Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha

Aleksander Laane,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1417 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Erakond Eestimaa Rohelised ja allakirjutanute petitsioon Riigikogule. Nõuame raviks vajaliku kanepi tootmiseks, töötlemiseks ja patsientidele kättesaadavuse tagamiseks vajalike seaduseelnõude väljatöötamist hiljemalt 2017. aasta märtsiks ning nende vastuvõtmist Riigikogu poolt 2017. aasta suveks.

Juba enam kui aasta tagasi selgus EMORi küsitlusest, et 67% Eesti elanikest pooldab kanepi reguleerimist sarnaselt tubakale, alkoholile ja ravimitele. Sama nõue on ka Erakonna Eestimaa Rohelised programmis. 
Inimese endokannabinoidsüsteemi käsitlevate teadusuuringute hulk kasvab üha kiiremini. Samuti lisandub järjest andmeid, mis kinnitavad, et kanepipõhised ravipreparaadid leevendavad tõhusalt valu ja põletikke ning võivad isegi soodustada mõnedest haigustest paranemist.
 Kehtiv kanepikeelupoliitika pole kusagil andnud soovitud tulemusi, küll aga tekitanud olukorra, kus inimestel, kes vajavad kannabinoidravi, pole tegelikult võimalik seadusega lubatud ravikanepit hankida. Just sellepärast on mitmed eesrindlikud riigid nulltolerantsist loobunud ja asunud reguleerima kanepi kasutamist meditsiinilistel eesmärkidel. Näiteks andis kanepiküsimustes konservatiivne Saksamaa tänavu heakskiidu 2017. aasta esimeses pooles jõustuvale seadusemuudatusele, mis peaks ravikanepi kättesaadavust patsientidele oluliselt parandama. Kanadas aga on ravikanep legaalne olnud juba 15 aastat.
Praegu elab juba rohkem kui kaks kolmandikku Ameerika Ühendriikide elanikkonnast piirkondades, kus kanepiravi on seadusega reguleeritud ning rohkem kui 2,5 miljonit inimest kasutab ravikanepit seadusega kooskõlas. USA 24 osariigis ja mitmetes teistes riikides on kanepi legaalne tarvitamine meditsiinilistel eesmärkidel juba pikema ajalooga ning mingeid olulisi soovimatuid kõrvalmõjusid pole see kaasa toonud. Pigem on alaealiste kanepitarvitamise määrad seejärel alanenud. USA osariikides, kus ravikanep on patsientidele kättesaadav, on vähenenud opioidipõhiste valuvaigistite ja muude retseptravimite kasutamine ja neist põhjustatud suremus, nagu ka haiguse tõttu töölt puudutud päevade hulk, mõnel pool ka kange alkoholi läbimüük ja alkoholiga seonduv liiklussuremus.
Väheoluline pole ka asjaolu, et kasvatamise, töötlemise ja kontrolli heal korraldamisel võib kanepiürdist ja sellest tehtud preparaatidest saada suurepärane eksporditoode.
Eri kanepisortide kasvatus, toodete väljatöötamine ja valmistamine aitaks oluliselt kaasa maapiirkondade elujärje parandamisele.
Mis aga kõige tähtsam — mitte kellelgi pole ei moraalset ega ka eetilist õigust keelata vähihaigele valude leevendamist.
 Mitte keegi ei saa öelda reumaatiliste valudega inimesele, et temal pole õigust otsustada, mis tema valu paremini vähendab. Enamgi veel — keelata ravikanepit näiteks hulgiskleroosi, fibromüalgia, Crohni tõve või lapseea epilepsia eri vormide ravimiseks on suisa kuritegelik.

Praegune olukord on selline, et kui patsient lõpuks läbi ime retsepti saab ja apteeki läheb, siis kanepiürti ja kanepist tehtud preparaate ta ees ootamas ei leia. Ravikanepi kättesaamine on seotud pikaajalise ning väga bürokraatliku asjaajamisega.
Patsiendid ei saa oodata. Neil on vaja abi nüüd ja kohe. Ammugi ei saa patsiendid oodata seda aega, millal ühiskond mitmete poliitikute ja politseinike arvates ühe patendivaba taime kasutamiseks “valmis” saab, sest ühiskond on tegelikult kanepi meditsiiniliseks tarvitamiseks valmis juba täna.

Erakond Eestimaa Rohelised ja allakirjutanud nõuavad:

 • 1. Kanepi kasvatamise, ürdiks ja preparaatideks töötlemise ning apteekides müümise korra väljatöötamist parimatest töötavatest eeskujudest lähtudes.
 • 2. Kanepi teisaldamist ravimite 1. ja 4. nimekirjast 3. nimekirja ja täienduse korras  spetsiaalsete regulatsioonide loomist ravikanepi kasutamiseks, mis ei jäljendaks opioidide ja oopiumi raviotstarbelise kasutamise regulatsioone.
 • 3. Ürdi ning preparaatide väljakirjutamisõiguse lihtsustamist, võttes eeskuju Saksamaa, USA, Iisraeli jt riikide seadustest ja planeeritavatest muudatustest.
 • 4. Sarnaselt muudele ravimitele peavad ka kanepiürt ja kanepipreparaadid olema patsientidele retsepti alusel reaalselt ja koheselt kättesaadavad.
 • 5. Lõpetada inimeste karistamine vaid kanepi omamise ja tarvitamise fakti põhjal.
 • 6. Riigikogu annab Vabariigi Valitsusele ülesande välja töötada vastavad regulatsioonid hiljemalt 2017. aasta märtsiks.

Erakond Eestimaa Rohelised nimel
Aleksander Laane, EER esimees 

Menetlusinfo

 1. RT I, 13.07.2018, 10 Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad” muutmine

  https://www.riigiteataja.ee/akt/113072018010

  Teavitus algatuse jälgijatele saadetud .

 2. Algatuse menetlus Sotsiaalministeerium-s lõpetatud

 3. Sotsiaalministeeriumi kommentaar rahvaalgatus.ee järelpärimisele

  Sotsiaalkomisjon saatis Sotsiaalministeeriumile 08. mail 2017. aastal kirja, milles palus: 1) selgitada, kas meditsiinilisel otstarbel kasutatav kanep või tema toimeained on erinevates narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjades ning kui nad on, siis selgitada, mis põhjusel see nii on ning kas on võimalik meditsiinilisel otstarbel kasutatavat kanepit või tema toimeaineid kanda madalama tasemega ohtlikkusega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja; 2) vaadata üle müügiloata ravimite taotlemise reeglistik ja analüüsida, kas see on liialt bürokraatlik, vaevarikas ja keeruline. Sotsiaalkomisjoni palvest lähtuvalt valmistas Sotsiaalministeerium 2018. aasta esimeseks kvartaliks ette kaks sotsiaalministri määruse „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ muutmise määruse eelnõud, millest üks jõustus 16.04.2018. Selle määrusega kaotati ära tingimus, mille kohaselt tuli varasemalt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja kuuluvat ainet sisaldava ravimi väljakirjutamiseks küsida Sotsiaalministeeriumi erialakomisjoni liikme kooskõlastus. Muudatuse tulemusena on kanepi põhiste ravimite väljakirjutamine võrdustatud teiste ravimite väljakirjutamisega. Kuna Eestis ei ole ühelgi kanepi põhisel ravimil müügiluba, siis on tingimused samaväärsed teiste müügiloata ravimite väljakirjutamistingimustega. Teise eelnõu osas on Sotsiaalministeerium esitanud Euroopa Komisjonile tehnilise normi teavituse, mille tähtaeg on 04.07.2018 (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/et/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=134). Selle eelnõuga luuakse õigusselgus tetrahüdrokannabinooli isomeeride erinevatesse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjadesse kuulumise osas. Muudatuse tulemusena peaks delta-9-tetrahüdrokannabinooli kõik struktuuriisomeerid kuuluma edaspidi narkootiliste ja psühhotroopsete ainete III nimekirja. Kui Euroopa Komisjoni poolt eelnõule kommentaare ei laeku, siis jõustub see muudatus eelduslikult 2018. aasta suve lõpus.

 4. Kiri Riigikogule

  PealkiriSotsiaalkomisjonile suunatud teavitus kanepit käsitlevate kollektiivpöördumiste osas
  Saatja
  • Sotsiaalministeerium - Maris Jesse
 5. RT I, 13.04.2018, 2 Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad” muutmine

  https://www.riigiteataja.ee/akt/113042018002

  Teavitus algatuse jälgijatele saadetud .

 6. Vastuskiri - Kollektiivne pöördumine ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha

  https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/a7ee54cf-bd93-4546-9ac8-b6323794f293 Lugupeetud algatuse esitaja Tänan Erakonda Eestimaa Rohelised kollektiivse pöördumise „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks tehaˮ eest. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse (RKKTS) § 15212 lg 4 kohaselt teavitame Teid Riigikogu sotsiaalkomisjoni seisukohast pöördumise kohta. Riigikogu sotsiaalkomisjon menetles kollektiivset pöördumist seitsmel istungil – 17. jaanuaril, 7. ja 13. veebruaril, 4., 11. ja 17. aprillil ning 2. mail. Neist üks istung (11. aprillil) oli avalik istung, kus osales ka Teie poolt kutsutud ekspert Kanada kannabinoidravi ekspent dr Michael Verbora. Kollektiivsele pöördumisele esitatud arvamused, pöördumise menetlemisega seotud info ning avaliku istungi video on kättesaadav siit. Komisjon kujundas kollektiivse pöördumise „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks tehaˮ suhtes oma seisukoha 02. mai istungil. Komisjon otsustas kollektiivses pöördumises esitatud ettepanekutega mitte nõustuda (konsensus – Helmen Kütt, Monika Haukanõmm, Dmitri Dmitrijev, Jüri Jaanson, Liina Kersna, Marika Tuus-Laul, Maris Lauri, Viktor Vassiljev). Teete oma pöördumises ettepanekuid kanepi kasvatamise ja töötlemise regulatsiooni muutmiseks, aga ka retsepti väljakirjutamise ning apteekides müümise lihtsustamiseks. Lisaks soovite lõpetada inimeste karistamist kanepi omamise ja tarvitamise fakti põhjal. Soovite ka kanepi teisaldamist ravimite 1. ja 4. nimekirjast 3. nimekirja ning soovite ravikanepi kasutamiseks spetsiaalsete regulatsioonide loomist. Riigikogu sotsiaalkomisjon ei nõustu kanepi käitlemise regulatsiooni lihtsustamisega. Sotsiaalkomisjon leiab, et ei ole otstarbekas muuta peale alkoholi ja tubaka legaalseks veel kolmas uimasti ja sellega siis liberaliseerida veel ühe sõltuvust tekitava aine kasutamist. Sotsiaalkomisjon leiab, et Teie pöördumises esitatud ettepanekute kõrval tuleb arvestada ka rahvatervise ja avaliku korra kaitsega. Komisjoni istungitel osalenud Eesti poolsed spetsialistid ei toetanud kanepi kasutamise ja kasvatamise legaliseerimist. Kanepi laiema leviku ja tarvitamisega võib kaasneda mõjusid, mis võivad ohustada nii inimese tervist kui ka turvalist elukeskkonda. Rõhutati, et kanepi pikaajaline kasutamine avaldab mõju inimese riskikäitumisele ning uimastikahjudest tekkivad kulud jäävad ühiskonna, mitte ainult uimastikasutaja kanda. Pikemalt arutles komisjon kanepi meditsiinilisel eesmärgil kasutamise üle. Teete oma pöördumises ettepaneku ravikanepi kättesaadavuse lihtsustamiseks. Komisjoni liikmed leiavad, et kanepi kasutamine ravi otstarbeks peab olema mõistuspäraselt reguleeritud. Sotsiaalkomisjoni liikmed said arutelude käigus kinnitust, et meditsiinilistel näidustustel on kanepi kasutamine võimalik. Kannabinoide sisaldavad ravimid on meditsiinis kasutusel ning neid on võimalik patsientidele välja kirjutada ka Eestis. Kuna praegu ei ole ühelgi kannabinoide sisaldaval ravimil müügiluba, siis tuleb neid ravimeid taotleda müügiloata ravimite korra alusel. Müügiloata ravimite taotluste arv on viimasel viiel aastal olnud 3300-6000. Sotsiaalkomisjon ei näe põhjust, miks peaks kanepi raviotstarbel kasutamine olema reguleeritud erinevalt teistest müügiloata ravimitest. Istungitel osalenud meditsiinivaldkonna Eesti poolsed eksperdid kinnitasid, et kanepi kasutamine meditsiinilisel otstarbel on võimalik, kuid on olemas paremaid ja efektiivsemaid ravimeid. Seetõttu kasutatakse meditsiinis kannabinoide sisaldavaid ravimeid viimase valikuna. Arstid avaldasid muret, et inimesed omistavad kanepi tarvitamisele nn imerohu renomee ning sellest tulenevalt loobutakse tervistavast ravist. Istungil ettekanded teinud arstid rõhutasid, et tuleb eristada kannabinoidide kasutamist meditsiinilistel näidustustel ning kanepi tarvitamist joobe tekitamise eesmärgil. Lisaks tõid nad välja, et kanepi kasutamisel meditsiinilisel eesmärgil on oluline, et kasutatav kanep oleks kontrollitud kvaliteediga ja selliselt kasutataval kanepil on täpne doseerimise võimalus. Seetõttu ei pidanud ka komisjoni liikmed võimalikuks toetada kanepi kasvatamist enda tarbeks. Komisjoni liikmed pidasid oluliseks märkida, et arstid peavad ise otsustama, millises järjekorras ja milliseid ravimeid nad oma patsientide ravimiseks või haiguste sümptomite leevendamiseks kasutavad. Oldi seisukohal, et arst, kes oma patsientidest hoolib, on vaba oma ravimeetodeid ja -võtteid valima. Komisjoni liikmed asusid seisukohale, et parimaks lahenduseks kanepi meditsiinilise kasutamise ja kättesaadavuse parandamisel oleks see, kui mõni ravimifirma tuleks ja registreeriks Eestis kanepit sisaldava ravimi. Sellisel juhul saaks patsient võimalikult lihtsalt soovitud ravimi kätte. Kuigi sotsiaalkomisjon ei toetanud Teie pöördumises tehtud ettepanekuid, siis mõistame siiski teema olulisust Teie ja osa Eesti ühiskonna jaoks. Seetõttu otsustas sotsiaalkomisjon pöörduda kirjaga Sotsiaalministeeriumi poole, kus palume Sotsiaalministeeriumil koostöös Ravimiametiga: 1) selgitada, kas meditsiinilisel otstarbel kasutatav kanep või tema toimeained on erinevates narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjades ning kui nad on, siis selgitada, mis põhjusel see nii on ning kas on võimalik meditsiinilisel otstarbel kasutatavat kanepit või tema toimeaineid kanda madalama tasemega ohtlikkusega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja; 2) vaadata üle müügiloata ravimite taotlemise reeglistik ja analüüsida, kas see on liialt bürokraatlik, vaevarikas ja keeruline. Riigikogu sotsiaalkomisjon peab oluliseks, et ametiasutused, kelle pädevusse kuuluvad ravimite käitlemise, väljakirjutamise, ravimialase järelevalve ja vastutuse küsimused, aga ka kohustus ja vastutus tagada Eestis kasutusel olevate ravimite ohutus, kvaliteet ja efektiivsus, vaataksid üle ja analüüsiksid ning vajadusel ja võimalusel ka muudaksid kanepi meditsiinilisel eesmärgil kasutamise protseduurireegleid. Tänan Teid veel kord arutelu tõstatamise eest. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Helmen Kütt Esimees https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/a7ee54cf-bd93-4546-9ac8-b6323794f293

 7. Kiri Riigikogult

  PealkiriKollektiivse pöördumise ettepanekutest
  Saaja
  • Sotsiaalministeerium -Jevgeni Ossinovski
 8. Link

  https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/690cf22c-678b-44ad-b8e2-45fa58816078

 9. Kiri Sotsiaalministeeriumile

  Lugupeetud tervise- ja tööminister Riigikogu menetluses oli 1168 toetusallkirja saanud kollektiivne pöördumine „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikoguleˮ ja 1417 allkirja saanud kollektiivne pöördumine „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks tehaˮ. Riigikogu sotsiaalkomisjon menetles kollektiivseid pöördumisi seitsmel istungil – 17. jaanuaril, 7. ja 13. veebruaril, 04., 11. ja 17. aprillil ning 2. mail. Komisjon kujundas mõlema kollektiivse pöördumise suhtes oma seisukoha 02. mai istungil. Komisjon otsustas kollektiivsetes pöördumistes esitatud ettepanekutega mitte nõustuda. Kuigi sotsiaalkomisjon ei toetanud pöördumises tehtud ettepanekuid, mõistame siiski teema olulisust osa Eesti ühiskonna jaoks. Seetõttu otsustasime pöörduda Sotsiaalministeeriumi poole ja palume Teil koostöös Ravimiametiga: 1) selgitada, kas meditsiinilisel otstarbel kasutatav kanep või tema toimeained on erinevates narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjades ning kui nad on, siis selgitada, mis põhjusel see nii on ning kas on võimalik meditsiinilisel otstarbel kasutatavat kanepit või tema toimeaineid kanda madalama tasemega ohtlikkusega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja; 2) vaadata üle müügiloata ravimite taotlemise reeglistik ja analüüsida, kas see on liialt bürokraatlik, vaevarikas ja keeruline. Riigikogu sotsiaalkomisjon peab oluliseks, et ametiasutused, kelle pädevusse kuuluvad ravimite käitlemise, väljakirjutamise, ravimialase järelevalve ja vastutuse küsimused, aga ka kohustus ja vastutus tagada Eestis kasutusel olevate ravimite ohutus, kvaliteet ja efektiivsus, vaataksid üle ja analüüsiksid ning vajadusel ja võimalusel ka muudaksid kanepi meditsiinilisel eesmärgil kasutamise protseduurireegleid. Aruteludest ja nende tulemustest palume meid infomeerida. Lugupidamisega Helmen Kütt esimees

 10. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 11. Menetlus lõpetati

  Sotisaalkomisjon lõpetas menetlemise 02.05.2017. Küsimused edastati Sotsiaalministeeriumile.

 12. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 13. Kiri Riigikogule

  PealkiriKollektiivsete pöördumiste Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule ja Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha menetlemisest sotsiaalkomisjonis
  Saatja
  • Elver Loho
 14. Elver Loho märgukiri

  “In a room where people unanimously maintain a conspiracy of silence, one word of truth sounds like a pistol shot. And, alas, a temptation to pronounce it, similar to an acute itching, becomes an obsession which doesn't allow one to think of anything else.” - Czeslaw Milosz, Nobeli kirjanduspreemia kõne, 1980 Head sotsiaalkomisjoni liikmed! Pöördun teie poole murega, sest arvan, et olete praaki tegemas ja tahan teid säästa piinlikust momendist. Nii mina kui Aleksander Laane esitasime seaduses ettenähtud viisil Riigikogule kumbki oma nägemuse sellest kuidas riik peaks ravikanepi temaatikat reguleerima. Me kumbki osutasime probleemidele ja võimalikele lahendustele kahes valdkonnas: kanepipreparaatide kättesaadavuse lihtsustamine arstidele-patsientidele ning taimset päritolu kanepipreparaatide arendamise, tootmise ning ekspordi seadustamine. Esimene teema - ravimite regulatsioon - ei ole otseselt sotsiaalkomisjoni jurisdiktsioonis, vaid tegu on regulatiivse detailiga, mille korraldamine on delegeeritud täidesaatvale võimule ehk ministrile. Sotsiaalkomisjon kui legislatiivse võimu osa saab siin ainult esitada küsimusi ja teha ettepanekuid vastavatele institutsioonidele, omades vassivate vastuste puhul natuke suuremat malakat kui üldine kodanikkond. Teine teema — ravikanepi tootmise ja ekspordi seadustamine — on otseselt sotsiaalkomisjoni jurisdiktsioonis, sest selle seadustamiseks tuleks algatada eelnõu ja eelnõude algatamine säärases valdkonnas on sotsiaalkomisjoni pädevuses, kas või koostöös mõne teise komisjoniga. Seni olete sotsiaalkomisjonis oma ravikanepi teemalistel istungitel käsitlenud eksklusiivselt ainult kannabinoidravimite väljakirjutamisega seotud probleeme ning ignoreerinud täielikult ravikanepi tootmise ja ekspordiga seotud probleeme ja lahendusi — mis olid ometigi mõlemas rahvaalgatuses kesksel kohal. Meil on väga hea meel, et olete nii palju auru kulutanud teemale, mis tegelikult ei ole teie jurisdiktsioonis, aga millal me jõuame teemani, mille ümber korraldamine on päriselt ka teie teha? Sest mida mina kuulen pärast teie viimast korralist istungit, kus meie algatusi arutasite, on see, et rohkem istungeid ei ole plaanis korraldada. Ja kogu protsessi lõpp-tulemuseks on teiepoolne nentimine, et teie komisjon ei saa suurt midagi teha. Jah, me teame, et teie komisjon ei saa kannabinoidravimite väljakirjutamise koha pealt suurt midagi teha, sest relevantsete pisidetailide reguleerimine ei ole otseselt teie jurisdiktsioonis, vaid ministri omas, aga tootmise ja ekspordi teemalise eelnõu välja töötamine on küll teie teha. Ega te ometi ei mõelnud, et kui te korraldate istungi teemal, mis ei ole teie muuta, ja ignoreerite teemat, mille muutmine on teie teha, siis me lepime sellise mütsi pähe tõmbamisega ja lähme vaikselt saba jalge vahel koju tagasi? Et me unustame ära teise olulise teema, mille me ise oma algatustesse sisse kirjutasime? Täpselt nii nagu te korraldasite avaliku istungi teemal, mis ei ole tegelikult teie komisjoni reguleerida, täpselt samamoodi soovime me avalikku istungit teemal, mis tegelikult on teie komisjoni reguleerida — ravikanepi tootmine, arendustöö ja eksport. Seega, aitäh toreda pretsedendi eest dr Michael Verboraga. Üks pool ravikanepi temaatikast on nüüd teie komisjoni ette toodud. Täpselt samas formaadis soovime teie ette tuua Bedrocani või mõne muu ravikanepit tootva ettevõtte eksperdi, et ta võiks teile rääkida, kuidas ravikanepi tootmine, arendustöö ja eksport on ohutult, efektiivselt ja riigile kasulikult reguleeritud tema kodumaal. Siis saate vaadata, kas Eestile säärane regulatsioon sobiks, ja hääletada isekeskis, kas algatada Eestis eelnõu sama tegevuse seadustamiseks või mitte. Kindlasti soovitame komisjonil kutsuda ka seekord oma eksperdid, näiteks taimekasvatuse, narkootiliste ainete käitlemise ja ravimite arendustöö valdkondadest. Esimesele istungile komisjoni poolt kutsutud Eesti eksperdid valasid meie poole meedias solgi ja küsitavate väidetega üle juba enne istungi algust, niimoodi et hiljem üks vastaspoole delegatsiooni liikmeks olnud tuntud Eesti arst erakirjavahetuses vabandas meedias juhtunu pärast. Teisele istungile komisjoni poolt kutsutud Eesti eksperdil läks lõpus natuke lappama ja ravikanepijutu asemel tuli suust hoopis segane jauramine sotsiaalkultuuri ja kummiliimi teemal, mis oma absurdsuse tõttu juba samal päeval Õhtulehte jõudis. Loodame, et järgmisele istungile suudate leida varasemast väärikamaid eksperte, kes suudavad teemas püsida ja on ennast teaduse ja maailma elu-oluga kurssi viinud. Taustaks ja kontekstiks: pöördusin 2015. aasta lõpus sotsiaalministeeriumi poole päringuga, et kas ja kuidas on võimalik Eestis taotleda litsentsi selliste kanepisortide kasvatamiseks, mida ei ole kantud Euroopa Liidu sordiraamatusse — et oleks võimalik tegeleda sordiaretusega ja ravikanepi tootmise ning ekspordiga — ja sain vastuseks, et see ei ole mitte kuidagi seaduslikult võimalik, olgu sul kui tahes head juristid ja kui tahes palju raha. Lihtsalt puuduvad seadused, mis reguleeriksid säärast tegevust. Samal ajal võivad Eesti teadlased laboris sünteesida fentanüüli uusi ja innovatiivseid vorme või muid sünteetilisi narkootikume, et neid eksportida teistele maailma laboritele ravimiarenduse või teaduslike katsete raames. Sellise tegevuse jaoks eksisteerivad juba ammu standardid ja regulatsioonid. Kui Eestis on võimalik laboris ametlikult leiutada, toota ja eksportida sünteetilisi kangeid narkootikume, siis peab olema Eestis võimalik ametlikult aretada, toota ja eksportida ravikanepit ja kannabinoidravimeid. Sellest on kasu Eesti teadusele ja majandusele. Potentsiaalsed kahjud ja ohud on võrreldes seni legaalse laboritegevusega praktiliselt olematud. Ja seni, kuni Eesti arstide haridus jõuab lääneriikide olevikuga samale tasemele, ekspordime toodangu laiema silmaringiga riikidesse. Nii lihtne ongi. Sel teemal peabki toimuma veel üks avalik istung, mille raames saaksite kuulata ära nii meie pakutud eksperdi kui ka enda kutsutud eksperdid. Siis otsustate ja hääletate, kuidas iganes soovite. Ja põhjendate oma otsuse. Siis on demokraatlik protsess lõppenud. Mitte enne. Teil ei ole siin väga valikut. Meil ka mitte. Läbi seaduses ette nähtud demokraatlike rituaalide on teie valijad teile delegeerinud õiguse otsustada meie ühiste elude üle. Kes läheb vangi, mis alustel, kes saab toetusi, kui suured on pensionid. See mandaat on üsna lai. Läbi seaduses ette nähtud demokraatlike rituaalide on meie rahvaalgatuste allkirjastajad meile delegeerinud õiguse tuua teie ette murekohti ja lahendusi Eesti rahvale olulises teemas. Võrreldes teiega on meie mandaat kitsam, aga seaduslik mandaat see siiski on ja seda eitada oleks ebademokraatlik. Seadus on andnud teile rolli selles protsessis — kuulata, küsida ja hääletada —, ning meile rolli — tõestada murede olemasolu ja lahenduste tõhusust. Teie olete oma lõpp-hääletuses vabad, aga meie mõlema mandaat kohustab meid tantsule. Need on meie rollid — rahvasaadikud ja rahva saadikud. Me peame need rollid ausalt lõpuni kandma. Kaks ravikanepiga seotud teemat olid meie rahvaalgatustes. Kanepipreparaatide väljakirjutamise temaatika menetlesime ära ühel istungil. Korjasime Eesti rahva annetustega kokku üle 3000 euro ja tõime teie ette Kanada kannabinoidraviarsti jagama oma kogemusi. See oli suurepärane näide sellest, kuidas peab rahvaalgatusi menetlema täna ja edaspidi, et nendest oleks mingisugust kasu Eesti Vabariigis ühise elu korraldamisel. Teeme nüüd teisel teemal ka istungi. Ühiskonnad muutuvad patoloogiliseks siis, kui korrumpeerub protsess, mis peaks ekstsesse korrigeerima. Kui korrumpeerub, kui väärastub demokraatia. Kui ei kehti enam õigusriigi printsiibid, vaid need on asendatud tagatoas sosistamisega, probleemide kalevi alla peitmisega, pea liiva alla pistmisega. Rahvaalgatuse instrument on uus. Seadus annab sellega ümber käimiseks ainult üldised juhendid. Meie tänane ümberkäimine selle demokraatia hällilapsega loob need pretsedendid, mille alusel ta üles kasvab ja kujuneb. Meie võimuses on kasvatada rahvaalgatus tugevaks või nõrgaks instrumendiks Eesti ühise elu korraldamisel ja ma teen kõik endast oleneva, et need pretsedendid, mida me ühiselt loome rahvaalgatuse instrumendi kujunemise käigus, oleksid Eesti rahvale kasulikud ja tarvilikud läbi aegade. Ma ootan teilt sama. “Doesn't matter what the press says. Doesn't matter what the politicians or the mobs say. Doesn't matter if the whole country decides that something wrong is something right. This nation was founded on one principle above all else: The requirement that we stand up for what we believe, no matter the odds or the consequences. When the mob and the press and the whole world tell you to move, your job is to plant yourself like a tree beside the river of truth, and tell the whole world ― "No, YOU move.” ― J. Michael Straczynski Lugupidamisega, Elver Loho Käesolev märgukiri avaliku kirjana: http://nihilist.fm/sotsiaalkomisjon-pane-muts-kaest/ 4

 15. Aleksander Laane kiri

  Lp Riigikogu Sotsiaalkomisjoni esimees, lp Riigikogu Sotsiaalkomisjoni liikmed. Soovime teid tänada suurepärase võimaluse eest tuua avaliku istungi raames teie ja Eesti arstide ning patsientide ette Kanada kannabinoidravi arst ja ekspert dr Michael Verbora. Tema isiklikud praktilised kogemused põhinevad enam kui 2000 patsiendi ravimisel ning kliinikute võrgustikus, kus ta töötab, on ravitud kaugelt enam kui 10 000 patsienti. Eestis kannabinoidravialane praktiline kogemus paraku puudub - eelkõige valdkonna ebamõistliku ja ajale jalgujäänud regulatsiooni tõttu. Ka Eesti patsiendid väärivad võimalust vajadusel kasutada ravi- ehk meditsiinilist kanepit ning kanepipreparaate, sh täiskasvanute kroonilise valu ravis, iiveldusvastase ravimina keemiaravitekkelise iivelduse ja oksendamise ravis, patsientide tajutud spastilisussümptomite leevendamisel hulgiskleroosi ravis, une kvaliteedi lühiajalisel parendamisel obstruktiivse uneapnoe sündroomi, fibromüalgia, kroonilise valu ja hulgiskleroosiga seonduvate unehäirete ravis, HIV-i/AIDS-iga seonduva isutuse ja kaalukaotuse ravis, hulgiskleroosiga seonduvate, arsti poolt mõõdetud spastilisussümptomite leevendamisel, Gilles de la Tourette’i sündroomiga seonduvate sümptomite leevendamisel, simuleeritud kõnepidamistesti alusel mõõdetud ärevussümptomite leevendamisel sotsiaalfoobiatega patsientidel, posttraumaatilise stresshäirega seonduvate sümptomite leevendamisel ja muudel juhtudel, kui patsient ja arst seda vajalikuks peavad. Loetelu põhineb USA teaduste, tehnika ja meditsiini akadeemiate riikliku liidu NASEM ekspertide komitee järeldustel. Raporti täisteksti viite ning eestikeelse kokkuvõtte leiate siit: http://ravikanep.ee/2017/01/kanepi-ja-kannabinoidide-tervisemojud-nasem-raporti-kokkuvotte-tolge-ravitoime/ Tuletame meelde, et patsiendi kaasamine ravisse on edukam viis tulemuse saavutamisel kui lihtsalt haiguse ravimine arsti poolt. Patsiendikesksus parandab ravi kvaliteeti, avaldab positiivset mõju inimese tervisele ja suurendab tema rahulolu raviga. Pole mingit õigustust üleolevale suhtumisele patsiendi vajadustesse ja õigustesse. Vt ka: https://www.patsiendid.ee/patsiendi-oigused/patsiendikesksus ja Rahvusvahelise Patsientideorganisatsioonide Alliansi IAPO deklaratsiooni: http://iapo.org.uk/sites/default/files/files/IAPO_declaration_English.pdf. Lähtudes eelolevast, sh kannabinoidravi arsti ja eksperdi dr Michael Verbora ettekandest, palume komisjonil teha kannabinoidravi reaalse kättesaadavuse parandamiseks järgmised sammud. Need on regulatiivsed ja juriidilised meetmed, mis ei nõua ühegi kehtiva seaduse muutmist, vaid on lihtsasti kohaldatavad olemasolevate seaduste ja regulatsioonide piires. 1. Kannabinoidravimite parema kättesaadavuse tagamiseks lõpetada kanepi peamise toimeaine Δ9-THC (dronabinooli) eksitav topeltklassifitseerimine korraga narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I ja III nimekirja ning liigitada edaspidi Δ9-THC/dronabinool ainult III nimekirja. 2. Hakata patsientide taotluste alusel erilubadega (ingl compassionate use) võimaldama ravikanepit või kannabinoidravimeid lihtsustatud ja kiirendatud korras selliste krooniliste raskete ja/või terminaalselt haigete ja/või praegu teadaoleva ravita haiguseid põdevate haigete sümptomaatiliseks raviks, kelle jaoks konventsionaalse ravi võimalused on soovitud mõjude puudumise või soovimatute kõrvalnähtude talumatuse tõttu ammendunud ja/või kelle vaevuseid võiks ravi kannabinoidide või kanepiürdiga leevendada. Kannabinoidravi võimaldatakse erandkorras mitmes EL-i riigis, nt Prantsusmaal; m.h on selle võimaldamise aluseks mitmel pool Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 83 sätestatud erilubadega ravimite kasutamise regulatsioon (vt http://ec.europa.eu/enlargement/ccvista/ee/32004r0726-ee.doc). 3. Teha ettepanek Justiitsministeeriumile: Juhul, kui süüdistatud isik ei kasvata enda tarbeks ravieesmärgil rohkem kui poole aasta ravikanepi-varu ning uurimise käigus ei tuvastata raskendavaid asjaolusid, nt kanepi või muude keelatud ainete müümise juhtumeid, piirduda kanepi ebaseaduslikus kasvatamises kahtlustatavale isikule süüdistuse esitamisel edaspidi narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 15 lõikega 1 („Narkootilise või psühhotroopse aine arsti ettekirjutuseta tarvitamise või väikeses koguses ebaseadusliku valmistamise, omandamise või valdamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga“) või oportuniteedi pakkumisega ja suunata nad esimesel võimalusel kannabinoidmeditsiinialase koolituse läbinud arsti vastuvõtule. 4. Kuulata ühel järgnevatest Sotsiaalkomisjoni istungitest ära Euroopa meditsiinilise kanepi turu reguleerimise ja tootmise ekspert. Pikaajalised meetmed Need on kannabinoidravimituru reguleerimise meetmed, millel on pikaajalisem ja laialdasem mõju kogu patsientkonnale ja tervishoiusüsteemile ning mille elluviimine võib nõuda mõnede kehtivate seaduste korrigeerimist. Meie pikaajalised soovitused, mis peaksid õigel rakendamisel oluliselt parendama kõigi kannabinoidravi näidustusega patsientide elukvaliteeti ning tõstma Eesti tervishoiusüsteemi konkurentsivõimet ja sõltumatust väliskorporatsioonide ärihuvidest, on järgmised. 1. Asutada vastavalt ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooni artiklitele 23 ja 28 (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/13081833) riiklik kannabinoidmeditsiini amet, mille ülesanneteks on kannabinoidravi näidustusega patsientide vajaduste kaardistamine ja rahuldamine, tervishoiutöötajate kannabinoidmeditsiinialane nõustamine ja koolitamine, kannabinoidravimite kättesaadavuse parendamine, kanepipõhiste ravimite tootmise arendamine nii kohaliku kui ka välismaise oskusteabe toel, kannabinoidravi näidustuste loendi ajakohastamine kõige värskemate uuringute valguses, arstide ja patsientide vahelise suhtluse koordineerimine, optimaalsete ja taskukohaste kannabinoidraviviiside reguleerimine ning kannabinoidravi tõhususe ja ohutuse jooksev hindamine. See nõudmine on ÜRO konventsioonide kohaselt ainuvõimalik viis kannabinoidravi riigisiseseks korraldamiseks, mida on mitmetes EL-i riikides, s.h Hollandis, Belgias, Itaalias, Saksamaal ja Hispaanias juba kohaldatud. 2. Eri kannabinoidraviviiside tõhususe ja ohutuse paremaks hindamiseks viia Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel ja Hollandi kanepiravimudeli eeskujul läbi vähemalt nelja aasta pikkune kliiniline uuring, mille raames võimaldatakse projekti hõlmatud tervishoiutöötajail määrata kindlalt piiritletud krooniliste ja/või terminaalsete diagnoosidega (nt hulgiskleroosi, selgroovigastuse, kroonilise valu ja/või keemiaravi kõrvalmõjudega) patsientidele nii ravi retseptkannabinoididega kui ka sertifitseeritud botaaniliste ravimitega. 3. Töötada arsti- ja õendusõppeasutuste jaoks ja nendega koostöös välja kõige värskematel ja paremini tõendatud teadusandmetel rajanevad fakultatiivsed kannabinoidravialased õppekavad ning hõlmata endokannabinoidsüsteem ja selle moduleerimise võimalused senisest oluliselt suuremal määral tervishoiualast kõrgharidust pakkuvate õppeasutuste üldistesse õppekavadesse. 4. Asuda kodanikeühendusi kaasavalt välja töötama ravikanepi tootmist, töötlemist ja turundamist reguleerivat seadusandlust Saksamaa jt riikide eeskujul. Kollektiivse pöördumise „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ algatajate ja allakirjutanute nimel Aleksander Laane, Erakond Eestimaa Rohelised aseesimees

 16. Kiri Riigikogule

  PealkiriKollektiivne pöördumine: Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha - seisukoha esitamine
  Saatja
  • Erakond Eestimaa Rohelised - Aleksander Laane
 17. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

 18. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 19. Toimub avaliku istungi ülekanne

  Sotsiaalkomisjon arutab 11.04.2017 avalikul istungil kollektiivseid pöördumisi Ravikanepi kasutamisest ja kanepituru reguleerimisest. Vaata kell 14 algavat ülekannet: https://www.riigikogu.ee/live/4/et Ettekande teevad Kanada kannabinoidravi ekspert dr Michael Verbora ja Tartu Ülikooli närvikliiniku neuroloog dr Sulev Haldre.

 20. Dr Peeter Padrik arvamus ravikanepist

  Kanepi kasutamisest kasvajahaigetel Edastan oma arvamuse antud teemal: Deklareerin kõigepealt, et ei oma võimalikke huvide konflikte antud teemaga seoses. Ravikanepi teema on hästi ära toodud Ravimiameti poolt nende kodulehel, soovitan kõigil lugeda läbi: https://www.ravimiamet.ee/kanepi-ja-kannabinoidide-meditsiiniline-kasutamine Mõned väljavõtted sealt: „Ajakirjanduses mainitud ravikanepit kui liiki ega sorti ei ole olemas. Kanep võib sisaldada mitutsada farmakoloogiliselt aktiivset ühendit, nende hulgas on umbes 60 kannabinoidi.“ „Kõik see muudab marihuaana suitsetamise ravivõttena kasutamise keeruliseks, annuse kontrollimatuks ja kasu võrdlemise tekitatava kahjuga keerukaks.“ # On olemas suhteliselt vanad kannabinoidide ravimid: Dronabinool on näidustatud AIDS’iga seotud raske isutuse ja vähi kemoteraapiast tingitud iivelduse ja oksendamise puhul, kui see ei ole allunud tavapärasele oksendamisvastasele ravile. Nabilooni näidustuseks on vähi kemoteraapiast tingitud iiveldus ja oksendamine, mis ei ole allunud tavapärasele antiemeetilisele ravile. Vajadusel on neid ravimeid ka praegu võimalik Eestisse tellida. Samas on praegusel ajal olemas muud efektiivsemad ravimid nende probleemide ravis, mistõttu Eesti onkoloogid pole näinud vajadust nimetatud kanepipreparaatide kasutamiseks. Kokkuvõte kannabinoidide kasutamisest onkoloogias: - Kannabinoididel puudub tõestatud vähivastane toime - Kannabinoididel on mõningane keemiaravist tingitud iiveldust ja oksendamist vähendav toime, kuid puuduvad adekvaatsed uuringud kaasaegse antiemeetilise ravikompleksi kontekstis - Kannabinoididel on mõningane vähktõvest tingitud anoreksia vastane ravitoime, kuid on olemas efektiivsemad meetmed - Kannabinoididel on mõningane vähivalu vastane ravitoime, kuid puuduvad adekvaatsed uuringud kaasaegse valuravi kompleksi kontekstis Vähivalude leevendamiseks on olemas oluliselt paremini uuritud, efektiivsemad ja selgemate kõrvaltoimetega ravimid kui ebamäärane ravikanep. Eeltoodust tulenevalt puudub teaduslik tõestus vajaduseks abstraktsed kanepipreparaadid ja kanepiürdid meditsiinilistel näidustustel taotluses toodud kujul legaliseerida. Kannabinoidide kasutamise taotlejad ja eksperdid peaks tooma välja oma ärihuvide deklaratsiooni seoses antud teemaga. Lugupidamisega, Dots. Peeter Padrik Onkoloog Hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja Vähikeskuse direktor Tartu Ülikooli Kliinikum https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/6c98b295-558f-4235-9567-292f73e41c4c

 21. Sotsiaalkomisjoni protokoll

  Võtsid osa: Monika Haukanõmm, Jüri Jaanson, Liina Kersna, Marika Tuus-Laul, Tiina Kangro, Viktor Vassiljev, Aimi Kaldre (nõunik-sekretariaadijuhataja), Heidi Barot (nõunik), Helgi Kundla (nõunik), Külli Mathiesen (konsultant) Puudusid: Dmitri Dmitrijev ja Maris Lauri Kutsutud: Kanada kannabinoidravi ekspert dr Michael Verbora, Tantu Ülikooli närvikliiniku neuroloog dr Sulev Haldre, Erakond Eestimaa Rohelised aseesimees ja kollektiivse pöördumise ,,Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kattesaadavaks teha” esitaja Aleksander Laane, MTÜ Ravikanep juhatuse liikmed Siim Erik Siimut ja Mart Kalvet, kollektiivse poordumise ,,Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule” esitaja Elver Loho, Eesti Valu Seltsi president dr Boris Gabovitš, Eesti Onkoloogide Seltsi esindaja dr Kadri Putnik, Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse, Tervise Arengu Instituudi nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona Kurbatova ja nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna teadur Katri Abel-Ollo, Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk, Eesti Haigekassa ravikindlustushüvitiste osakonna ravimite ja meditsiiniseadmete talituse spetsialist Argo Aug. Päevakord: 1. Kollektiivsete pöördumiste ,,Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule” ja ,,Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha” arutelu Komisjon arutas avalikul istungil huvigruppide ja ekspertidega kahte kollektiivset pöördumist kanepi raviotstarbel kasutamise ja kanepituru reguleerimise küsimuses. Ettekanded kannabinoidide kasutamisest meditsiinilistel näidustustel tegid Kanada kannabinoidravi ekspert dr Michael Verbora ja Tartu Ülikooli närvikliiniku neuroloog dr Sulev Haldre. https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/44803813-9bf8-42c7-a956-71023954fcd3

 22. Sotsiaalkomisjoni avaliku istungi video

  https://www.youtube.com/watch?v=y3KuesTgxD0

 23. Kiri Riigikogule

  PealkiriKollektiivne pöördumine Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha - seisukoha esitamine
  Saatja
  • Tartu Ülikooli Kliinikum - Peeter Padrik
 24. Kiri Riigikogule

  PealkiriEesti Valu Seltsi juhatuse seisukoht - Kollektiivne pöördumine Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha - Seisukoha esitamine
  Saatja
  • Eesti Valu Selts - Boris Gabovitš
 25. Eesti Valu Seltsi seisukoht

  Eesti Valu Seltsi juhatuse seisukoht Erakond Eestimaa Rohelised algatatud kollektiivse pöördumises „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ esitatu kohta. „Ravikanepi“ all mõistavad petitsiooni koostajad arvatavasti harilikust kanepist toodetud ravimina käsitletavat kannabinoidide ekstrakti Sativex, mida kasutatakse suuõõne pihusti abil ja hariliku kanepi standardiseeritud droogi, mida tohib kasutada inhalaatori abil või joodava tõmmisena. Sativexi on, meie teada, Eestis välja kirjutatud 1 kord kroonilise vähivalu leevendamise eesmärgil. Nii Sativexi kui Cannabis Flos Bedrocani retsepti väljakirjutamiseks peab olema vastavalt SM määrusele 18.05.2005 nr.7 arsti põhjendatud taotlus Ravimiametile müügiloata ravimi kasutamiseks ja SM vastava erialakomisjoni liikme kooskõlastus. Taotlemisprotsess võib kesta kuni 2 kuud. Ravim Sativexil puudub Eestis müügiluba, sest ükski ravimifirma ei ole seda taotlenud. Sativexi 1 originaali hind on ligi 350 EUR ja sellest võib jätkuda 1 nädala vajaduseks. 2015 a avalikustas Sativexi tootev ravimifirma GW pharmaceuticals III faasi kliinilise uuringu tulemused Sativexi kohta generaliseerunud vähist tingitud valu leevendamiseks patsientidel, kellele ravi tugeva opioidiga ei ole taganud piisava valu leevenduse, mis ei näidanud platseebost efektiivsemat toimet. Seega ravimi kasutamise näidustuseks on hulgiskleroosist tingitud spastilisus, mida ei ole leevendanud teised ravimid. Cannabis Flos Bedrocani tootja esitab standardiseeritud kanepile laiemad näidustused, kuid nende tõenduspõhisus on nõrk. Pöördumises esitatud väide: “mitte kellelgi pole ei moraalset ega eetilist õigust keelata vähihaigele valude leevendamist” on õige, kuid ei ole seotud arutatava teemaga. Arsti raviotsuste aluseks on rahvusvahelised või Eesti spetsialistide koostatud ravijuhised. Management of cancer pain: ESMO Clinical Practice Guidelines 2012 Annals of Oncology 2012 ega NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology for Adult Cancer Pain version 2.2016 nccn.org ei nimeta kannabinoide vähivalu ravi valikuna. Neuropaatilise valu ravijuhendina käsitletav IASP neuropaatilise valu töögrupi koostatud Pharmacotherapy for neuropathic in adults: a systematic review and meta-analysis Lancet Neurol 2015 annab vähese tõenduspõhisuse ja ebapiisavate ohutusuuringute tõttu nõrga soovituse kannabinoide mitte kasutada. Viimastel aastatel on ilmunud mitmeid süstemaatilisi ülevaateid uuringutest sünteetiliste kannabinoidide ja kanepipreparaatide toimete kohta. Nende alusel tuleb mõista, et tegemist ei ole opioide asendava või nendest tugevama valuvaigistiga vaid ühe võimaliku täiendravimina kroonilise valu multimodaalses ravis üksikute patsientide jaoks, kellele konventsionaalsete ravimite toime on ebapiisav ja kelle jaoks kanepi tarvitamine ei ole eesmärk omaette. Kanepi suitsetamine ravi eesmärgil ei ole arstlikust seisukohast aktsepteeritav, kuna puuduvad andmed, et kasu oleks võimalikust suitsetamise kahjulikkusest suurem. 05.04.2017 https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/8616b702-ddad-4a7a-afc9-ec4b6a5f1072

 26. sotsiaalkomisjoni protokoll

  https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/1f80c7ea-229f-4368-b340-48105a114c49

 27. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 28. Kiri Riigikogule

  PealkiriEesti Arstide Liidu seisukoht kanepi kasutamise ja regulatsiooni kohta meditsiinis
  Saatja
  • Eesti Arstide Liit - Lembi Aug
 29. sotsiaalkomisjoni protokoll

  https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/cea17eec-71f8-4547-96df-ae8ae0021db8

 30. Eesti Arstide Liidu seisukoht kanepi kasutamise ja regulatsiooni kohta meditsiinis

  https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/87b3f95f-d355-4b87-a25e-1852792eda7f

 31. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 32. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 33. Sotsiaalkomisjoni protokoll

  https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/e8892ed3-9824-4a99-a8af-d9e6806a82d1

 34. Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine

  Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 152 Riigikogu juhatus otsustab: võtta menetlusse Erakonna Eestimaa Rohelised k.a 16. novembril algatatud kollektiivne pöördumine „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ ja edastada see menetlemiseks sotsiaalkomisjonile. Eiki Nestor Riigikogu esimees

 35. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Sotsiaalkomisjon-ile.

 36. Algatus jõudis Riigikokku

 37. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 38. Algatus kogus 1000 allkirja

 39. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Üks mõte allkirjade kogumise soodustamiseks

  Kas keegi aktivistidest oleks valmis minema tänavale koos läpakaga inimestelt digiallkirju koguma? Arvan et see oleks mõistlik, sest ma pole kindel, kas muidu 1000 häält kokku tuleb. Lisaks sellele arvan, et paljud eelistavad teksti lugemisele inimeselt-inimesele suhtlemist. Teine idee: teha lihtne promovideo, mida inimesed levitaksid.

  1. Kui on soov aidata allkirju koguda, siis on see igati tervitatav.

   Ja loodame, et hetkel veel puuduolevad 75 allkirja saavad paari päeva jooksul kokku. ning siis jääb veel paar nädalat, et allkirjade arvu kasvatada juba üle tuhande.

   1. Olen 15 aastat põdenud kroonilist magamatust ja alles 1 korra kanepi proovimist pani magama nagu titeund.Saan kasutada seda viisi ka edaspidi aga põhimõte on et tahan seaduslikult ja et raha läheks riigile,mitte pättidele.

  2. LOOMULIKULT TULEB SEE ÄRI LEGALIAEERIDA NAGU BANAANI JA KARTULI ÄRI ..KOHALIK MAAMEHED SELLEGA JU TEGELEDA EI TOHIKS ..SEE

   RIIGIÄRI

   1. LEGALISEERIDA..

  Olen lugenud läbi algatuse "Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri