Nõuame Euroopa ühenduse poolt Eestile jõuliste meetotitega peale surutud sanktsioonipoliitika kohest lõpetamist

KOOS RAHU EEST EESTIS MTÜ, Stepan Romanov,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
3116 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

EST

Eestimaa rahuliikumise MTÜ „ KOOS RAHU EEST EESTIS” deklaratsioon Eesti Vabariigi Peaminister Kaja Kallasele!

Meie, rahuliikumise KOOS delegaadid, teisel kongressil oleme ühehäälselt kinnitanud ja vastu võtnud ühisdeklaratsiooni, milles nõuame Euroopa ühenduse poolt Eestile jõuliste meetotitega peale surutud sanktsioonipoliitika kohest lõpetamist Eesti Vabariigi-Venemaa Föderatsiooni suhetes. Antud aastatepikkune sanktsioonide kehtestamine pole ennast mitte miskil moel õigustanud vaid eelkõige toonud kaasa nende majandusaluste õõnestamist neid sanktsioone kehtestanud riikidele endile. Ja mida aeg edasi, seda enam joonestub välja käekiri, et Euroopa suuremad riigid lõikavad sellest lühinägelikust ning topeltmoraalidega palistatud sanktsioonipoliitikast isiklikku tulu ja seda eelkõige väikeriikide arvelt. Et kogu tänaseks toimunud hinnatõus on Euroopa liidu poolt mahitatud valskus ja vale, ühiskondlik spekuleerimine.

Nõuame koheselt et Teie, kui tänane Eesti Vabariigi peaminister, oma käskkirjaga algataksite sanktsioonipoliitika lõpetamisprotsessi ja võtaksite ka oma erakonnale ning ka laiemas plaanis kõikide erakondade eest vastutuse Eesti majanduse ja rahva heaolu kahjustamise eest.

Samas anname kogu Eesti rahvale teada, et alustame paralleelselt ka vastavasisulise deklaratsiooni nõudmiste toetamiseks rahvaalgatuse korras allkirjade kogumist, et survestada tegema neid tarku otsuseid mida Eesti vaesuv rahvas täna Teilt ootab. Juhul, kui te pole seda sanktsioonidest lahkumise määrust teinud ühe kuu jooksul siis alustame protseduuriliste reeglitega Teie ametist taandamist ja hakkame regulaarselt korraldama massmiitinguid ja kõike muud Konstitutsioonilise korra kohaselt oma nõudmiste rahuldamiseks.

Tänane Teid tähelepaneku eest.

KOOS RAHU EEST EESTIS Teise kongressi delegaadid (22.06.2022)

RUS

Декларация MTÜ „ KOOS RAHU EEST EESTIS” Эстонского движение за мир в Эстонии премьер-министру Эстонской Республики Kaja Kallas!

Мы, делегаты Движения за мир „KOOS/ВМЕСТЕ“, на втором съезде, единогласно одобрили и приняли совместную декларацию, в которой требуем немедленного прекращения санкционной политики в отношениях между Эстонской Республикой и Российской Федерацией, введенной в Эстонии силовыми методами со стороны Европейского Союза. Введение санкций на протяжении многих лет никак себя не оправдало, но прежде всего привело к подрыву экономических основ стран, которые сами эти санкции ввели. И, чем больше проходит времени, тем очевиднее, что крупные европейские страны извлекают из этой недальновидной и двойственной санкционной политики личную выгоду, в первую очередь за счет малых стран. Повышение цен, которое произошло на сегодняшний день, является обманом и ложью, совершенными Европейским Союзом, социальными спекуляциями.

Мы требуем, чтобы Вы, как действующий премьер-министр Эстонской Республики, немедленно инициировали бы своим указом процесс прекращения политики санкций и взяли бы на свою партию и в более широком плане на все партии ответственность за ущерб, нанесенный экономике Эстонии и благосостоянию эстонского народа.

В то же время мы хотели бы сообщить всему эстонскому народу, что мы также начнем параллельную народную инициативу по сбору подписей в поддержку требований, указанных в декларации, чтобы оказать давление с целью принятия мудрых решений, которых от Вас сегодня ожидают обедневшие жители Эстонии. Если в течение месяца Вы не примете указ о снятии санкций, мы приступим к процессуальным действиям по снятию Вас с должности и будем проводить регулярные массовые митинги и предпринимать другие действия в соответствии с Конституционной процедурой до полного удовлетворения наших требований.

Спасибо за Ваше внимание.

„KOOS RAHU EEST EESTIS” Делегаты Второго съезда (22.06.2022) Движения KOOS/ВМЕСТЕ за мир в Эстонии

ENG

Declaration of the MTÜ „KOOS RAHU EEST EESTIS” of the Estonian Peace Movement in Estonia to the Prime Minister of the Republic of Estonia Kaja Kallas!

We, the delegates of the KOOS/TOGETHER Peace Movement, at the second congress, unanimously approved and adopted a joint declaration, in which we demand an immediate end to the sanctions policy in relations between the Republic of Estonia and the Russian Federation, introduced in Estonia with a force by the European Union. The imposition of sanctions for many years did not justify itself, but first of all led to the undermining of the economic foundations of the countries that themselves imposed these sanctions. And the more time passes, the more obvious that large European countries derive from this short-sighted and dual sanctions policy, first of all, personal income at the expense of small countries. The price increase that has taken place to date is a fraud and lie perpetrated by the European Union, social speculation.

We demand that you, as the current Prime Minister of the Republic of Estonia, immediately initiate the process of ending the policy of sanctions by your decree and take responsibility for the damage caused to the Estonian economy and the welfare of the Estonian people on behalf of your party and all political parties in general.

At the same time, we would like to inform the entire Estonian people that we will also launch a parallel people's initiative to collect signatures in support of the declaration's demands in order to put pressure on you to make the wise decisions that the impoverished people of Estonia expect from you today. If within a month you do not issue this decree to lift the sanctions, we will proceed with the proceedings to remove you from office and begin to organize regular mass rallies and other actions in accordance with the Constitutional procedure to satisfy our demands.

Thank you for your attention.

„KOOS RAHU EEST EESTIS” Delegates of the Second Congress (22.06.2022) of the KOOS/TOGETHER Movement for Peace in Estonia

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

 2. Arutelu Väliskomisjonis

 3. Otsus

 4. Algatus jõudis Riigikokku

 5. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 6. Algatus kogus 1000 allkirja

 7. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Ответственность за ущерб

  Мы требуем, чтобы Вы, как действующий премьер-министр Эстонской Республики, немедленно инициировали процесс прекращения политики санкций своим указом и взяли на себя ответственность за ущерб, нанесенный экономике Эстонии и благосостоянию эстонского народа, от имени своей партии и всех политических партий в целом.

  1. Всё правильно. И, чем быстрей тем для народа лучше.

 2. Nôus

  Me unustasime oma rahvast

  1. Kaja ütleb sanktsioonidest ja teeb raha meie selja taga

   Kõigepealt Eesti, nüüd Egiptus: Saudi Araabia ootamatult suurteks kütteõli tarnijateks saanud riikide nimekiri pikeneb. Vortexa Ltd. poolt kogutud andmete kohaselt Saudi Araabia võtab sel kuul 3,2 miljonit barrelit kütust elektrijaamade jaoks Kirde-Aafrika riigist, mis on suurim kogus kuue aasta jooksul. Egiptuse enda import Venemaalt tõuseb omakorda 1,8 miljoni barrelini, mis on kõrgeim tase alates vähemalt 2016. aastast. "Paistab, et Egiptuse kaudu jõuab Saudi Araabiasse üha rohkem Venemaa kütteõli," ütles Jonathan Leitch, Turner, Mason & Co. naftaturu analüütik. Egiptuse kütuse järsult suurenenud sisse- ja väljavool on märk sellest, et vähemalt osa Venemaa päritolu kütusest suundub Saudi Araabiasse. Sellele järgnes sarnane tarnete suurenemine maailma suurimale naftaeksportijale Eestist, kus ei ole rafineerimistehast. Need kaks riiki, mis on ise nafta ja naftatoodete importijad, on saanud Saudi Araabia suurimateks kütteõli tarnijateks. Kuidas sai võimalikuks, et Eesti on teisel kohal nimekirjas pärast Egiptust, mis on Saudi Araabia kütteõli tarnija? Me kõik kuuleme meie Riigikogu igapäevaseid ähvardusi ja süüdistusi Venemaa vastu. Kas meie valitsus nõuavad rohkem sanktsioone, sealhulgas embargot Venemaa nafta, gaasi ja muude kaupade suhtes? Aga selles Bloombergi artiklist on järsku Teie silmakirjalikkus paljastatud! Allikas:

   1. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-29/now-egypt-emerges-as-major-supplier-of-fuel-oil-to-saudi-arabia?fbclid=IwAR3AaJXybAe_auRSTEslbXcJKMT2A4-Z3F-yslML_qL4pwNPGAu-V0S9l2M&fs=e&s=cl

  2. Согласна!!!

   Я не хочу быть в 37% тех людей, кто готов платить больше, если можно платить меньше! Я не хочу жить, и лишать себя чего-то … мы можем изменить многое, главное начать это делать

   1. Я тоже не хочу ! :)

  3. Eduard

   Политика санкций не обдуманная и провальная. Это как из ведра тушить лес.

   1. хорошее сравнение, не допустим раздувания пожара на территории Эстонии

  4. Немедленный отказ от санкций

   Санкции, убивающие свою же экономику, экономику Эстонии, ставящие под угрозу выживание подавляющей части населения Эстонии, это что, нормально? Следование курсу ЕС, подрывающие само существование государств ЕС - это нормально? Поддержка одной из сторон конфликта всем - вооружением, деньгами - до последнего украинца и русского - это нормально? Поддерживаю петицию, требую немедленного отказа от санкций и трезвомыслия от правительства Эстонии.

   1. Irina Stasenko

    Кая Каллас, Вам было оказано доверие жителями Эстонии. Прошло больше года, мы видели, что Вы стараетесь, что-то делать. Но всё, что Вы лично делаете, а с Вами и всё правительство только ухудшает положение дел в стране. Жители не дураки, понимают и видят, что скоро вы, неизбежно, привидете страну к войне. Это недопустимо. Это преступно. Уйдите сами. Сейчас лучше ничего не делать, чем делать то, что вы делаете. Это преступление перед страной. Вы её не защищаете. Если не понимаете этого, тогда ещё печальнее. Вам нужна слава Герострата? Не думаю. Ради сохранения Эстонии, уйдите сами. Это будет более достойно и честно.

    1. Deklaratsiooniga nõus

     Kui juba inflatsiooniga jõudsime euroopa esimeseks, mis siis edasi saab

     1. Berta Ranna

      Очень надеюсь, что о людях все же начнут думать!

      1. Deklaratsiooniga olen täiesti nõus

       See mis Te olete teinud on karm! Mõelge oma rahvast, oma kodust.... Kas olete unustanud oma kohustusi meie rahva eest? Kui olete otsustanud osaleda sanktsioonides, kas mingi analüüs, ülevaade oli tehtud, kuidas meie riik ja meie riigi elanikud elavad üle seda talvel, näiteks? Kas tõesti kõik saavad hakkama? Või Teil on tõesti ükskõiksus selle suhtes, mis tavarahvas tunneb ja kuidas ta elab.

       1. Tatjana

        Для меня на сегодняшний день премьер министр Эстонии со своими призывами к дальнейшему продолжению войны на Украине, с воинственными требованиями, является агрессором по отношению к своему народу и к другим народам. Поставки оружия убивают мирных жителей Украины и любой конфликт должен решаться дипломатически. Она либо некомпетентна вообще политически, либо находится на служении у тех, к кому попало в зависимость наше « независимое» государство.

        1. Против санкций!!!

         Распутить текущий состав Рийгикогу и всех министров, которые не справляются с благополучием страны, местных жителей и вводят страну в кризис и разрушения. Нам нужен другой премьер-министр, который будет думать , в первую очередь, о своём народе!

         1. За отмену санкций

          Очент важно, что люди настроены решительно за отмену санкций. Движение Коос, профсоюзы намерены бороться до конца. В случае, если санкции не будут отменены и не будет возмещен ущерб экономике, то народ выйдет на улицы - будут проводится меропрития, митинги, забастовки. Когда нечем кормить семью, платить за кров над головой, другого выхода просто не будет.

          1. За отмену санкций

           Введение санкций на протяжении многих лет никак себя не оправдало, но прежде всего привело к подрыву экономики страны, которые сами эти санкции ввели. Если не будет отмены санкций и возмещен ущерб экономике - мы вынуждены будем провести митинги и забастовки. Другого выхода нет. Мы уже находимся на грани бедности, другого выхода нет!

           1. Nõus!

            Я абсолютно согласна с тем, чтобы были отменены санкции в отношении России. Это наш сосед и мы, как маленькая страна, которая не имеет собственных ресурсов и напрямую зависит от экспорта как энергии, так и газа и топлива, должны дружить со своим соседом, которых располагает всеми этими ресурсами и готов их предоставлять по выгодным для нашей страны ценам. Я считаю, что наше географическое положение вполне могло бы позволить нашей стране процветать, а мы тихонько скатываемся в такой экономический кризис, которого в истории Эстонии ещё небыло. При такой политике выигрывают только политики и никто более. Все больше людей оказываются за чертой бедности. Кто будет им помогать? Никто не будет, потому что первостепенной задачей нашего правительства является война на Украине. Украина не является страной челном ЕС или НАТО и помогать ей боеприпасами и оружием мы не обязаны и не должны. Одно дело помогать людям, которые сюда приезжают, а другое дело отбирать у своих граждан последнее в угоду убийств на территории Украины. Я за то, чтобы правительство подало в отставку. В стране, где эстонцы много лет живут бок о бок с русскими, нет места русофобии. Мы единый народ и хотим для своей страны лучшего, а наше правительство лучшего для своего народа.

            1. Ирина Стасенко

             Народ вынужден будет выходить на митинги протестов против действий премьер министра. Народ сплачивается. Правительство разваливается.

             1. Потдерживаю инициативу!

              Пора воспользоваться свободой слова и сказать что они и их политика, изрядно надоели. Мы против санкций, мы за процветание нашей страны! KOOS!

              1. Alternatiivide võimaldamine

               Arutu kaasa jooksmine erinevate info-operatsioonidega näitab, et Eesti vabariik on stagneerunud, iseseisev mõtlemine e riik kui selline on sattunud suure küsimärgi alla. Ainuke pääsetee oleks lodevate ja rumalate stagnantide võimult eemaldamine ja adekvaatne, paljudest alternatiividest lähtuv poliitika. Muidugi, ka alternatiivide vahel laveerides võib eksida ja maksta ränka hinda kuid vähemasti on sellest võimalik õppida, me vähemasti üritaksime. Kuna aga tuim ELi, NATO jms protokollide täitmine tagab eesti riigile ilmsüüta ohvri saatuse.

               1. Pooldan veel rangemaid sanktsioone Venemaale.

                Venemaa ei ole usaldusväärne partner. Venemaast sõltumine on surm Eesti riigile.

                1. Toetan petitsiooni täielikult

                 Toetan petitsiooni täielikult, sest arvan sanktsioonipoliitikat täiesti läbimõtlematuks ja Eesti majandusele suurt kahju tekitavaks!

                 1. Я за отмену санкций!

                  Мы Эстония маленькая и мирная страна. Нам не нужно портить отношения не с кем либо. Инфляция в Эстонии уже 22%. Мы в евро союзе на 1 месте, а это только середина лета! Что будет зимой?

                  1. Täiesti nõus!

                   Pooldan

                   1. Veronika Aun

                    Jah

                    1. Toetan petitsiooni

                     Eesti pole riigi mastaabis inimeste peale kunagi mõelnud. Pidevalt valed otsused teinud Kogu südamest usun ,et suudame muutuda oma riigi heaks

                     1. Доколе.

                      Не пора ли подумать о людях в саоей стрпне?

                      1. Mragarita D.

                       Deklaratsiooniga olen täiesti nõus!

                       1. Marika K. Pensionär

                        Vajame Eesti huvides mõistlikku protektsionismi, mitte vastandumist.

                        1. Я за отмену санкций!

                         Пора думать о жителях своей страны!

                         1. Мы за мир

                          Я за мир в Эстонии и во всём мире! За разумную политику в отношении соседних государств, за мирное будущее наших детей и внуков, против бедности наших стариков и за уважение и равноправие ко всем эстоноземельцам.

                          1. Ei sanktsioonidele

                           Sanktsjoonidega on mõtetud ja aina sügavamale Eesti rahvas sellest tulenevalt vaesub

                           1. Kus on normalne elu?

                            Proua peaministr, minu vaik, sinu vistas. MAAGAAD, NAGU KULD.

                            1. Ei sanktsioonidele

                             Tahan elada normaalselt, liikuda vabalt, osta ja kasutada need kaubad, mis mulle meeldivad. Teostada panga ülekandeid vabalt ja sanktsioonideta, reisida ka Venemaal ja veeta seal oma puhkust.

                             1. С соседом надо дружить

                              Это наши соседи и мы с ними вместе 😌

                              1. Rahu eest!

                               Me peame mõtlema oma rahvast! Kuidas edasi maksta meie arveid, bensiini, kommunaali arved. Sanktsioonid tapavad Eesti rahvast!

                               1. За изменения !

                                Очень не хотелось бы ,чтобы наши дети жили хуже,чем мы.

                                1. Как дальше жить? На какие средства?

                                 Какие санкции, кому они нужны(нужны ли они Эстонии, Эстоноземельцам) экономике Эстонии? Нужно только правительству нашему, которое думает, что этим можно навредить России(а зачем вам вредить России, она нам не враг((да у вас и не получится))?) Нравится плясать под чужую дудку, выделять деньги чужой стране, когда на своих жителей не находятся, ну или как всегда на нас экономят(про пособия на детей например)Всеми своими действиями вы ухудшаете жизнь, платёжеспособность собственных граждан. Мы движемся к нищите и в нашем правительстве, похоже, всем наплевать!

                                 1. Глупае правительство, ведёт к нищете своего народа.

                                  Можно сразу приступить ко второй стадии, т.к. Кая ничего не сделает .

                                  1. За отмену санкций!!!

                                   Пора выходить из под влияния Америки и вести политику на пользу нашему государству!

                                   1. Tooge Eestisse tagasi vabadus ja demokraatia!

                                    Olen petitsiooniga täiesti nõus! lõpetage oma rahva jaoks mõrvarliku poliitika ajamine! Lõpetage mõtlemine kellegi teise korraldustele! Tooge Eestisse tagasi vabadus ja demokraatia!

                                    1. Согласна

                                     Полностью согласна с вами. После кризиса связанного с Covid многие предприниматели не успели оправиться, а тут новый кризис... искусственный, из-за санкций.

                                     1. Nõus

                                      Eestil on aeg ajada oma iseseisvat, majandusele ja rahvale kasulikku poliitikat ning mitte järgida Ameerika huve oma riigi ja rahva kahjuks.

                                      1. Нет бесконечным санкциям! Да благополучию всех жителей Эстонии!

                                       Не стоит так долго испытывать терпение здравомыслящих эстоноземельцев, оно небезгранично, и за это придется отвечать.

                                       1. Отменить санкции!!

                                        Хочу чтобы отменили санкции и Каллас ушла в отставку !!!!

                                        1. За отмену санкций!!!!

                                         Правительству наплевать на народ который его выбирал.

                                         1. За отмену санкций

                                          За отмену санкций

                                          1. !

                                           Täiesti olen nõus! Полностью согласна!

                                           1. За разум.

                                            Эстония маленькая,гордая страна,она и народ Эстонии не заслуживает к себе подобного обращения.Если не остановить это падение,куда мы стремительно направляемся,мы увязнем в таком болоте,с которого увы,выхода уже не будет.Правительство целенаправленно топит нашу Эстонию,Я против такого правительства,против его деятельности.Мы,народ Эстонии,имеем право на голос,мы платим налоги,мы не хотим жить в клоаке.

                                            1. Положение Эстонии

                                             Я, как гражданка Эстонии, в государствекоторого я родилась (хотя это было ранее независимости), хочу ответственно заявить, что политика нашего государства на протяжении всего периода после отделения от СССР, является по меньшей мере непотребной. Наша страна, у которой нет больших трудовых или стратегически важных для мировой экономики природных ресурсов, нет военной или экономической мощи больших государств, все же обладает крайне дорогими и выгодными особенностями. Это истинный эстонский народ, многонациональность как ни странно, выгодное географическое положение и культура. Я сама русская и заканчивала СПбГУ, тот же факультет в Петербурге, кстати, что и В.Путин и Д.Медведев, поэтому смотрю на все ситуации глобально. Но я знаю Эстонию и знаю наших людей, очень тонких в понятии восприятия, любящих, добрых, умных и в противовес особому мнению - быстрых и точных. И хочу сказать, что то, что "творило и творят"до сих пор наши правительства - это безумие, которое по определению не может даже адекватно восприниматься. Я нисколько не удивляюсь мнения России о нас, которые даже особо серьёзно не воспринимают действия наших глав, так сказать. Вместо того, чтобы быть мостом между Западом и Востоком, нести миротворческую миссию и как минимум быть нейтральной стороной, как пример, в нынешнем конфликте, Эстонию толкают на отказ от приемлигого (я о хорошем даже не говорю) образа жизни. И даже не предлагают плана В или С..даже плана А не представили!!! Просто говорят - держитесь, мы за ЕС и США, все будет плохо. Класс, да? Это вместо транзита, туризма, развития и восстановления производств и т.п. Вообщем, я многое могу сказать и, надеюсь, что сейчас и в будущем смогу принести пользу нашему движению и партии. Я впервые за все время существования свободной Эстонии присоединилась к какому то направлению, потому что в первый раз вижу грамотный и взвешенный союз людей нашей страны. Надо все менять. Спасибо вам, Айво и Олег. С уважением, Е.Стеблянко.

                                             1. Спасибо, Елена, за Ваш комментарий! По таким отзывам видим, что мы начали свой нелегкий путь не зря. Обязательно добьемся вместе всех своих поставленных задач и сохраним Эстонию как мирную независимую страну!

                                            2. За Мир и дружеские отношения с разными странами.

                                             Я гражданка Эстонии и хочу Мира , межнациональное согласия в нашей стране, чтобы мои дети и внуки жили счастливо !!!

                                             1. за стабильность без глупых правителей

                                              хочу стабильности, не хочу видеть у власти глупцов

                                              1. Губительная политика

                                               Губительная политика власти ведет народ к обнищанию, голоду и холоду. Неспособность партий власти к самостоятельным решениям, привычка жить за счет народа, полная безответственность. Как долго это можно терпеть? Просыпаемся и объединяемся, только так что то можно изменить.

                                               1. Подумайте о будущем детей Эстонии!

                                                Подумайте о своем народе,об эстоноземельцах: о наших детях!!!Прекратите разорение их будущего!!!

                                                1. Liikumine Koos

                                                 https://koos-vmeste.ee/

                                                 1. Александр

                                                  Начать компанию гражданского неповиновения против занятия Каи Каллас поста премьера. Она создает угрозу безопасности всех граждан Эстонии и каждый день крадет наши деньги своей безграмотной экономической политикой. Она доведет Эстонию до краха.

                                                  1. Эстония просто не выдержит и сломается, а под обломками похоронит свой народ.

                                                   Эстонцы, вас так мало на земле, а будет, благодаря правительству, ещё меньше. Жаль, думайте и решайте, с кем вы.

                                                   1. К чему приведут санкции?

                                                    Санкционная политика приведёт к голоду, безработите, ненависти, злости, убийствам, смертям и войнам. Поэтому нужно стремиться к хорошим отношениям со всеми странами в этом мире, и тогда всем будет хорошо! Я за мир во всём мире!

                                                    1. Премьер Эстонии Каллас заявила об истощении санкционного ресурса ЕС в отношении России

                                                     https://rueconomics.ru/23686653-prem_er_estonii_kallas_zayavila_ob_istoschenii_sanktsionnogo_resursa_es_v_otnoshenii_rossii

                                                     1. Отто Бруль

                                                      Против санкций. Против войны. За мир. Вместе с KOOS.

                                                      Olen lugenud läbi algatuse "Nõuame Euroopa ühenduse poolt Eestile jõuliste meetotitega peale surutud sanktsioonipoliitika kohest lõpetamist " ja avaldan toetust oma allkirjaga.
                                                      NimiIsikukoodAllkiri