Tartu linnale

Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades

Vahur Kollom,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
1024 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Valimiste eel küsis Postimees erakondadelt ja valimisliitudelt nende seisukohta kohatasu lahtisidumise osas. Ühe erandiga olid kõigi vastused, et praegust süsteemi tuleb muuta. Nüüd on valitud saadikute kord pidada oma sõna ja peatada kohatasu tõus. Vastav eelnõu on volikogule juba esitatud. 

Ettepanek - 

Teeme ettepaneku lapsevanema poolt munitsipaallasteaias või –hoius käiva lapse eest makstava tasu suuruse  „lahti sidumiseks“ alampalgast.
Selleks lahtisidumiseks on erinevad võimalused, kõige sagedasem Eesti omavalitsuste poolt kasutatav moodus on konkreetse kohatasu kehtestamine teatud loogiliseks perioodiks (KOV volikogu volituste perioodiks, ehk neljaks aastaks).

Põhjendus - 

Tartu Linnavolikogu on linnavalitsuse ettepanekul viimastel aastatel hüppeliselt tõstnud munitsipaallasteaias käivate laste vanematelt võetavat kohatasu. 

See tõus (183% 2013-2017.a.) ületab märgatavalt keskmise palga tõusu tempot (samal perioodil 131%) ja raskendab järjest suurema  osa perede toimetulekut. 

Linnavalitsuse plaanide kohaselt tõuseb kohatasu ka 2018 aastal, see kord 9%, tõustes praeguselt 64,50 eurolt 70,50 euroni. Kasv ületab 1,28 kordselt planitud riiklikku lapsetoetust. 

Kohatasu kasv ületab oluliselt prognoositud keskmise palga tõusu(Rahandusministeeriumi keskmise palga kasvu prognoos 2018 aastal 2,3%), see nullib riigi perepoliitika pingutused sündimuse tõusu stimuleerimiseks.  
Valimiste eel küsis Postimees erakondadelt ja valimisliitudelt nende seisukohta kohatasu lahtisidumise osas. Ühe erandiga olid kõigi vastused, et praegust süsteemi tuleb muuta. Nüüd on valitud saadikute kord pidada oma sõna ja peatada kohatasu tõus. Vastav eelnõu on volikogule juba esitatud. 

Tartu ei vääri kõrgeima lasteaia kohatasuga linna tiitlit!

Anna oma hääl kohatasu peatamiseks.

                                                          

                                                          

                                                                            

                                                                            

                         

Menetlusinfo

 1. Tartu Linnavolikogu istungi järelvaatamine

  Tartu Linnavolikogu istung 20. jaanuar 2022. aastal on järelvaadatav siit: https://www.youtube.com/watch?v=TcGFLG3sjx0 Lasteaedade kohatasu arutamine algab: 01:00:31 Rahvaalgatusega seotut arutatakse: 01:08:26

 2. Algatuse arutelu Tartu linnavolikogu 20. jaanuari istungil

  Tartu linnavolikogu plaanib homme, 20. jaanuaril kell 15:00 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis toimuval istungil arutada ühise päevakorrapunktina kodanike esitatud algatust "Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades" ja linnavalitsuse esitatud eelnõu (Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine): https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/gpunid/G14ED0E8A06B076EBC22587AE004BE2A8. Tartu linnavolikogu istungid on avalikud, võib tulla kohapeale jälgima, samuti saab istungi ülekannet vaadata linna kodulehel, Youtube’i kanalil https://www.youtube.com/c/Tartulinn ja volikogu Facebookis https://www.facebook.com/tartuvolikogu/.

 3. Kollektiivsele pöördumisele on andnud allkirja rohkem kui 1% Tartu linna kodanikest

  Tartu linn on teostanud rahvastikuregistri kaudu kontrolli, kui suur osa pöördumisele antud toetusallkirjadest on antud Tartu linna hääleõiguslike kodanike poolt. Selgus, et pöördumisele andsid allkirja 746 Tartu linna hääleõiguslikku kodanikku. Allkirjade arv ületab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud vähemalt 1% hääleõiguslike kodanike allkirjade kogumise nõuet. Tartu linn jätkab esitatud kollektiivse pöördumise menetlusega.

 4. Algatus saadeti menetlusse

 5. Algatus kogus 953 allkirja

 6. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. lihtne lahendus

  Kohatasude tõstmisega likvideeriti krooniline lasteaiakohtade puudus, mis kestis juba aastaid. Nii lihtne see oligi...

  1. kust numbrid

   "See tõus (183% 2013-2017.a.) ületab märgatavalt keskmise palga tõusu tempot (samal perioodil 131%)" Kust sellised numbrid? Keskmine palk 2013a 949 eur ja 2017a 1221 eur. Kasv ca 22,2%.

   1. Menetlus Tartu Linnavolikogus

    Tere lugupeetud allkirjastajad! Hetkel on linnavolikogus menetluses eelnõu, millega muudetakse 30. juuni 2016. a määrust nr 115 „Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” ja alates 1. jaanuarist 2023. a seotakse kohatasu lahti palga alammäärast ning selle tulemusena jääb alates 2023. a kohatasu samaks, mis on 2021. ja 2022. aastal, see on 81 eurot kuus ühe lapse kohta. Hea meel on tõdeda, et linnavolikogu otsustas menetleda rahvaalgatust ja linnavalitsuse esitatud eelnõud koos, lubades anda ka algatuse esindajale volikogus sõna. Vahur Kollom viibis allkirjastajate esindajana hariduskomisjoni 13. jaanuari koosolekul. Lemmit Kaplinski andis kogu asjast hea ülevaate. Allkirjastajate esindajana ütles Vahur Kollom hariduskomisjoni koosolekul järgmist: „Lugupeetud hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev, komisjoni liikmed, volikogu ja linnavalitsuse ametnikud. Kõigepealt tänu Lemmit Kaplinskile hea ülevaate eest. Enne, kui asun sisu juurde, on mul üks tehniline palve. Nimelt esindan siin valimisliitu Tartu Heaks ja 746 tartlast, kes andsid petitsioonile oma allkirja. Palun minu seisukohad ja küsimused ja protokollida ja hiljem avalikustada, sest olen ka aruandekohustuslik 746 inimese ees. Tänu. Kõigepealt soovin kõiki tänada valimisliidu Tartu Heaks ja 746 tartlase poolt kaasamise eest. Sellega kinnitasite, et Eesti Koostöö Kogu poolt käivitatud rahvalgatus.ee keskkond õigustab ennast ja tartlased võivad ka edaspidi mõne olulise küsimuse lahendamiseks asuda allkirju koguma. Nüüd sisu juurde. Vormiliselt on linnavalitsuse poolt koostatud eelnõu mõistetav ja arusaadav ning kannab allkirjastajate sõnumit peatada lasteaia kohatasu tõus Tartus. Sisuliselt on ka külmutatud lasteaia kohatasu summa 81 eurot energiahindade tõusu valguses endiselt suur. Mul on seetõttu kaks küsimust: 1. Arvestades asjaolu, et nii Reformierakonna, sotside, Keskerakonna ja ka EKRE üks lubadusi Riigikogu valimistel oli tasuta lasteaiakoht, siis millised on linnavõimu edasised plaanid lasteaia kohatasu langetamiseks. 2. Kuidas lasteaia kohatasu külmutamine mõjutab eralasteaedade tulubaasi? Kas ma sain eelnõu õiendist õigesti aru, et vajadusel eraldadatakse neile linnaeelarvest lisavahendeid? 3. Palju on olnud neid peresid, kes on abivajaduse tõttu linnavalitsuse poole pöördunud, lasteaia kohatasu ja toiduraha tasumisega seoses?”. Esimesele esitatud küsimusele sisulist vastust ei saanud. Kuigi viidati alusharidusele ja vajadusele vastava teemaga tegeleda. Teine küsimus andis kindlustunde, et lasteaia kohatasu külmutamisel ei ole suurt mõju eralasteaedadele. Neile on tagatud võimalus taotleda vajadusel lisatoetust. Kolmandale küsimusele ei suudetud vastust anda, kuid väidetavalt on linnavalitsuse poole seoses abivajadusega pöördunud alla 100 inimese. Volikogu peaks vastavat eelnõud tõenäoliselt arutama 20. jaanuaril 2022. a.

    1. Lasteaia kohatasu Tartus külmutati!

     Lasteaia kohatasu siis täna külmutati Tartu Linnavolikogu otsusega. Kuid kindlasti hoiame edasistel arengutel silma peal, sest kohatasu on endiselt Tartus üks Eesti kõrgemaid. Suur aitäh kõikidele petitsiooni allkirjastajatele ning tänu postituste jagamise eest! Rahvaalgatusel oli kõiges selles täita siiski oluline roll ja kaasamine oli ka Tartu linna poolt tõeline, mitte näiline. Aitäh!

     Olen lugenud läbi algatuse "Peatame kohatasu tõusu Tartu lasteaedades" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
     NimiIsikukoodAllkiri