Saarde vallale

Saarde vallavanema Külli Karu ja volikogu esimehe Eiko Tammist umbusaldamine

Margus Kukk,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
68 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Paljud vallakodanikud ei ole rahul sellega, mis Saarde vallas enne valimisi lubati ja mis tegelikkuses on toimuma hakanud. Ka on inimesed kurtnud, et kahetsevad valimistel tehtud valikut. Võin kinnitada, see mis on toimunud siiani ei ole veel kaugeltki kõik, tulekul on asju mis ei meeldi kohe kindlasti paljudele inimestele. Anname võimaluse Saarde valla inimestel toetada oma allkirjaga umbusaldust, millega ühtlasi saab näidata, et usalduskrediit on otsas ja Saarde vald vajab teistsugust juhtimist kui praegu.

RAHVAALGATUSLIK UMBUSALDUSAVALDUS

Umbusalduse algatamine Saarde vallavolikogu esimehele ja Saarde vallavanemale.

Eesti vabariigi Põhiseaduse järgi on Eesti iseseisev, sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgema riigivõimu kandja on rahvas. (PS§ 1 lg 1). Tuginedes Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seaduse (KOKS) § 32 sätetele on vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel vallaelanikel õigus teha kohaliku elu puudutavates küsimustes erinevaid algatusi.

Allakirjutanud Saarde valla elanikud avaldavad umbusaldust Saarde Vallavolikogu esimehele ja Saarde vallavanemale.

Saarde Vallavolikogu esimees Eiko Tammist ja vallavanem Külli Karu on kaheksa kuud viljelenud Saarde valla juhtimises käitumismustrit: „minul on kõik lubatud”, olles sihikindlalt tegutsenud Saarde vallarahva huvidega vastuolus oleva tegevusega. Vallavalitsuse poolt on rahvaga aru pidamata volikogule ettevalmistatud rida ebakompetentseid majanduspoliitilisi otsuseid, mis on tugevalt kahjustanud Saarde valla mainet, arengut ja elanike heaolu. Mitmetele vallas vajalikele teenustele soovitakse tagada vaid miinimumnõuded (pesemisvõimalus, noorsootöö, haljastus) või delegeerida aina enam Kohaliku Omavalitsuse vastutusalas olevaid teenuseid erasektorile, MTÜ-dele (saunad, jäätmemajandus, haljastus), kes omakorda ärihuvist tulenevalt on motiveeritud kehtestama elanikkonnale kallimad teenuste hinnad. Samal ajal, kui tööd saavad delegeeritud, tõstavad valla juhid enese palkasid ja värvatakse juurde uusi ametnikke.

Saarde inimestena soovime, et “vana kaevu ei aetaks enne kinni, kui uus pole veel valmis”. Just nii on juhtunud, jääb arusaamatuks, miks oli ja on vaja ülikiirelt, rahvaga aru pidamata lammutada kõik toimiv (Tali lasteaed, Saarde saunad, linna haljastus, Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus, Tali seltsimaja). Umbusaldusele alla kirjutanud inimesed, nimetavad seda Saarde rahvale “ärategemiseks”, milleks rahvas ei ole mandaati andnud, selline tegevus on selges vastuolus valimisliidu “Südamega Saarde” poolt antud valimislubadustega.

Justiitsministeerium manitseb oma järjekordses kirjas (mai 2022) Saarde valla juhte, et õiguspärane käitumine on oluline volikogu kui avaliku võimu tegevuse aluspõhimõte. Ühiskonna usaldus volikogu vastu sõltub volikogu seaduspärasest käitumisest ning kompetentsest tegutsemisest avalikes huvides. Volikogu peab olema ühiskonnale eeskujuks seaduste ja ka enda poolt kehtestatud õigusaktide järgimisel.

Avaldusele allakirjutanud Saarde valla inimesed tunnevad piinlikkust, kui üleriigiline meedia (kõige enam AK-saunade kajastamine), Justiitsministeerium või Õiguskantseribüroo on sunnitud Saarde valla juhtimisse sekkuma. Eesti on õigusriik, kus riigivõimu piire reguleerivad seadused, mille täitmine on kohustuslik nii üksikisikutele, kui ka riigivõimule. Avalik-õiguslike (vald) suhete puhul kehtib põhimõte, et õigusaktis öeldust ei tohi kõrvale kalduda, nii ei saa ka avaldusele allakirjutanud inimesed aktsepteerida olukorda, justkui Saarde valla juhtidele seaduste täitmine ei kehtiks.

Justiitsministeerium ja Õiguskantsleribüroo on korduvalt Saarde valla juhtimisse sekkunud, tuues välja, et: ● Saarde Vallavolikogu tegevus volikogu komisjonide töö korraldamisel on õigusvastane ning rikub avalikku huvi, vaatamata märtsikuus Justiitsministeeriumi poolsele tähelepanu osutamisele on komisjonide moodustamine senini takerdunud, kuna volikogu esimehel puudub tahe olukord seadusekuulekalt lahendada; ● korduvad on olnud sekkumised Saarde valla 2022 a. eelarve menetlemisel; ● Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuse ümberkorraldamise otsus ei ole tehtud põhimääruses sätestatud vormis ning kujunenud olukord kahjustab õigusselguse põhimõtet.

Lisaks nimetatule ei ole allakirjutajad rahul, et: ● 2021 a. Kilingi-Nõmme sauna paigaldati uued keriseahjud, Tihemetsa saunas remonditi lavaruum ning Jaamaküla sauna hoones teostati remonttöid. Eelnimetatud tööde teostamiseks kulutati kokku 17 700 €, lisaks eraldati Tihemetsa saunale reservfondist 3540 € akende vahetuseks. 2020 a. oli saunadele suunatud investeeringusummaks 23 522 €. Saarde rahvaga aru pidamata, rahvaalgatuslikku eelnõud arvestamata jättes, tehti Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa saunade sulgemise otsus ja läbimõtlemata suunati saunade külastajad spordihoonetesse, kus puudub vastav ettevalmistus. Saarde valla juhtide poolt tahtlikult nurjati läbirääkimised MTÜ-ga, jättes endise Saarde inimesed ilma sauna teenuseta, kujunenud olukorras jääb arusaamatuks, millistel kaalutlustel Jaamaküla sauna ei suletud? ● märtsis toimus liitumine MTÜ „Eesti Jäätmehoolduskeskus`ega”, mis ei ole Saarde vallarahva huvides; uut suunda arendama hakates on arvestamata jäetud, et 2022 investeerib Saarde vald jäätmejaama rajamisse ligi 400 tuhat eurot. ● Saarde rahvaga aru pidamata korraldati ümber Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuse tegevus, uutes tingimustes tagatakse noorsootöö miinimumnõuded, kuigi 2020 a. teostati Vabaajakeskuse ruumides sanitaarremont. ● Saarde rahvaga aru pidamata soovitakse sulgeda Tali seltsimaja, 2020 a. teostati seltsimajas põrandate remonti maksumusega 8800 eurot; ● valitseb pidev segadus ja õigusselgus Saarde vallavalitsuse poolt koostatud dokumentides ja avalikus dokumendiregistris.

Saarde vallavolikogu esimeest ja vallavanemat iseloomustab suutmatus töötada avalikes huvides õigusselguse põhimõttel. Üleolevalt demagoogitsedes otsitakse eneseõigustusi ja tähelepanu osutamise järel südamerahuga avalikkuse silmade all jätkatakse seadustega vastuolus olevat tegevust.

Volikogu esimehel ei ole omane avaliku võimu aluspõhimõte - õiguspärane käitumine, tagajärjeks on puudulik õigusloome ja ebakompententsed majanduspoliitilised otsused, mis on otseselt asunud kahjustama Saarde Vallavolikogu tööd ja Saarde valla mainet. Eiko Tammist volikogu esimehena ei suuda koostööd teha volikogu erinevate osapooltega, mistõttu ei tule volikogu esimees toime ka enesele võetud ülesannete täitmisega.

Saarde Vallavanema Külli Karu tegevusest ja suunatud otsustest tulenevalt on tugeva tagasilöögi saanud Saarde vallas valitsev õigusloome ja õigusselgus, heakord, noorsootöö ja inimeste hügieenitingimused ja tavapärane sõbralik suhtlus. Saarde vallavanem ei järgi Eesti õigusriigis kehtivat võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõtet, asudes takistama vallavolikogu revisjonikomisjoni tegevust. Saarde Vallavalitsuse protokollid viitavad, et Saarde vallavanema Külli Karu huvi on asju otsustada ainuisikuliselt, kaasamata vallavalitsuse istungitele, eelnõude arutelude juurde tööle värvatud ametnikke.

Allakirjutanud, Saarde valla elanikud ei ole nõus teadmisega, et kohaliku elu puudutavaid otsuseid tehakse sagedasti kolme liikmelisest vallavalitsusest kahekesi, samal ajal üks või mõlemad vallavalitsuses otsuseid tegevad vallavalitsuse liikmed on teise valla kodanikud, teadmata ja tundmata kohalikke olusid.

Allakirjutanutele on arusaadav, et Saarde vallas tekkinud olukorda ei soovi lahendada ei volikogu esimees ega vallavanem, kuid sellise olukorra jätkumine on Saarde valla arengule tervikuna kahjulik ja tuleb lõpetada.

Umbusalduse avalduse annavad volikogule edasi KOKS § 46 alusel rahvaesindajad ehk volikogu liikmed Avo Sinijärv, Heli Juhkamsoo, Margus Kukk, Kaidi Suviste, Allar Pinnar, Ülo Liblik.

Menetlusinfo

 1. Teavitus Saarde vallalt

  "Teavitus Rahvaalgatuse „Saarde vallavanema Külli Karu ja volikogu esimehe Eiko Tammist umbusaldamine“ kohta. Saarde Vallavalitsus on teostanud rahvaalgatusele antud digiallkirjade kontrolli ning algatust arutati vallavalitsuse 06.07.2022 istungil. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 18 on umbusalduse avaldamine vallavanemale ja volikogu esimehele volikogu ainupädevuses ning vallaelanikel ei ole õigust umbusaldamist volikogus algatada. Kuna rahvaalgatuse korras ei ole võimalik umbusaldusavaldust vallavanemale ega volikogu esimehele avaldada, ei ole valitsusel ega volikogul võimalik esitatud pöördumist menetleda. Algatajat on teavitatud."

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 46 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Saarde vallavanema Külli Karu ja volikogu esimehe Eiko Tammist umbusaldamine" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri