуского административного суда в Йыхви в течение 30 дней после оглашения решения.

Председатель городского собрания.

Menetlusinfo

 1. Vastus EKK teabepäringule

  Narva linnasekretär: "Rahvaalgatuse korras ei ole võimalik algatada umbusaldust volikogu esimehele ega ka linnapeale. Umbusalduse võib algatada vaid vähemalt neljandik volikogu koosseisust. Selleks on ka seaduses erinorm (vt KOKS § 46). Ehk siis volikogu menetlusse saab/tuleb võtta nimetatud umbusalduse avaldused vaid juhul, kui see on esitatud neljandiku volikogu liikmete poolt. Rahvaalgatuse korras aga ei ole kuidagi võimalik kohustada volikogu liikmeid esitama umbusaldusavaldust. Volikogu liige on oma mandaadi teostamisel vaba ja seda vabadust ei saa väärata grupi aktiivsete kodanike tahe, seda isegi juhul, kui neid on enam kui üks protsent hääleõiguslikest linnaelanikest."

 2. Digiallkirjade kontroll

  Narva linnakantselei: Digiallkirjadele kontroll on teostatud.

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 565 allkirja

 5. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Вотум

  Недоверия

  Olen lugenud läbi algatuse "Kodanikualgatus avaldada umbusaldust Narva linnapeale Katri Raikile ja Narva linnavolikogu esimehele Vladimir Žavoronkovile." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri