Kanepi vallale

PÄÄSTAME KANEPI AINUKESE PUHKEMETSA JÕKSI JÄRVE ÄÄRES!

Tiit Põder,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
369 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Palume võtta kohaliku kaitse alla Kanepi inimeste ainuke puhkemets Jõksi järve ääres. See kindlustab Ritsike palo säilimise püsimetsana, mis on vallaelanike soov. Jõksi järveäärne Ritsike palo männimets on nii kohalikule elanikule kui ka suvitajale - lihtsalt järves ujumas käijatele aastakümneid silmarõõmu pakkunud. Samuti käiakse siin metsas jooksmas, kepikõndi tegemas, telkimas, lasteaialastega loodust uudistamas ja marju korjamas. Metsa haldaja RMK on sinna aga plaaninud uuendusraied. Ritsike palo mets on 130 aastane männimets ja mänd on teadupärast pikaealine puu. Eestis kasvavab ka 400 aastaseid mände. Nii et meie ilus järveäärne mets võiks püsida veel head mitu inimpõlve.

Ritsike palo metsakinnistu kasutamise sihtotstarve on sotsiaalmaa, täpsemalt selle alaliik üldkasutatav maa, millelt vastavalt seadusele ei taotleta kasumit. Lisaks on Ritsike palo kõrgendatud avaliku huviga ala (KAH-ala), s.o tegemist on alaga, millel on kohalikule kogukonnale ja elanikele oluline väärtus.

Kaasamiskoosolekul tehti ettepanek RMK-le majandada Ritsike palo metsa edaspidi samamoodi nagu seni, kus ei tehta uuendusraieid ning metsa majandamine järgib püsimetsa põhimõtteid.

RMK kirjutab Jõksi järve Ritsike palo puhke- ja parkmetsa majandamise kavas, et "koostatava kava alusel kavatseme jätkata Jõksi järve Ritsike palo metsa majandamist puhke- ja parkmetsa põhimõtetest lähtudes.

See lause võib jätta petliku mulje, nagu jätkaks RMK metsa hoidmist püsimetsana, nagu on seni teinud, tegelikult plaanib RMK uuendusraied, millele kohalikud elanikud väljendasid oma vastumeelsust ka RMK-le saadetud kirjalikes ettepanekutes. Kõigest eelnevast hoolimata kavatseb RMK, vastavalt Põlvamaa metsaülema Tiit Timbergi otsusele, alustada käesoleva aasta sügis-talvel Ritsike palo metsas uuendusraietega.

Kohalike armastatud puhkemets on vaid siis kindlalt maharaiumise eest kaitstud, kui see võetakse kohaliku kaitse alla. Sellest tulenevalt teeme ettepaneku välistada Ritsike palo metsas uuendusraied. Esitame koostatava Kanepi valla üldplaneeringu juurde ettepaneku, et Ritsike palo mets võetaks kohaliku kaitse alla. Soovime, et Ritsike palo metsa majandatakse vaid püsimetsandusele kohaselt hooldus- ja valikraietega, sealset looduskeskkonda säilitades.

Palume Kanepi vallavalitsusel pöörduda RMK poole taotlemaks Ritsike palo metsas sügisel kavandatavate uuendusraiete edasilükkamist minimaalselt üheks aastaks, so 2023. aastaks, et algatataks eelpoolloetletud tegevused Ritsike palo kaitseks.

Milliste uuendusraietega plaanib RMK alustada, saab vaadata siit: https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad.

Tiit Põder kohalike esindajana on koos Päästame Eesti Metsad MTÜ-ga andnud Harju maakohtusse taotluse kohtu kaudu Kanepi Ritsike palo metsamajandamiskava tühistamise kohta. Kellel on võimalik rahaliselt kohtuasja toetada, saab annetuse teha kontole: Nimi: MTÜ KANEPI LOODUSE KAITSEKS A/a number: EE392200221079440700 SWEDBANK Selgitus: Ritsike palo metsa kaitseks Iga summa on teretulnud!

Head Kanepis ja ümbruskonnas elavad või suvitavad inimesed! Palun toetage oma allkirjaga Jõksi järveäärse metsa püsimist!

Menetlusinfo

 1. Vallasekretär: esitatud eelnõu tuleb arutlusele 15.12 Kanepi Vallavolikogu istungil

  Vastus EKK teabepäringule: Vallasekretär: MTÜ Kanepi Looduse Kaitseks esitas Kanepi Vallavolikogule 02.12.2022 taotluse koos lisamaterjalidega Ritsike palo metsa kohaliku kaitse alla võtmiseks (esialgu oli esitatud vaid rahvapöördumine). Kanepi Vallavolikogu istung toimub 15.12.2022, ühe päevakorrapunktina on istungile esitatud eelnõu Ritsike palo metsa kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise põhjendatuse ja otstarbekuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisi algatamiseks. Otsusega volitab volikogu vallavalitsust looduskaitseseaduse § 8 lg 3 sätestatud tegevuste läbiviijaks. Kanepi Vallavolikogu istung 15.12.2022 on järelvaadatav siin: https://www.youtube.com/watch?v=BxImHD8_fXk Ettepanekuga saab tutvuda kirjalikult siin: https://kanepi.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/ogUv9GDbMG6H/content/id/36134666

 2. Digiallkirjade kontrolli tulemus

  Kanepi valla teatel andis oma digiallkirja 112 Kanepi valla elanikku ja 257 teistest valdadest pärit elanikku.

 3. Digiallkirjade kontroll on teostatud

  Kanepi vald andis teada, et digiallkirjade kontroll on teostatud.

 4. Algatus saadeti menetlusse

 5. Algatus kogus 100 allkirja

 6. Algatus kogus 48 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "PÄÄSTAME KANEPI AINUKESE PUHKEMETSA JÕKSI JÄRVE ÄÄRES!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri