Kulutused haiguste ennetusele ja ravile on vaja vabastada erisoodustusmaksust

Erakond Eestimaa Rohelised, Aleksander Laane,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 409 allkirja

591 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 409 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Erakond Eestimaa Rohelised ja allakirjutanud soovivad, et Riigikogu ja Vabariigi Valitsus vabastaks ettevõtete kulutused haiguste ennetusele, tervishoiule, hambaravile, (omaste)hooldusele erisoodustusmaksust.

Eesmärk Seadusmuudatuste eesmärgiks on laiendada inimeste võimalusi saada kiiresti kvaliteetset ravi ka siis, kui Eesti Haigekassa seda võimaldada ei saa; edendada töötajate ja keskkonna tervist; suurendada ettevõtete võimalusi oma töötajate tervise hoidmisel ja parandamisel ning soodustada ettevõtjate vastavat initsatiivi; tuua lisaraha tervishoidu; lasta arstidel, õdedel, hooldajatel ja teised meditsiinivaldkonna töötajatel teha oma armastatud tööd Eestis; soosida innovatiivsete ravimeetodite kasutuselevõttu jne. Selleks on vaja teha muudatused tulumaksuseaduses (§48).

Olemasolev olukord Kui ettevõte maksab töötaja retseptiravimid või hambaravi kinni, siis peab ettevõte riigile lisaks selle summa pealt tasuma “karistusmaksu” ehk erisoodustusmaksu (tulu- ja sotsiaalmaks). See tähendab ettevõttele 66,25% lisakulu ja teeb ettevõtte jaoks töötaja abistamise liiga kalliks. Samas on inimeste omaosaluse määr tervishoiukuludes kõrge - 2018.a 430 miljonit eurot ehk 25% tervishoiukuludest. Suurima osa inimeste endi kaetavatest tervisekuludest moodustasid kulutused ravimitele (35%), hambaravile (28%), õendusabile (16%) ja teiste eriarstide ambulatoorsetele vastuvõttudele (11%). Tööandja tervisekulude maksusoodustus peaks katma ka need kululiigid. Tervemad ja motiveeritumad inimesed suudavad rohkem panustada nii tööl kui ühiskondlikus elus ning tervishoiusektor saaks lisarahaga parandada teenuste kvaliteeti kõigi patsientide jaoks.

Erisoodustusmaksust tuleb vabastada järgmised ettevõtete kulutused

Ennetus Lisaks praegu kehtivale maksuvabastusele tuleb erisoodustusmaksust vabastada ka sisseviidav jalgrattahüvitis isikliku jalgratta ostuks, hooldamiseks ja kasutamiseks või jalgratta rentimiseks kuni 100 eurot kuus.

Kui ettevõte soovib jalgrattahüvitist maksta, siis peab töötaja valima sõidukilomeetrite jm arvestust mittevajava jalgrattahüvitise ja isikliku sõiduauto hüvitise vahel.

Ravimid ja meditsiiniseadmed Kõik Euroopa Ravimiameti (EMA) ja USA toiduainete ja ravimite administratsiooni (FDA) müügiloaga ravimid ja meditsiiniseadmed, EL kasutusse lubatud ravimtaimede droogid (sh kõik vaktsiinid; uudsed ravimid ja meetodid nagu geeniteraapia, somaatiline rakuteraapia, koetehnoloogilised tooted, rakkudel põhinevad ravimpreparaadid).

Hambaravi, sh implantatsioon, hammaste-lõulaluude proteesimine, suu- ja näolõualuukirurgia, ortodontia, igemete ja limaskesta haiguste ravi, juureravi, kaariese ennetus ja ravi.

Raviteenused, mis on Eesti Haigekassa või mõne teise EL riigi, USA või Kanada aktsepteeritud teaduspõhiste või eksperimentaalsete teenuste nimekirjades. Vajadusel võib sätestada välistusnimekirja loomise.

Töötaja kulutused hooldusele ja omastehooldusele (sh hooldusvahenditele, erinevatele teenustele), eesmärgiga, et töötaja saaks töötada.

Töötaja kulutused abivahenditele- elektrilisele ratastoolile, invaskuutrile, käe- ja jalaproteesile jmt.

Tavapärane maksuvaba hüvitamise piir 100 eur kuus või 1200 eur aastas. Kui ettevõte ja töötaja saavutavad kokkuleppe suurema ühekordse hüvitise maksmise suhtes, saadab ettevõte arsti kinnitusega vabas vormis teatise maksuametile 5 tööpäeva enne hüvitise väljamaksmist. Loetletud kulutuste tegemine on ettevõtte jaoks vabatahtlik. Väljamaksed ei arvestata töötaja maksustatava tulu hulka.

Kui leiate, et tervise hoidmine ja tervisesse investeerimine on oluline, siis toetage seda algatust palun allkirjaga!

Tõlge vene keelde:

Партия Зелёные Эстонии и нижеподписавшиеся желают, чтобы Рийгикогу и Правительство Эстонии освободило от налога на спецльготу расходы предприятий на профилактику и лечение болезней, стоматологическую помощь и уход за близкими.

Цель Цель поправок к закону - расширить возможности людей быстро и качественно получать лечение, даже если эстонская Больничная касса не может его предоставить; укреплять здоровье работников и улучшать рабочую среду; расширить возможности компаний поддерживать и укреплять здоровье своих сотрудников и поощрять соответствующую инициативу предпринимателей; направить дополнительные деньги в здравоохранение, позволит врачам, медсёстрам, сиделкам и другим медицинским работникам выполнять свою любимую работу в Эстонии; стимулировать внедрение инновационных методов лечения и т. д. Для этого необходимо внести изменения в Закон о подоходном налоге (§48).

Нынешняя ситуация Если фирма оплачивает рецептурные лекарства или услуги дантиста для своего сотрудника, то она также должна заплатить государству «штраф» - налог на спецльготу (подоходный и социальный налог). Это означает дополнительные расходы для предприятия в размере 66,25%, что делает помощь работник слишком дорогой. В то же время доля самофинансирования здравоохранения населением высока - 430 миллионов евро в 2018 году, или 25% от всех расходов на здравоохранение. Большую часть составили расходы на лекарства (35%), стоматологическую помощь (28%), сестринскую помощь (16%) и амбулаторные визиты к другим специалистам (11%). Налоговые льготы для работодателя должны покрывать и эти виды расходов. Более здоровые и мотивированные люди продуктивнее как на работе, так и в общественной жизни, а сектор здравоохранения, благодаря дополнительным средствам, сможет улучшить качество услуг для всех пациентов.

От налога на спецльготу следует освободить следующие расходы предприятий Профилактика В дополнение к действующему освобождению, следует освободить от налога на спецльготу выплату на аренду или приобретение, а также обслуживание и использование личного велосипеда до 100 евро в месяц.

Если предприятие желает выплатить велосипедное возмещение, то работник должен выбрать между велосипедным или прочим не требующим учёта километража пособием и возмещением за использование личного автомобиля.

Лекарства и медицинские приспособления Все лекарства и медицинские устройства, разрешенные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), биологически активные вещества, разрешенные к применению в ЕС (включая все вакцины; новые лекарства и методы, такие как генная терапия, соматоклеточная терапия, тканевые инженерные продукты, лекарственные средства на клеточной основе).

Стоматологическая помощь Все основные виды стоматологических услуг, в том числе имплантология, челюстно-лицевая хирургия, протезирование, ортодонтия, лечение дёсен и слизистой оболочки, профилактика и лечение кариеса.

Медицинские услуги Услуги из списков научнa обоснованных или экспериментальных услуг, принятых Больничной кассой Эстонии или другой страной ЕС, США и Канадой. При необходимости может быть предусмотрено создание списка исключений.

Расходы работника на попечительские услуги для себе или близких Средства по уходу, различные услуги, чтобы работник мог работать.

Расходы работника на вспомогательные средства Электрическая инвалидная коляска, инвалидный электроскутер, протезы рук и ног.

Обычный лимит компенсации - 100 евро в месяц или 1200 евро в год.

Если фирма и работник договариваются о более крупной сумме, то предприятие за 5 дней до выплаты пособия отправляет в свободной форме уведомление с подтверждением врача в Налогово-таможенный департамент.

Перечисленные расходы являются добровольными для компании.

Платежи не включаются в налогооблагаемый доход работника.

Если поддержка и инвестиции в здоровье для вас важны, то поддержите эту инициативу подписью!

Menetlusinfo

Kommentaarid

 1. Kiidan!

  Hea mõte :)

  Olen lugenud läbi algatuse "Kulutused haiguste ennetusele ja ravile on vaja vabastada erisoodustusmaksust" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri