Lageraied Ajalukku

Eesti Metsa Abiks MTÜ,

Kommentaarid

7. Võimaldada majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast eelisjärjekorras ning vastuvõetava hinnaga küttepuid osta.

Riigimets peab teenindama esmajärjekorras rahvast, see tähendab kohalikke elanikke. Praegusel hetkel tõstavad Euroopa Liidu taastuvenergiatoetused, mis on mitmel põhjusel terve Euroopa kliimapoliitika häbiplekiks, kunstlikult küttepuu hinda, mis seab majanduslikult vähemkindlustatud inimesed üha raskemasse olukorda. Kuna intensiivse metsaraiumise põhjuseks pole meie hinnangul mitte kohalike inimeste puiduvajadus, vaid liiga suureks paisutatud tööstuse varundamine, siis leiame, et kohalike metsade kogukonnametsadena majandamine ja piirkonna elanikele vastuvõetava hinnaga küttepuude võimaldamine tuleb säästva metsanduse eesmärkidele kasuks, aga mitte kahjuks. Hetkel varustab RMK puiduga üht Euroopa suurimat pelletitootjat Graanul Investi, kusjuures enamik GI toodangust läheb taastuvenergiatoetuste toel Lääne-Euroopa elektrijaamadesse. Üha rohkemad teadlased üle kogu maailma nimetavad sellist skeemi avalikult rohepesuks12 ning on lubamatu, et kohalikud inimesed peavad konkureerima küttematerjali ostmisel hiiglaslike puidufirmadega.