Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaegUus Eakus

Sirje Lind,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 79 allkirja

921 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 79 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Muutes avatud  ülikooli vormis tasemeõppes õppimise nominaalaega pikemaks  mudame igas vanuses inimestel hariduse jätkamise realistlikumaks.  

Ettepanek

Elukestva õppe soodustamiseks  muuta ülikooliseaduses õppekavade maksimaalset nominaalaja pikkus  kahe kordseks, et ülikoolid saaksid avatud vormis õppekavadele valida pikema nominaalaja.

Taust

Elukestva õppe kõige suurem väljakutse õppija jaoks on õppetöö ühildamine tööl käimise ja laste kasvatamisega. 
Positiivne on see, et meie pragune kõrghariduse korraldus võimaldab tasemeõppes omandada tasuta haridust sõltumata vanusest.  Meie ülikoolid on koostanud töötavatele inimestele suunatud  avatud õppe (kaugõppe) vormis korraldatud õppekavasid, kus põhirõhk iseseisval tööl ja koolis käiakse sessioonidena paar korda kuus. 
Aga õppimisele nõuded ei sõltu ju õppetöö vormist ja seega peavad ka avatud ülikooli õppijad suutma õppekava läbida samas mahus ja tempos nagu päevase õppe tudengid. Õppetöö koormus õppuri jaoks suur, kuid siis ei saa ka ülikool vastu tulla, sest ülikooli seaduses (§ 27 lg2 ja § 28 lg2) on ära määratud tasemeõppe nominaalaja maksimaalsed pikkused. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072012028?leiaKehtiv#para27
Praegu: Bakalaureuseõppe nominaalkestus on kolm kuni neli aastat. Ettepanek:  ... kuni 6 aastat
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072012028?leiaKehtiv#para28
Praegu: Magistriõppe nominaalkestus on üks kuni kaks aastat. Ettepanek: ... kuni 4 aastat.

Põhjendus

Pikem nominaalaeg muutub realistlikumaks töötavatel inimestel õppekava õigeaegse läbimise. 
Nominaalaja pikendamine on kasulik kõigile osapooltele. 
 • Õppija jaoks
  • Ebarealistliku õppemahu korral on raske ühildada õppetööd töö ja pereeluga. 
  • Ebarealistliku õppemahu tekkivad võlgnevused ja kooli poolelijätmise tõenäosus on väga suur. 
  • Suure õppetöö mahu korral ei jõua süveneda piisavalt. Nii ei täida õppima tulemine oma eesmärki: töötav inimene soovib uusi teadmisi, mitte hädapärast hinnet.
 • Ülikooli jaoks: 
  • väheneb väljalangevuse %. 
  • Õpiraskustega õppurite haldamine suurendab ülikooli kulusid. 
  • Töökogemusega õppijad toovad praktikumidesse/seminaridesse kaasa oma elukogemuse ja see tõstab hariduse kvaliteeti üldiselt.      
 • Tööandja poolt: 
  • Tööandja on kohustatud tasemeõppes osalejale andma õppepuhkust. Tööandja ei ole huvitatud õpiraskustes tudengile täiendava ’palgata’ puhkuse andmisest. 

Mõju

 • Sobivate tasemehariduse omandamise vormide korral suureneb elukestvas õppes osalejate hulk. 
 • Kaasaegse hariduse ja elukogemusega töötajad rikastavad tööjõuturgu.   
 • Igas vanuses kaasaegsema haridusega inimesed tunnevad ennast tööjõuturul kindlamalt ja on kauem aktiivsed tööjõuturul.

Kommentaarid

 1. Taotluse tekstis on hulk kirjavigu.

  Muutes avatud ülikooli vormis tasemeõppes õppimise nominaalaega pikemaks mudame ... . pikkus kahe kordseks

  Olen lugenud läbi algatuse "Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri