Mitte lubada õpilaste vaktsineerimist vanema nõusolekuta.

Weralda Sofia Lakeman,

Kommentaarid

GALITSKAJA, SVETLANA

оставить без изменений: Immuniseerimise korraldamise nõuded Vastu võetud 31.10.2003 nr 116 RTL 2003, 115, 1829 jõustumine 17.11.2003 (4) Immuniseerimine on vabatahtlik. Koolitervishoiuteenuse osutaja teavitab õpilase immuniseerimisest lapsevanemat kirjalikult vähemalt üks nädal enne plaanitavat immuniseerimist. Immuniseerimine on lubatud lapsevanema kirjalikul nõusolekul. Immuniseerimisest keeldumine vormistatakse kirjalikult. Tervishoiuteenuse osutaja säilitab lapsevanema kirjaliku nõusoleku või keeldumise patsiendi tervisekaardis. [RT I 2010, 57, 385 - jõust. 01.09.2010]