Lageraied Ajalukku

Eesti Metsa Abiks MTÜ,

Kommentaarid

VIITED 2

Martin Pent, „Inimesi ärritab metsaraie Lahemaa rahvuspargis“ Postimees, 2. august 2018 https://leht.postimees.ee/6026585/inimesi-arritab-metsaraie-lahemaa-rahvuspargis „FOTOD: Karula rahvuspargis tehti jõhkrat raiet, laastud lendasid ka alal, kus raiuda poleks tohtinud“, Kristi Helme, Delfi, 08.02.2017 http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-karula-rahvuspargis-tehti-johkrat-raiet-laastud-lendasid-ka-alal-kus-raiuda-poleks-tohtinud?id=77144766 7 Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni 55. ettekandepäev teemal „Teadus ja seadus metsas“, Anneli Palo ettekanne „Eesti kaitsealade metsakasvukoha– ja elupaigatüübid“, 13.12.2017. http://www.zbi.ee/talkk/materjalid/Eesti%20kaitsealade%20metsakasvukohad%20ja%20tuubid.pdf 8 Ettepanek keskkonnaminister Heiki Kranichile, Keskkonnakomisjonile ja Metsaametile kevadise ja suvise metsaraie keelustamiseks Eestis, 2. detsember 1999, ETA LKK, ELS, ERL, ELF, EOÜ https://www.eoy.ee/hirundo/konverents/materjalid/Ettepanek.html 9 Eesti elanike hoiakud hiite ja teiste looduslike pühapaikade suhtes. Avaliku arvamuse uuring 2014, Hiite Maja SA, Tartu Ülikool, Faktum ja Ariko https://www.flaj.ut.ee/sites/default/files/www_ut/pyhapaikadeuuring2014.pdf „Metsaväärtused, metsahoiakud ja säästlik metsakasutus“, küsitlusuuringu aruanne. Koostajad: Ann Ojala, Georg Tamm. Tallinn, 2006 https://www.eramets.ee/static/files/158.Metsauuringu_raport.pdf 10 Rosenvald, R., Järvekülg, R. & Lõhmus, A. 2014. Fish assemblages in forest drainage ditches: degraded small streams or novel habitats? Limnologica: Ecology and Management of Inland Waters 46: 37–44 11 Lõhmus, A., Remm, L., Rannap, R. 2015. Just a ditch in forest? Reconsidering draining in the context of sustainable forest management. BioScience 65: 1066‒1076 12 Europe’s renewable energy directive poised to harm global forests, Timothy D. Searchinger, Tim Beringer, Bjart Holtsmark, Daniel M. Kammen, Eric F. Lambin, Wolfgang Lucht, Peter Raven & Jean-Pascal van Ypersele Nature Communications volume 9, Article number: 3741 (2018) htt