Lääneranna vallale

Nõue säilitada Virtsu Kool 9-klassilisena!

Virtsu Arenguselts MTÜ, Karin Madisson,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
808 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Lääneranna vallavalitsus on algatanud haridusvõrgu ümberplaneerimise arutelud ja ühe ettepanekuna on pakutud Virtsu Kool muutmist senise 9-klassilise asemel 6-klassiliseks.

Arvestades Virtsu potentsiaali, olemasolevaid võimalusi, unikaalset asukohta ning Virtsu Kooli vanust, traditsioone ja hariduse kvaliteeti ning vajadust tagada valla jätkusuutlikkus, palume mitte teha muudatusi Virtsu lasteaia ja kooli kooliastmetes ega panna hääletusele volikogus ja mitte hääletada sellise otsuse poolt, mis muudaks Virtsu 9-klassilise kooli 6-klassiliseks.

Oleme veendunud, et kooli suhtes tehtavad muudatused hävitavad Virtsu elukeskkonna ning toovad kaasa ääremaastumise. Leiame, et vallavalitsus ei ole teinud kõike endast sõltuvat haridusvõrgu säilitamiseks ja kodulähedase hariduse tagamiseks, ei ole leitud parimat lahendust Lääneranna valla arengu seisukohalt ega arvestatud laste ja kogukonna huvidega. Ohtu seatakse kogu Lääneranna valla jätkusuutlikkus, väheneb inimeste rahulolu, ettevõtlus ja sellega seoses ka vallale laekuv maksutulu.

Virtsu näol on tegemist rahvaarvu suuruselt teise asulaga kogu vallas (suurim on Lihula 1100 elanikuga ja järgmine on Virtsu alevik 485 elanikuga). Virtsus on kõige enam ettevõtteid võrreldes teiste valla piirkondadega (Virtsusse on registreeritud 64 osaühingut). Virtsusse on planeeritud uut ettevõtlust (endisele Kalatehase alale kolib peagi valla üks suurimaid ettevõtjaid K.Met AS, kes antud ala omandas ja planeerib sellest luua ettevõtluspiirkonna), kavandamisel on sild mandri ja Saaremaa vahel jne. Virtsu piirkonna atraktiivsemaks muutmiseks ja ettevõtluse osakaalu suurendamiseks ning rahvaarvu tõusuks on hädavajalik kvaliteetse alus- ja põhihariduse tagamine Virtsus. Leiame, et Virtsu koolivõrgu lõhkumisega teevad vallajuhid vald kogu vallale nn. karuteene.

Virtsul on potentsiaali olla üks kauneim ja armastatuim piirkond kogu Eestis, mis tooks piirkonda ka uusi investeeringuid ning inimesi, sealhulgas noori peresid lastega. Kahjuks ei ole vald teinud aga Virtsusse viimastel aastatelsisuliselt mittemingisuguseid investeeringuid.

Meie andmetel ei ole tehtud mõju uuringuid planeeritavate sammude osas. Vilistlaste ja kooli enda poolt läbiviidud erinevad uuringud näitavad, et pooled lastega pered kaaluvad sellisel juhul Lääneranna vallast lahkumist. Koos inimestega lahkuvad või lõpetavad tegevuse ka paljud ettevõtted. Samuti ei ole analüüsitud kaasnevaid kulusid (transport, koondamistasud, majade ümberplaneeringud jne) ega mõju laste vaimsele tervisele ega hariduse kvaliteedile.

Virtsu Kool on väga pikaajaliste traditsioonidega ning on üks vanimaid koole kogu piirkonnas (Virtsusse loodi kool juba 1940 a.). Virtsu Kool on kõrgelt tunnustatud ja pakub lastele head haridust (kooli õpetajaid on korduvalt valitud nii Läänemaa kui Pärnumaa parimate sekka; Virtsu õpilased on PISA tulemuste poolest paremad nii Eesti kui ka Pärnumaa keskmisest). Leiame, et maapiirkonnas ei tohi lastelt võtta võimalust saada kvaliteetset haridust kodulähedases koolis, mis annaks linnakoolidega võrdselt häid võimalusi edasiseks eluks. 12 aastase lapse jaoks tähendab kaugemal koolis käimine väga suurt koormust ning lisakulutusi perele. Samuti ei saa koolivõrgu reformi teha nii, et ei hinnata asjaolusid eraldi piirkondade ja koolide lõikes vaid tehakse muudatused kõigis koolides ühtemoodi.

Väidetavalt on Virtsu Kooli õpetajate töötasude ülekulu aastas vaid u. 22.000 eurot, mille vald peab riigilt saadavale summale lisaks maksma. Samal ajal on valla eelarves käesolevaks aastaks ette nähtud personalikulude tõus lausa u. 400.000 eurot.

Virtsu kogukond alustas koheselt lahenduste leidmisega kui valla rahalised probleemid esmakordselt kogukonnani jõudsid ning olukord on alates sellest oluliselt paranenud aga kulude optimeerimise võimalusi on veelgi. Leiame, et laste arvelt kokku hoidmine ja kärbete tegemine peaks olema viimane valik, mitte esimene.

Menetlusinfo

 1. Vastuskiri

  Vallasekretäri vastus Eesti Koostöö Kogu poolt saadetud teabepäringule: "Lääneranna vallale edastatud rahvaalgatused olid otsustamisel volikogu päevakorras 24.03.2023. Esitatud eelnõusid täiendati normitehniliselt sobivaks koostöös valla kantselei ja eelnõu esitajatega. Eelnõud aga volikogu istungil toetust ei leidnud. Rahvaalgatuse eelnõud ning muud Lääneranna valla haridusvõrgu teemalised dokumendid on leitavad valla kodulehel: https://www.laanerannavald.ee/haridusvork Volikogu istungi protokolliga on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/laaneranna_vald/dokument/5794162 "

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 100 allkirja

 4. Algatus kogus 54 allkirja

Kommentaarid

 1. selgitus sisu osas

  Tegemist on algatusega, mis sai alguse 2022 a alguses. Allkirju koguti esmalt 2022 märtsikuuni. Algatus taaselustati, kuna teema sama ja uuesti üles tõusetunud. Numbrilised andmed on 2021 a kohta.

  Olen lugenud läbi algatuse "Nõue säilitada Virtsu Kool 9-klassilisena!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri