Haljala vallale

EI LUBJAKIVI KARJÄÄRILE LAHEMAA RAHVUSPARGI KÕRVAL HALJALA VALLAS

Katrin Jõgi, Imbi Henno,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
1546 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Kogume siia toetust Haljala vallas Paasi küla lubjakivikarääri rajamise peatamiseks!

Haljala valda, Paasi külla, Lahemaa rahvuspargi kõrvale taotletakse keskkonnaluba 58 ha suuruse lubjakivikarjääri rajamiseks (30 aastaks). Plaanitav karjäär jääb Põhja-Eesti kultuuripärandi objektide – Palmse mõis (11 km), Sagadi mõis (3,5km) ja Vihula mõis (2km) – vahele ja asub 1,7 km kaugusel paeklindi äärest, kust algab ka Lahemaa Rahvuspark. Karjäär jääb ühtlasi rohevõrgustiku tuumala keskele ning st väheneb piirkonna elurikkus, kaovad taimede ja loomade elupaigad, hävivad kaitsealused liigid ning Natura elupaigad.

2/3 kaevandatavast lubjakivi mahust asub allpool põhjavett. Karjäärist hakatakse välja pumpama suurtes kogustes põhjavett, mis suunatakse aluselise lubjaveena Lahemaa vooluveekogudesse, Natura alale ning edasi merre. See on põhjavee, meie ühise loodusvara mõtetu raiskamine teise loodusvara kaevandamise ja eraettevõtja kasumi nimel ning paikkonna looduse ja püsielanike arvel.

Paeklindi lähistel maastikel toidab põhjavesi, mis on seotud paekivi karstinähtustega, klindialuseid veerikkaid allikaid ning kogu paepealsel alal ojade/jõgede lähteid ja külade kaeve. Piirkonnas, kus kaevandust plaanitakse, on keerukas vetesüsteem, mis mõjutab mitmete kilomeetrite ulatuses inimeste kaevuvett ning põllu- ja metsamaid. Mõjutatud saab nii Mustoja jõgi kogu valgalaga kui ka ümbruskonna jõgede vesikonnad. Vee keemilise koostise muutuse tõttu saab kahjustatud vooluveekogude elustik, sh kaitsealuste kahepaiksete sigimispaigad.

Kohalikud inimesed on vastu karjääri rajamisele antud piirkonnas. Sellega kaasnevad negatiivsed mõjutused on kohalikule loodusele ja inimestele ebaproportsionaalselt suured.

Anname allkirjad üle Haljala Vallavalitsusele ja Keskkonnaametile selle protsessi peatamiseks.

Menetlusinfo

 1. Vastus EKK teabepäringule

  Valla kommunikatsioonispetsialist algatuse praegusest seisust: "Rahvaalgatust "Ei lubakivi karjäärile Lahemaa Rahvuspargi kõrval Haljala vallas" on tutvustatud Haljala vallavolikogu 15.11.2022 koosolekul ja Haljala Vallavolikogu 22.11.2022 istungil. Samuti on rahvaalgatusega tutvunud Haljala Vallavalitsuse liikmed ja vallaametnikud. Kuna Haljala vallavalitsus ja volikogu on oma põhimõttelise seisukoha (samasisuline rahvaalgatusega) andnud ning avalikult öelnud, et oleme selles küsimuses oma elanike poolel, siis ei ole astutud rahvaalgatuse osas peale selle tutvustamise täiendavaid samme. Oleme rahvaalgatuses mainitud teemaga seotud protsessi algusest alates kohalike elanikega tihedalt suhelnud, korduvalt kohtunud ja omavahel informatsiooni jaganud. Sellest lähtuvalt käesoleval hetkel Haljala vallavalitsus täiendavaid samme seoses rahvaalgatusega ei planeeri. Oma ametliku seisukoha algatuses toodud teemal kujundab Haljala vallavalitsus ja vallavolikogu seaduses sätestatud tingimustel ja korras."

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 100 allkirja

 4. Algatus kogus 44 allkirja

Kommentaarid

 1. Vastuväited Paasi lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise programmile, keskkonnaloa andmisele ning potentsiaalse

  https://drive.google.com/file/d/1ovKLyEfXhKygjoYlHmBf6WLFNJ4iW8zx/view?usp=sharing

  1. PAASI LUBJAKIVI KARJÄÄRI KESKKONNALOA TAOTLUSE KMH PROGRAMM

   https://keskkonnaamet.ee/keskkonnateadlikkus-avalikustamised/raagi-kaasa/keskkonnamoju-hindamiste-avalik-valjapanek#paasi

   1. Meediakajastus, AK 10.08.2022

    https://www.err.ee/1608680743/haljala-valla-elanikud-voitlevad-lubjakivikarjaari-vastu

    1. Haljala vallavolikogu võttis seisukoha karjääri vastu

     https://virumaateataja.postimees.ee/7585739/haljala-vallavolikogu-seisis-uhel-haalel-uue-paekivikaevanduse-vastu

     1. KMH programmi avalik arutelu 31.08.2022 kell 16.00 Haljala Rahvamajas ja veebikeskkonnas Teams

      Paasi lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalik arutelu toimub 31.08.2022 kell 16.00 Haljala Rahvamajas (aadress Tallinna mnt 13, Haljala alevik, 45301 Lääne-Virumaa) ja veebikeskkonnas Microsoft Teams. Veebikoosolekuga saab liituda aadressil: https://bit.ly/3CfVCGX. Ootame rohket osavõttu!

      Olen lugenud läbi algatuse "EI LUBJAKIVI KARJÄÄRILE LAHEMAA RAHVUSPARGI KÕRVAL HALJALA VALLAS" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
      NimiIsikukoodAllkiri