Loksa linnale

Vabastame Loksa linna lapsevanemad lasteaia kohatasu maksmise kohustusest ja muudame sünnitoetuse väljamaksmise korda

Kenno Põltsam,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
Peatatud: 13 allkirja

13 allkirja puudu Loksa linnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 13 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks kohalikku omavalitsusse saatmiseks vajalikku 26 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Eesti Vabariik pole suutnud 30 viimase aastaga täita oma esmast, põhiseaduse preambulis sätestatud eesmärki, tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Pigemini on enamus Valitsusi tegutsenud preambulis seatud eesmärkide vastu.

Riigikogu Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni lõpparuanne (2021), vältis oma ettepanekutes sihikindlalt probleem nr 1-e, - mis on juba viimased 65 aastat eesti rahva(elanike) iibe kasvu oluliselt pärssinud; ent see pole hetkel teemaks.

Antud RK-lõppraportis on ka positiivseid ettepanekud, mis mõeldud täitmiseks omavalitsustele:

Ettepanek 4: Töötada välja ja rakendada noori peresid toetava eluasemepoliitika meetmed, mis arvestaks nii keskustest eemal kui keskustes elavate inimeste erinevaid vajadusi.

Ettepanek 5: Sündimuse toetamiseks on vaja olemasolevate lapsetoetuste indekseerimist, sest senine juhutine lastetoetuste jagamine ning siis selle reaalväärtuse langemine inflatsiooni ja mediaanpalga kasvust tingituna, ei täida perepoliitika ette seatud eesmarke.

Loksa linnavolikogu kehtiv määrus (jõustus 2013), näeb ette eelkooliealise lapse ema/isa poolt kaetavad järgmised kulud:

§ 2. (2) Lasteaia kohamaks on 28 € kuus, millest 5 € on õppevahendite kulude (edaspidi õppevahendite kulu) katteks ja 23 € on lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu (edaspidi osalustasu) katteks.

§ 3. (1) Lasteaia kohamaksu makstakse olenemata lasteaiast puudutud päevade arvust alati täiskuu eest. (3) Osalustasu makstakse 11 kuu eest aastas.

Tähelepanek: Loksat ümbritsev Kuusalu vald, vabastab vallas elavad ja sealsetes lasteaedades käivate laste vanemad lasteaia kohatasu maksmise kohustusest; vallaleppe kohaselt realiseerub plaan 2022a. sügisest.

Antud ühispöördumisele allakirjutanud leiavad, et ka Loksa lasteaias käivate laste vanemad tuleb vabastada lasteaia kohatasu maksmise kohustusest.

Loksa linnas makstakse sünnitoetust lapse sünni puhul lapse emale, kui lapse ema on Loksa linna elanik vähemalt 6 kuud vahetult enne lapse sündi.

Sünnitoetuse suurus on 300 eurot kahele esimesele lapsele ja alates kolmandast lapsest 400 eurot. 50% toetuse summast kantakse taotleja arvelduskontole sünni registreerimise järgselt ja 50% lapse 1-aastaseks saamisel, kui lapsevanemad on jätkuvalt rahvastikuregistri andmetel Loksa linna elanikud.

Tähelepanek: Loksat ümbritsev Kuusalu vald maksab sünnitoetust kahes osas - 200 eurot pärast sündi ja 200 eurot pärast lapse 1-aastaseks saamist, kui laps ja vähemalt üks lapsevanem on olnud jätkuvalt aasta jooksul rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla elanikud. Mitmikute sünni puhul makstakse toetust iga lapse eest.

Antud ühispöördumisele allakirjutanud leiavad, et Loksa linnas tuleb muuta sünnitoetuse maksmise korda nõnda, et Toetus summas 400 eurot makstakse lapsevanemale, (juba) alates esimese lapse sünnist.

Vabastades lapsevanemad lasteaia kohatasu maksmise kohustuses, näitab Linn oma kodanikele peresõbralikkust. Linn ei pea soodustama lapsevanema sõltuvust linnast, vaid tõstma linna elukvaliteeti.

On selge et rahaline toetus ei pane kedagi emaks või isaks saama, ent muutes sünnitoetuse maksmise korda, näitab Linn et väärtustab lapsevanemaks saamist.

Kaks ettepanekut kokkuhoiu kohaks linnaeelarves:

1. Väljaandele Loksa elu, mis jõuab ka vallas elavate inimeste kodude postkasti, oli perioodil 2018-2020 ette nähtud 73 200 eurot: aastas keskmiselt 24 400 eurot. Mis oleks kui vähendaks väljaande aastast eelarvet? Kas Loksa elu peab ilmuma väljaspool Loksa linna? 2. Sotsiaalmajanduslikud argumendid on tugevad, et Linn võiks võtta laenu. Korraldada õiguslikult siduv ja läbipaistev rahvahääletus, millega küsitakse linnakodanikelt nõu linnaelu puudutavas küsimuses. Õiguslikult siduvuse ja küsimus(ed) mis linna rahvale ette panna, kinnitab volikogu. Samuti on linn rahvahääletuse korraldajaks.

Austatud linnavolikogu! Antud ühispöördumisele allakirjutanud nõuavad, et te võtaksite kuulda teile ettepandud kirjutisi ja/või tooksite välja omapoolsed ettepanekud, kuidas Loksa linn muuta perekeskemaks.

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Vabastame Loksa linna lapsevanemad lasteaia kohatasu maksmise kohustusest ja muudame sünnitoetuse väljamaksmise korda" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri