Sotsiaalmaks peaks olema väiksem ja hasartmängumaksu määra Eestis võiks suurendada

Heategevusfond Kuninganna Anastasia Sihtasutus,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 1 allkirja

999 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 1 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Eestis on umbes 152 000 puudega inimest, kes ei saa tööd teha. Meil on umbes 400 000 pensionäri. Heategevusfondide nõukogu liikmed, juhatuse liikmed, töötajad,vabatahtlikud töötavad ilma palgata. KÜ juhatuse liikmed töötavad tasuta või palgaga vähem kui 540 eurot kuus. Sotsiaalmaksu määr on 33 protsenti maksustatavalt summalt. Alates 2019. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär tunnis 3,21 eurot. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral on 540 eurot. Riigile laekuvad väga väiksed rahasummad. 

Ettepanek

Sotsiaalmaksu määr peaks olema väiksem, näiteks 18%, kuid hasartmängumaksu määr võiks olla 33%. 

Põhjendus

Töötuskindlustusmaks
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019181?leiaKehtiv

Tulumaksuseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv

Sotsiaalmaksuseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/106042016013?leiaKehtiv

§ 7.  Maksumäär

 (1) Sotsiaalmaksu määr on 33 protsenti maksustatavalt summalt.
 (2) [Kehtetu - RT I 2003, 88, 587 - jõust. 01.01.2004]
 (3) Sotsiaalmaksu määr käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktides 31, 32, 33, 6, 61, 8, 9, 11, 13 ja 15 sätestatud juhtudel ning töötuskindlustuse seaduses sätestatud töötuskindlustushüvitiselt on 13 protsenti maksustatavalt summalt.
 

Hasartmängumaksu seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/13315648?leiaKehtiv

§ 6. Maksumäär

  Hasartmängumaksu määr on:
 1) 1278,23 eurot ühe mängulaua kohta;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011] 
 2) 300 eurot õnnemängu korraldamiseks kasutatava ühe mänguautomaadi kohta ja 10 protsenti hasartmängukorraldaja õnnemängu korraldamiseks kasutatavatel mänguautomaatidel tehtud panustest laekunud summast, millest on maha arvatud võidud;
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015] 
 3) 31,95 eurot ühe osavusmängu mänguautomaadi kohta;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011] 
 4) 18 protsenti § 1 lõike 1 punktis 2 sätestatud summast;
 5) 18 protsenti § 1 lõike 1 punktis 3 sätestatud summast;
 6) 5 protsenti § 1 lõike 1 punktis 4 sätestatud summast;
 7) 5 protsenti § 1 lõike 1 punktis 5 sätestatud summast;
 8) 5 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktide 6–9 alusel arvestatud summast.
 
 Alates 2019. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär tunnis 3,21 eurot. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral on 540 eurot.
 https://www.emta.ee/et/ariklient/tulud-kulud-kaive-kasum/kinnipeetud-tulumaks-tulumaksu-kinnipidamine/tootasu-alammaarad

Palga ja maksude kalkulaator

https://www.kalkulaator.ee/et/palgakalkulaator

Tulumaksuseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv
Eraisik saab annetuselt tulumaksu tagasi taotleda. Annetaja isikukoodi ja annetuse summa edastame maksu- ja tolliametile ning see kajastub eeltäidetud tuludeklaratsioonis.

Juriidilistel isikutel on võimalik teha nimekirja kantud ühingutele kingitusi ja annetusi teatud piires maksuvabalt.

Maksuvabastuse piirmääradeks on:

 • 3% kalendriaasta algusest kasvavalt isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete summast või
 • 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.
Kuna tulumaksuseaduse kohaselt arvutatakse 10% maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele, saab seda piirmäära kasutada pärast seda, kui majandusaasta kasum on kinnitatud. Niisiis tuleb maksumaksjal teha valik kahe piirmäära kasutamise vahel. Kuna tegemist on väljamaksetega, millele kohalduvat maksusoodustust saab kasutada summeeritult aasta algusest, saab kalendriaasta jooksul makstud tulumaksu osas teha ümberarvestust ning maksumaksja võib igal kuul valida, kumba piirmäära kasutada.
Aasta lõplik maksukohustus selgub maksumaksja viimasest piirmäära valikust.

Võimalik on Eestis teha kohustuslik maksu määr 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist. Inimesed arvavad, et ei ole vaja tagasi maksta riigi rahast, sest seda on võimalik kasutada Haigekassas inimeste aitamiseks.

Kui sotsiaalmaksu määr on 33 protsenti maksustatavalt summalt, siis on nii kui nii see väga väike Haigekassa ja riigi jaoks. Ettepanek  on suurendada hasartmängumaksu määra, sest RTK hasartmängumaksu toetusi sotsiaalvaldkonnas võivad taotleda ja kasutada heategevusfondid, haiglad ja Haigekassa. 

Maksta palka heategevusvaldkonnas töötavatele inimestele tegevustoetusest riigirahast. Heategevus on raskem töö, kui turundus, ettevõtlus või äri. Ilma palgata on võimatu nii rasket tööd teha. Praegu on Maksu-ja Tolliametis olemas tasuta töötamise register, kuid EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTAS on kirjutatud, et Orjapidamise ja sunniviisilise töö keeld:
1.   Kedagi ei tohi pidada orjuses ega sunduses.
2.   Kelleltki ei tohi nõuda sunniviisilist või kohustuslikku töötamist.
3.   Inimkaubandus on keelatud.

Kommentaarid

 1. Eesti Statistika

  Palk ja tööjõukulu https://www.stat.ee/13105

  Olen lugenud läbi algatuse "Sotsiaalmaks peaks olema väiksem ja hasartmängumaksu määra Eestis võiks suurendada" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri