Kiili vallale

Kiili Lasteaia direktori toetuseks!

Hedi Soosalu,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
269 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Olukorras, kus Kiili vald on survestamise tulemusena sundinud lahkuma pädeva, kolleegide, laste ning lapsevanemate poolt armastatud lasteaia direktori, avaldame toetust senisele direktorile ja nõuame Kiili vallalt konkreetseid vastuseid ning kommentaare küsimustele ja muredele, mis erinevatel osapooltel on tekkinud.

Kiili vald presenteerib olukorda kui poolte kokkuleppel toimunud sündmust, kuid selleni viinud ajendid on otsitud ja on alust arvata, et vallavalitsuse ametnikud, kelle tööülesanneteks on allasutuste töö koordineerimine, on survestanud ja kiirustanud lasteaia juhti lahkuma, viidates väljamõeldud puudustele.

Väljavõte Kiili Vallavalitsuse kirjast Kiili Lasteaia hoolekogule 28.04.2022 Ettepanek töösuhte lõpetamiseks on tingitud juhtimise kvaliteedi puudujääkidest ja uue ühendlasteaia loomisega seotud väljakutsetest (ehitatav Vaela lasteaia maja jääb praeguste hoonetega sama juhtimise alla). Aastatega on kasvanud meie vallas tublisti lasteaiaealiste laste arv, muutunud ootused haridusele ja haridusasutuse juhi kompetentsidele nii riigi, valla kui lapsevanemate poolt. Ootame kaasaegsete lahenduste ellu viimist, digitaliseerimist ja tulemuspõhist juhtimine. Organisatsioon on loodud kasvama ja arenema, käima ajaga kaasas. Ka tänasesse e-lasteaia süsteemi lapsevanemate liitmine on saanud teoks suuresti valla survele, mis ei peaks niipidi olema.

Siinkohal toon välja Kiili Lasteaia töötajate nägemuse valla poolt välja toodud põhjendustest: • Juhtimise kvaliteedi puudujäägid. Kiili Vallavalitsuse poolt ei ole lasteaia direktorile saabunud eelnevalt mitte ühtegi ettepanekut ega hoiatust juhtimise kvaliteedi puudujääkide kohta, ei kirjalikult ega suuliselt. Esmakordselt kuulis direktor puudujääkidest oma töös kohtumisel, kus talle töölt lahkumise ettepanek tehti. • Uue ühendlasteaia loomisega seotud väljakutsetest. 25 rühmaga ühendlasteaia juhtimise pakkumist ei ole direktorile esitatud. Sellega seoses ei mõista me valla poolset eeldust, et direktor ühendlasteaia juhtimisega hakkama ei saa. • Kaasaegsete lahenduste elluviimine, digitaliseerimine. Sellekohased eelnevad soovitused, ettepanekud ja hoiatused valla poolt puuduvad. Kiili Lasteaias on õpetajatele loodud võimalused kasutada õppetöös erinevaid kaasaegseid lahendusi (Smart-tahvel, tahvelarvutid, Blue-bot põrandaarvutid, Easi-Speak mikrofonid jne.). Arvutipark uueneb vastavalt eelarvelistele võimalustele. Lasteaed on liitunud Kiusamisest vaba lasteaia ja Tervist Edendava lasteaia programmiga. Digitaliseerimise osas on kindlasti veel puudujääke, kuid ka selles osas teeme vaikselt kuid kindlalt edusamme. • Organisatsioon on loodud kasvama ja arenema. Kiili Lasteaed kasvab ja areneb pidevalt. Käesoleval hetkel on direktori hallata 19 rühma. Uue Vaela maja tulekuga lisanduks veel 6 rühma. Kõigil töötajatel on võimalus ennast arendada erinevatel koolitustel. Pidev areng toimub ka majade siseselt, põnevate koolituste üle arutletakse kolleegidega ning jagatakse üksteisega saadud kogemusi. • E-lasteaed. Kiili Lasteaed liitus E-lasteaed.eu süsteemiga aastal 2015 ning seda otsusel, et viia õpetajate tööd puudutavad dokumendid ühtsesse elektroonilisse süsteemi. Esialgu oligi süsteem mõeldud vaid lasteaia töötajatele kasutamiseks. COVID-19 teisest pandeemiast tingituna ja hoolekogu ettepanekul alustasime alates 2021 järk-järgult rühmade kaupa lastevanemate liitmisega. Käesoleval hetkel on e-lasteaiaga liitunud kõikide Kiili Lasteaia rühmade lapsevanemad, v.a sügisel 2022 kooli minevad rühmad. Alates septembrist 2022 liidetakse e-lasteaiaga kõikide rühmade lapsevanemad. Vallavalitsuse poolt ei ole olnud ei survet ega ka tuge keskkonnaga liitumiseks. Tunnistame, et e-lasteaia süsteem ei ole veel piisavalt valmis, et suudaks rahuldada kõigi osapoolte vajadusi, kuid koostöös hoolekogu e-lasteaia arendusgrupi ja E-lasteaed.eu meeskonnaga toimub pidev süsteemi parendamine. • Kogu kollektiivile meeldiv töökeskkond, väljakutsed ja võimalus ennast arendada. Kiili Lasteaia töötajatele on loodud head võimalused oma töö tegemiseks: paindlik töögraafik, mitmekülgsed võimalused õppetöö läbiviimiseks, tugispetsialistide olemasolu ja toetus, erinevad rühma- ja ülelasteaialised üritused, erinevad sise- ja täiendkoolitused, õppekäigud Eesti ja lähivälismaa lasteaedadesse. Personalil on võimalik teha ettepanekuid lasteaia arengu osas, osaledes töörühmades (rühmaväline-, tervist edendav- ja arendustegevuse töörühm).

Lisaks, jäävad hoolekogule saadetud kirjast veel õhku vallapoolsed etteheited, mille kohta on oma arvamuse avaldanud lapsevanemad: • Aastatega on kasvanud meie vallas tublisti lasteaiaealiste laste arv. Vald on ise loonud selleks võimalused läbi kehtestatud detailplaneeringute ja ehituslubade väljastamise. Vald on see kes on jätnud siin töö tegemata, et ei ole rajatud juurde piisaval arvul lasteaiakohti – direktor ei ole see, kes planeerib ja ehitab lasteaedasid. Vallas on krooniline puudus lasteaiakohtadest. Vaela uude majja tuleb 6 rühma – see tähendab maksimaalselt 120 last saab lasteaia koha. Hetkel on järjekorras kohta ootamas 400 last. Vallas on valmimisjärgus vähemalt 300 maja/korterit, millest võib eeldada, et paljudes on ka lasteaiaealisi lapsi. • Muutunud ootused haridusele ja haridusasutuse juhi kompetentsidele nii riigi, valla kui lapsevanemate poolt. Millised on olnud muutunud ootused haridusele ja etteheited direktori kompetentsile riigi, valla ning lapsevanemate poolt? Kuidas, millal ja millisel viisil on need muutunud ootused ja etteheited esitatud? • Digitaliseerimine. Lasteaia ealiste laste puhul ei peaks olema eesmärk tegevusi digitaliseerida vaid vastupidi, pakkuda kõike seda, mis ei ole seotud tänapäeva digimaailmaga. Lasteaia lapsed peavad müttama õues, liikuma looduses, meisterdama oma kätega jne. Seda kõike on Kiili lasteaed ääretult palju ja hästi pakkunud ja ei soovi, et laste mängud ja tegevused peaksid olema rohkem digitaliseerunud. Tahvelarvutid ja muud vidinad ei peaks kuuluma lasteaia lapse igapäeva tegevustesse. • Tulemuspõhine juhtimine. Milline tulemus on Kiili Lasteaial jäänud saavutamata ning mis on see kriteerium, mille põhjal seda on hinnatud?

Samal ajal on vald juba kirjeldanud lasteaia visiooni ja ootusi uuele juhile: Kõikide majade ühtne juhtimine. Jääb selgusetuks, et kas hetkel ei ole või tulevikus ei oleks olnud kõik majad ühtse juhtimise all. Digitaliseerimine. Sõna ilma konteksti ega sisuta, ei anna paraku valla visioonist ega ootustest mingit pilti, millest juhinduda. Kvaliteetne lasteaia teenus. Kuidas vald seda hindab ning kas hetkel on vallas ebakvaliteetne lasteaia teenus? Eeskuju võtta hästitoimivatest naaberlasteaedadest. Mis või kus on need eeskujud, mida peaksime järgima ning mida sealt üle tooma? Ja jällegi, kas hetkel on Kiili vallas mitte hästi toimiv ehk halvasti toimiv lasteaed?

Igapäevaselt direktoriga koostööd tegeva kollektiivi nägemus sündmustest ning taustast peaks olema piisav argument saamaks aru, et valla poolt välja toodud puudujäägid on parimal juhul otsitud. Samuti kinnitas vallavanem ise Vallavolikogu istungil 19.05.2022, et direktorile ei ole tehtud ettekirjutusi ega käskkirju. Väikese kogukonna liikmed, sealhulgas lapsevanemad, näeksid ka ise, kui ühes valla keskses asutuses oleksid asjad nii halvasti, kui valla esindajad seda on kirjeldanud. Lapsevanemate rahuolu küsitlused näitavad järjepidevalt häid tulemusi. Hoolekogu protokollid ei too välja KOV-i, lapsevanemate ega õpetajate rahulolematust direktori või tema juhtimisega. Lasteaia tegevuskavad on kinnitatud ega juhi tähelepanu direktori puudujääkidele juhina.

Õpetajad ja lapsevanemad on olukorrast tugevalt häiritud ning osad õpetajad kaaluvad ka ise lahkumisavalduse sisse andmist. Sellise asjade käiguga on Kiili vald loonud olukorra, kus ühe kompetentse ja austatud kogukonna liikme lahtikangutamisega, häiritakse oluliselt lasteasutuse tööd.

Selle asemel, et anda sisulisi kommentaare, on Kiili vald pannud kõik asjasse puutuvad osapooled – õpetajad, lapsed ja lapsevanemad fakti ette, et tekkinud olukorraga PEAB leppima ning ühtegi kommentaari, millest selline äkiline sündmuste käik alguse sai, ei anta.

Kiili vallavanem keeldub kommentaaridest lasteaia töötajatele, põhjendusega, et see ei ole lasteaia töötajaid puudutav teema, kuigi õpetajad töötavad igapäevaselt direktoriga külg külje kõrval ning aeg-ajalt on direktor ka rühmades abiks, seda eriti koroona-perioodi raskel ajal. Sama põhjendusega – see ei ole nende asi, vaid valla ja direktori vaheline teema – tühistatakse ka lapsevanemate püüdlused õiglust jalule seada või vähemasti vastuseid saada.

Kiili Lasteaias käivate laste vanemate, lasteaia töötajate ning kõigi teiste, keda antud sündmused on puudutanud, nimel avaldame toetust ülekohtuse ja otsitud ettekäänetega lahkuma sunnitud Kiili Lasteaia direktorile ning nõuame Kiili vallavalitsuselt vastuseid allpool toodud küsimustele!

 1. Juhtimise kvaliteedi puudujäägid – milliseid täienduskoolitusi juhtimiskvaliteedi parendamiseks on lasteaia juhile ning juhtkonnale KOV-i poolt pakutud?
 2. Mis on need paljud väljakutsed, mis seni on täitmata, millele viitas vallavanem oma Vallavolikogu istungi vastuses 19.05.2022?
 3. Digitaliseerimine – mis on selle võlusõna taga, mida tuuakse senisele direktorile etteheiteks ja oodatakse uuelt direktorilt?
 4. Millised on olnud muutunud ootused haridusele ja etteheited direktori kompetentsile riigi, valla ning lapsevanemate poolt? Kuidas, millal ja millisel viisil on need muutunud ootused ja etteheited esitatud?
 5. Milles seisneb tulemuspõhise juhtimise etteheide? Ehk mis on see tulemus, mida ei ole seni saavutatud ja millise kriteeriumi järgi?
 6. Kas valla poolt välja toodud puudujäägid, mis saadeti hoolekogule 28.04.2022, on vallavalitsuse kui institutsiooni, vallavanema isiklikud või mõne vallaametniku nägemus?
 7. Võttes arvesse kõiki vallapoolseid etteheiteid ning muresid, mis tekkinud pikema aja vältel, siis miks ei räägitud direktori väljavahetamise soovist enne kohaliku omavalitsuse valimisi 2021 sügisel?
 8. Kas Kiili vallavanem ja nõunik kultuuri-, hariduse-, noorsootöö-, tervise ja spordivaldkonnas on valmis ära kuulama ja kohtuma kõigi lasteaia töötajatega, küsimuste, erimeelsuste ning murede lahendamiseks ning edaspidise töörahu taastamiseks?

Menetlusinfo

 1. Vallavolikogu istungi lindistus

  Vallavolikogu istungi lindistus (15.09.2022), kus arutati ka käesoleva algatuse raames esitatud küsimusi. Küsimused tulevad arutlusele 1:22:30: https://www.youtube.com/watch?v=37xLF07Qoeo

 2. Kiili vallavalitsuse vastuskiri

  Väljavõte vastuskirjast: "Algatusele olid juurde lisatud ka allkirjad ning isikute kontrollimisel tuvastas Kiili Vallavalitsus, et nimetatud algatusel on olemas vähemalt ühe protsendi vallaelanike toetus. Edastatud materjal ei sisaldanud endas aga seaduses ettenähtud eelnõud, mis on vajalik rahvaalgatuse menetluse alustamiseks vastavalt KOKS § 32 lõikele 2. Juhul kui algatuse eesmärk oleks soov ennistada tööle lasteaia direktor, siis töösuhete algatamised, muutmised ja lõpetamised ei toimu kohaliku omavalitsuse vallavalitsuse ega volikogu poolt vastuvõetavate õigusaktide kaudu, vaid poolte kokkuleppel vastavalt töölepingu seadusele. Seega kahjuks ei ole Kiili Vallavalitsusel võimalik antud rahvaalgatust menetlusse võtta eelnõu puudumise tõttu. Kiili Vallavalitsus on võtnud antud rahvaalgatuse teadmiseks."

 3. Digiallkirjade kontroll

  Kiili vald lõpetas digiallkirjade kontrolli. Kokku anti 269 allkirja: 232 on Kiili valla registris 36 ei ole Kiili valla registris 1 allkirja andmise hetkel ei olnud Kiili valla registris, registrisse tuli 04.06.2022.

 4. Algatus saadeti menetlusse

 5. Algatus kogus 100 allkirja

 6. Algatus kogus 54 allkirja

Kommentaarid

 1. Tänan! 🙂

  Antud lasteaia õpetajana olen toetavatele vanematele ääretult tänulik! Õnneseente rühma õpetaja Aet Rauk

  1. Direktori toetuseks!

   Oleme perega direktoriga rahul ja loodame, et õiglus saab jalule! Siret Vaher-Peterson

   1. Tänud

    Mina lisaksin siia, et lisaks töötajatele ja lapsevanematele on Maibi ka laste poolt palavalt armastatud. Lapsevanem ja töötaja Kristel Mikkor

    1. Direktori toetuseks!!!

     Meie pere ka juhatajaga ääretult rahul. Alati rôômsameelne ja teeb oma tööd suure südamega!!!

     1. Kiili Lasteaia direktori toetuseks!

      Arvestades sündmuste senist käiku, siis teen ettepaneku muuta algatust nii, et allkirju kogutaks direktori toetuseks ja vallalt konkreetsete küsimuste küsimiseks, millele ootaks ka konkreetseid vastuseid. Küsida sooviks põhjenduste kohta, mis sellise survestatud lahkumiseni on viinud ja kuidas vald kommenteerib direktori juhtimise kohta tehtud väidetavaid puudusi, millele lasteaia töötajad andsid omapoolse kirjaliku vastuse.

      1. Sõnastuse ettepanek ja natuke kriitikat vallale

       Samas ei tooda välja milles seisneb praeguse direktori ebakompetentsus riigi, valla ega lapsevanemate silmade läbi. -- Sõna "ega asemel peaks kasutama "või". "et aastatega on kasvanud vallas tublisti lasteaiaealiste laste arv" - kuidas saab see olla argument valla poolt. Täiesti arusaamatu. Vald on ise loonud selleks võimalused läbi kehtestatud detailplaneeringute ja ehituslubade väljastamise. Vald on see kes on jätnud siin töö tegemata, et ei ole rajatud juurde piisaval arvul lasteaiakohti - direktor pole see, kes planeerib ja ehitab lasteaedasid. Vallas on krooniline puudus lasteaiakohtadest, sest vald ei ole olukorra lahendamiseks sisuliselt midagi ette võtnud. Vaela majja 6 rühma? - see tähendab maksimaalselt 120 last saab lasteaia koha. Hetkel on järjekorras kohta ootamas 400 last. Valmimas on vähemalt 300 maja/korterit, millest võib eeldada, et vähemalt pooltes on ka lasteaiaealisi. Niisuguses olukorras sisuliselt vallandada töölt ainus kompetentne isik, kes vallal oleks endale appi võtta nõu andma? Kui niisugused kõik mured on juba pikaajalised, siis miks ei räägitud sellest enne valimisi, et vahetame direktori välja? Igal juhul on väga kahju ja kahetsusväärne, kui direktor lahkub. Direktorile ja personalile jagub ainult kiidusõnu.

       1. Nõus kommentaaridega! Siinkohal kutsuks veel teisigi jagama oma küsimusi ja nägemusi! Parimat!

      2. .

       Aitäh, Aivar! Olen Teiega täiesti nõus! Aet Rauk

       1. Kiili vallavanema vastus

        Edastan lingi vallavolikogu istungi lindistusega (15.09.2022) kus arutati ka käesoleva algatuse raames esitatud küsimusi. Kahjuks sisulisi vastuseid (taaskord) ei antud vaid kordusesitati eelnevat demagoogiat ja väärinfot. https://www.youtube.com/watch?v=37xLF07Qoeo Küsimused tulevad arutusele 1:22:30

        Olen lugenud läbi algatuse "Kiili Lasteaia direktori toetuseks!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
        NimiIsikukoodAllkiri