Власти решили отравить все части города Кохтла-Ярве?

Sergei Butšinski,

Kommentaarid

Järg

1.7.5. Teised keskkonnaaspektid Lisaks eelpool toodud keskkonnaaspektidele on veel olulised müra, lõhn ja valgusreostus, seda eriti kohalikele elanikele. Tavaliselt on just need faktorid põhilised, mis häirivad kohalikku elanikkonda ning mille üle peetakse erinevaid arutelusid ettevõtetega, kohalike omavalitsustega ja kohaliku elanikkonnaga. Viimaste aastakümnetega on järjest suuremat tähelepanu pööratud kogu tööstuse protsessi turvalisusele: viiakse läbi erinevaid õppeprogramme ja kasutatakse isikukaitse vahendeid. Protsessi turvalisuse tagamiseks on oluline ka töö tervishoid selleks, et kaitsta töötajaid võimalike tööõnnetuste ja terviseohtude eest. Kogu põlevkiviõli tööstuse käitiste protsesside kontrolli süsteemid peavad omama võimalust tootmine seisata või sulgeda nii, et sellel oleks minimaalne mõju ümbritsevale keskkonnale. Samuti peavad ettevõtted omama õnnetusjuhtumi korral tegutsemise plaani ning riskianalüüsi, kus on muuhulgas ka kirjeldatud erinevad meetmed õnnetusjuhtumi korral ohtlike materjalide käitlemise kohta või saasteainete sattumise ärahoidmise kohta keskkonda.