Sotsiaalmaksu seaduse muutmine viimaks maksu arvestamise kuupõhiselt tunnipõhiseks.

Alger Tammiste,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Kirjuta teKavandatav eelnõu

SOTSIAALMAKSUSEADUSE MUUTMISE SEADUS
§ 1. Sotsiaalmaksuseaduses (RT I, 19.03.2015, 62) tehakse järgmised muudatused:
1) Paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
„4) töötaja või ametniku puhul, kes töötab osalise tööajaga (vähemalt …?).“
2) Paragrahvi 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.


Selgitus.
Eelnõu kohaselt arvutatakse sotsiaalmaksu kuumäära proportsionaalselt töötatud ajaga kõikide töötajate ja ametnike puhul. Seoses sellega kaob vajadus § 2 lõikes 4 toodud erandite järele.
Kui osalise tööaja puhul võtta aluseks tunnimäär, siis ei tohiks töötasu puhul tekkida sellist olukorda, et keegi saaks palka vähem kui miinimumtunnitasu. Täiendav maksukohustus võib tööandjal tekkida vaid siis, kui näiteks makseraskuste tõttu on jäänud palgad õigel ajal välja maksmata või kui on töötaja saadetud nn palgata puhkusele, st kokkulepitud tööaeg on null.
Mõistlik oleks lisada mingi minimaalne tööaja määr (nt 10% täistööaja normist), sest muidu tekib võimalus „osta“ ravikindlustust näiteks leppides kokku tööajaks 1 tund kuus.
Kuumäära rakendamine täies ulatuses jääb kehtima füüsilisest isikust ettevõtjale (SMS § 2 lg 5) ning tema abikaasale (§ 61), samuti sotsiaalmaksu nn erijuhtudele (§ 6). Samuti jääb kuumääralt sotsiaalmaksu tasumine ravikindlustuskaitse eelduseks neile isikutele, kes saavad tulu võlaõigusliku lepingute alusel või juriidilise isiku juhtorgani liikmena. Kuna nende isikute suhtes töölepingu seadus ei kehti (mh puudub kohustus igakuiselt tasu maksta), siis ei ole võimalik osalise tööaja rakendamist kontrollida.
SMS § 2 lg 2-4 praegune tekst: 
(2) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või ametnikule kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt.
[RT I 2010, 38, 232 - jõust. 01.07.2010] 
 (21) Mitme tööandjaga töö- või teenistussuhtes oleva isiku eest maksab sotsiaalmaksu vähemalt käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt tööandja, kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu tulumaksuseaduse § 42 lõigete 1 ja 2 kohaselt.
[RT I 2010, 38, 232 - jõust. 01.07.2010] 
 (22) Kui maksuvaba tulu arvestaval tööandjal on tõend samal maksustamisperioodil isikule teise tööandja makstud tasu kohta, võib ta nimetatud isiku eest sotsiaalmaksu maksta kuumäära ja teise tööandja makstud tasu vahelt, kuid vähemalt summalt, mille ta isikule kuu eest on maksnud. Isik on kohustatud maksuvaba tulu arvestavale tööandjale esitama uue tõendi tasu saamisele järgneva kuu viiendaks kuupäevaks, kui teise tööandja makstud tasu suurus erineb viimati esitatud tõendil märgitust.
[RT I 2010, 38, 232 - jõust. 01.07.2010] 
 (3) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või ametnikule kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt proportsionaalselt sellel kuul töötatud ajaga, järgmistel juhtudel:
[RT I 2006, 61, 459 - jõust. 01.01.2008] 
 1) töötaja puhul, kes on töölepingu seaduse §-s 19 nimetatud alusel keeldunud töö tegemisest, välja arvatud poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral;
[RT I 2009, 26, 161 - jõust. 01.07.2009] 
 2) ametniku puhul, kelle avaliku võimu teostamise õigus on peatunud avaliku teenistuse seaduse § 83 alusel, välja arvatud poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral;
[RT I, 06.07.2012, 1 - jõust. 01.04.2013] 
 21) Riigikogu liikme puhul, kelle volitused on peatunud Riigikogu liikme staatuse seaduse § 6 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel või
[RT I 2007, 44, 316 - jõust. 14.07.2007] 
 3) töötaja või ametniku puhul, kes on asunud tööle või lahkunud töölt sellel kuul.
 (4) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või ametnikule kuu eest makstud tasult järgmistel juhtudel:
 1) [kehtetu - RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009] 
 2) töötaja või ametniku puhul, kellele on töölepingu seaduse § 43 lõike 4 või 6 alusel kehtestatud lühendatud tööaeg sellel kuul;
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009] 
 3) töötaja või ametniku puhul, kes kasvatab vanema või eestkostjana alla kolmeaastast last või kolme või enamat alla 19-aastast last;
[RT I 2006, 61, 459 - jõust. 01.01.2007] 
 4) töötaja või ametniku puhul, keda on nimetatud ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 5;
[RT I 2006, 61, 459 - jõust. 01.01.2007] 
 5) kuni 12 kuu jooksul tööle asumisest töötaja või ametniku puhul, kes 12 kuu jooksul enne tööle asumist on olnud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 alusel töötuna arvel vähemalt kuus kuud;
[RT I 2010, 38, 232 - jõust. 01.07.2010] 
 6) töötaja või ametniku puhul, kes saab pensioni Eesti riigilt või tulenevalt sotsiaalkindlustuslepingust või sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise alasest Euroopa Liidu õigusaktist (edaspidi riikliku pensioni saaja).
[RT 
I 2010, 38, 232 - jõust. 01.07.2010]ema sisu siia...

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Sotsiaalmaksu seaduse muutmine viimaks maksu arvestamise kuupõhiselt tunnipõhiseks." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri