Viljandi linnale

Rahvaalgatus Jaak Joala monumendi praegusel kujul loomise peatamiseks

Kristina Libe, Jaanika Elgula,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
940 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Rahvaalgatuse eesmärk on peatada praeguses vormis ja asukohas Jaak Joala monumendi rajamine.

Linnakodanikena ei ole me põhimõtteliselt vastu Joala mälestuse tähistamisele, kuid

see ei tohiks tulla linnakodanike elukeskkonna kvaliteedi arvelt.

Leiame, et avalikku ruumi planeerides ning selleks avalikku raha kasutades tuleb olla

avatud, kaasav ja läbipaistev. Linnaruum on meie kõigi oma ning mõjutab meie

elukvaliteeti. Vastuvõetud otsused peavad olema läbimõeldud ja kaalutletud, sest

tulem on pika mõjuga-tehtu jääb püsima aastakümneteks.

Planeerimise juures on oluline kaasata linnakodanikke, keda ruumi kujundamine

otseselt ja füüsiliselt mõjutab, ning linnaruumi-ja kunstieksperte, kes aitavad luua

hästitoimivat ja ilusat linnaruumi tuginedes oma teadmisetele ja kogemustele.

Seejuures on oluline, et rahaliste vahendite eraldamine sellistele projektidele oleks

läbipaistev ning põhjendatud.

Praegusel juhul on aga eksitud kõigi nende põhimõtete vastu.

1. Korraldatud monumendi konkurss ei jälginud head tava. Avalikult kuulutati

konkurss välja sisuliselt üleöö, ebamõistlikult lühikese tähtajaga nii ideekavandi kui

lõpliku töö valmistamiseks. Seejuures toimus konkureerimine ebavõrdsetes

tingimustes, kus soositi ühte töö esitajat, kes lõpuks ka konkursi võitis. Lisaks on

tunnistanud kõik komisjoni liikmed, et neil tegelikult sisuliselt puudub pädevus selle

töö hindamiseks.

Vähemtahtsaks ei saa pidada ka asjaolu, kuidas leiti rahalised võimalused selle töö

teostamiseks. Ebaproportsionaalselt suur rahaline eraldus linna eelarvest ilma

sisulise diskusioonita linnavolikogus ei tohiks kuuluda ühe linnavalitsuse hea

valitsemistava juurde. Selline rahaeraldus on mõistetav, kui tegemist oleks elutähtsa

parendusega linnaruumis , mida rajatav monument ühegi nurga alt vaadates ei ole.

2. Kohalikke elanikke pole protsessi kaasatud. Võiks ju mõelda, et ühe kuju

püstitamine ei mõjuta ju kellegi elu. Antud juhul see tegelikkusele ei vasta, kuna

plaanitav kuju on planeeritud ka muusikat mängima. See fakt iseenesest mõjutab

väga füüsiliselt inimesi, kes selle pargi ümbruses elavad ning seda seetõttu

ööpäevaringselt taluma peavad. Pidev väljast kostuv heli, mida elanikud ise

mõjutada /reguleerida ei saa, kvalifitseerub mürasaasteks.

Antud juhul oleks õige konkurssi tulemit selliselt mitte realiseerida, kuna eksib nii hea

tava kui kodaniku õiguste vastu heale ja rahulikule elukeskkonnale ega teeni ühtegi

olulisemat linna arengukava eesmärki.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-le 32 on vähemalt ühel

protsendil hääleõiguslikel linnaelanikel õigus teha kohaliku elu küsimustes

linnavalitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks

algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul ning nimetatud algatus

linnavalitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse allkirjadega varustatud algatuse

esitajate nimekiri.

Nähtuvalt Viljandi Linnavalitsuse poolt väljastatud protokolli väljavõttest (Lisa 1)

otsustati Jaak Joala monumendi rajamine Viljandi Linnavalitsuse 02.10.2020 a.

istungil.

Seetõttu taotleme: Viljandi Linnavalitsuse 02.10.2020 a. istungil päevakorrapunkti

nr 5.2 raames vastu võetud otsuste, mis käsitlesid Jaak Joala mälestusmärgi

rajamist Posti tn 21 parki, kehtetuks tunnistamist ja esitame lisatuna (vt Lisa 2)

vastavasisulise eelnõu.

----------

Lisa 1. VÄLJAVÕTE VILJANDI LINNAVALITSUSE ISTUNGI PROTOKOLLIST

Viljandi raekoda 12. oktoober 2020 nr 2-1/20/41

Algus kell 10.00, lõpp kell 11.55

PÄEVAKORRAPUNKT NR 5 Haridus- ja kultuuriküsimused 5.2. Jaak Joala mälestusmärgi rajamine Posti tn 21 parki

OTSUSTATI: 1. Anda MTÜ-le Meie Viljandi põhimõtteline nõusolek Jaak Joala mälestust markeeriva audiovisuaalseid lahendusi pakkuva mälestusmärgi rajamiseks Viljandi linna Posti tn 21 asuvasse parki. 2. Toetada mälestusmärgi rajamist sihtfinantseeringu korras 50 000 euroga, lubada poole summa ulatuses ettemaksu. 3. Sõlmida MTÜ-ga Meie Viljandi sihtfinantseeringu leping, milles sätestada asjakohased vastastikused õigused ja kohustused, muuhulgas: • kohustada MTÜ-d järgima hankimistoimingutel, sh ideekonkursi elluviimisel, riigihangete seadusest tulenevat regulatsiooni, aga ka muid asjakohaseid õigusakte; • kohustada MTÜ-d hankima kõik load ja kooskõlastused, mis on vajalikud mälestusmärgi paigaldamiseks, edaspidiseks eksponeerimiseks ning kasutamiseks; • kohustada MTÜ-d linnale üle andma kogu dokumentatsiooni, millest nähtub rajatise maksumus ja kasutamise õigused; • MTÜ tasub ka peale rajatise linnale üleandmist kõik autoriõigusega seotud kulud; • sätestada sihtfinantseeringu kasutamise hiliseimaks tähtajaks 31.12.2020; • sätestada, et sihtfinantseeringu tähtaegsel mittekasutamisel tuleb ettemaksuna saadud sihtfinantseering linnale viivitamatult tagastada; • kaasata linna esindaja žüriisse. 4. Muuta alaeelarveid. ..

Lisa 2. EELNÕU

„Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 02.10.2020 a. istungil

päevakorrapunkti nr 5.2 raames vastu võetud otsused, mis käsitlesid Jaak Joala

mälestusmärgi rajamist Posti tn 21 parki.“

Eelnõu algatuse koostajad:

Kristina Libe

E-mail: kristina.libe@gmail.com

Jaanika Elgula E-mail: elgulajaanika@gmail.com

---

Lisa 1 – vaidlustatav otsus

Lisa 2 – otsuse kehtetuks tunnistamise eelnõu

Lisa 3 – rahvaalgatuse esitajate ja toetajate allkirjad

Menetlusinfo

 1. Viljandi linnavalitsuse korraldus

  Rahvaalgatuse läbivaatamise käik Viljandi Linnavalitsus arutas esitatud rahvaalgatust esimesel võimalikul momendil. Rahvaalgatuse esitaja osales linnavalitsuse istungil rahvaalgatuse läbivaatamisel elektrooniliselt videosilla kaudu. Linnavalitsus on seisukohal, et rahaliste vahendite eraldamise protsess pole antud juhul olnud läbipaistmatu. MTÜ Meie Viljandi esitatud taotlust sihtfinantseeringu eraldamise kohta arutati korralisel linnavalitsuse istungil, kus osales kogu linnavalitsus. Otsus sihtfinantseering eraldada oli ühehäälne. Kuivõrd raha kasutamise periood jäi finantseeringu saaja taotlusel jooksva eelarveaasta piiresse, siis oli ka rahastusotsuse tegemine linnavalitsuse pädevuses. Jääb arusaamatuks, kuidas pidanuks raha eraldamise otsust täiendavalt põhjendama. Kodanikualgatuse teel esitatud ettepanekut kaaluti ning otsustus saigi olla kas nõustuv või keelduv. Linnavalitsus leidis, et algatus väärib toetamist ning eraldas summa, millega oli reaalne plaanitu teoks teha. Lisaks on linnavalitsuse otsusest üheselt näha, et sätestati tervelt seitse sihtfinantseeringu saajat kohustavat punkti ning reguleeritud oli muuhulgas nii kohustus järgida riigihangete regulatsiooni, hankida kõik vajalikud kooskõlastused idee elluviimiseks kui ka idee tähtaegsel elluviimise ebaõnnestumisel kohustus sihtfinantseering tagastada. Seega ei ole õige ka väide, et raha eraldati mõtlematult või kergekäeliselt. Lisaks ei tohi ära unustada, et MTÜ panustab ka omalt poolt üle 20 000 euro. Oluline on rõhutada, et väga lühike idee elluviimise tähtaeg ei olnud linnavalitsuse nõue või ettepanek vaid sihtfinantseeringu saaja enda kindel tahe, mis ka otsuses fikseeritud sai. Tulenevalt sihtfinantseeringu saaja kindlast soovist teostada idee käesoleval aastal, ei olnud põhjendatud ka linna poolsete otsuste tegemise volikogu tasandile viimine. Jooksva aasta volikogu poolt kinnitatud eelarve piires on raha kasutamise üle otsustamise pädevus linnavalitsusel endal. Sihtfinantseeringu kasutamise tingimusi tervikuna analüüsides, leiab linnavalitsus, et sätestatud nõuded on oluliselt rangemad kui need tavapäraselt teiste sihtfinantseeringute eraldamiste puhul on olnud. Haldusotsustes on linnavalitsusel kohustus silmas pidada alati ka proportsionaalsuse põhimõtet ning üle paisutatud kohustuste kehtestamine sihtfinantseeringu saajale ei ole samuti korrektne. Linnavalitsus möönab, et ideekonkursi läbiviimise tingimusi oleks olnud põhimõtteliselt võimalik ette kirjutada ka sihtfinantseeringu eraldamise otsusega, kuid linnavalitsus leidis, et ideekonkursile seaduse tasandil kehtestatud nõuded on piisavad tagamaks sihtfinantseeringu eesmärgipärast kasutamist. Linnavalitsuse eesmärk sihtfinantseeringu eraldamisel ei olnud asuda reguleerima kavandatava mälestusmärgi esteetilist või kunstilist poolt, vaid toetada finantsiliselt kodanikualgatust, mis olemuslikult teostamist vääriva ideena finantseeringu saaja poolt välja pakuti. Samas on väär asuda ka seisukohale, et linnavalitsust ei huvitanud, kas planeeritav mälestusmärk sobitub linnaruumi ja on kooskõlas linnapildi üldise esteetilise standardiga. Linnavalitsus sätestas kohustuse, et ideekonkursi žüriis peab olemaka linna esindaja. Fakt, et linnakunstnik jäi konkursi žüriis eriarvamusele ei anna piisavat alust seada kahtluse alla linnavalitsuse finantseerimisotsuse õiguspärasus. Samuti pole alust rääkida ideekonkursi läbiviimise nõuete rikkumisest, sest finantseeringu saaja on täitnud ideekonkursi läbiviimise nõuded, mis riigihangeteseadus sätestab. Linnavalitsuse puutumus antud projekti elluviimisel aga eksisteerib just läbi projekti rahalise toetamise, mitte ideekonkursi läbiviimise. Finantseeringu eraldamise seisukohalt oli oluline täita ideekonkursile kehtivaid seadussätteid ning neid on finantseeringu saaja linnavalitsuse hinnangul täitnud. Linnavalitsus nõustub rahvaalgatuses esitatud seisukohaga, et avalikku ruumi tuleb planeerida vastutustundlikult ning selles on kindlasti asjakohane ka omavalitsuse roll. Samas ei saa nõustuda, et projekt ei teeni ühtegi linna arengukava eesmärki või et Jaak Joala seotuse jäädvustamine Viljandi linnas ei teeni avalikku huvi. Tegelikult on linna arengukava meetmes 11.3. kirjas järgmine: „Purskkaevude, mälestusmärkide, väikevormide ja pinkide uuendamine ning uute lisamine“. Laiemalt on see projekt linnale kahtlemata kasulik ning teenib avalikku huvi, sest majanduslikus plaanis kujutab tuntud artisti linna turismiobjektide nimistuga sidumine endast ka ühte selget lisapõhjust, miks turistid tee Viljandisse peaks leidma. Eelkõige on potentsiaalne turistide sihtgrupp just endised idablokimaad, kus Jaak Joala nimi siiani kõrgelt au sees on. Raske on asuda seisukohale, et rohkem turiste Viljandi linnas ei teeni avalikku huvi. Väide, et avalikus linnaruumis muusika mängimine on helireostus, on iga isiku subjektiivne hinnang, mitte seaduse rikkumine. Pigem väärtustab audiolahendus kõnealust parki ja tõmbab sellele rohkem tähelepanu kui et on kahjulik. Tulenevalt eeltoodust ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 alusel: 1. Mittenõustudarahvaalgatuse seisukohtadega ning jätta muutmata JaakJoalamonumendi püstitamisega seosesseni tehtud otsused. 2. Käesoleva korraldusega mittenõustumisel võib esitada kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn 1, 51010 Tartu 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest arvates. 3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. Madis Timpson linnapea (allkirjastatud digitaalselt) Ene Rink linnasekretär (allkirjastatud digitaalselt) Link dokumendile: https://atp.amphora.ee/viljandilv/index.aspx?itm=761283&o=767&u=-1&o2=12565&hdr=hp&tbs=all

  Teavitus algatuse jälgijatele saadetud .

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 173 allkirja

 4. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. J.J

  Sellist ei taha praegusel kujul! Ettepanekud 1. Otsustajad peaksid olema kunstiinimesed, mitte rahakoti hoidjad 2.Konkursi aeg peaks olema pikem, valikus peaks olema rohkem töid

  1. Juba läheb kiireks.

   Juba tehakse algust kuju nn. valamisega, mis siin enam oodata. Kohe tuleb ära saata!

   1. Palun peatage see töö

    Sellisel kujul nagu seda praegu on esitatud skulptor Mati Karmini poolt, ei ole kindlasti head mälestusmärgi püstitamise tava ja palun korraldada uus avalik läbipaistev rahvale nähtav konkurss! Tegu on ikkagi meile kõigile armsa laulja, Jaak Joala kujuga, mis jääb aastateks avalikku linnaruumi. Inimesi on palju kes sellisele kujule nagu praegu , vastu on.

    Olen lugenud läbi algatuse "Rahvaalgatus Jaak Joala monumendi praegusel kujul loomise peatamiseks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri