[IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Tagasiside teenuse suhtes - nii sisu, taristu kui ka üldise põhjendatuse osas

Nähtav avalikult: millal lahendatud, kokkuvõtted asutuste lõikes sh kasutajal on võimalus ise parandada e-teenuse taristut. Tagasiside nupp nähtav idee/ettepaneku/kaebuse esitajale, kui organisatsioonile kui ka avalikkusele. Tagasisidet on võimalik koguda ka ainult põhjendatuse osas. On võimalik, et kogu infosüsteem on valedel alustel st on vaja muuta protsessi, mille jaoks süsteem on ehitatud ja sellega koos kogu taristut. Skaala ühes otsas on see, et saad öelda, et sa pole rahul, skaala teises otsas, et avad koodi ja saad parandada. Kuidas luua universaalne tagaside süsteem nii, et tekiks teenuste vahel võrreldavus? Aluspõhimõtete selge välja toomine nt millal kasutada tugevat isikutuvastust?

  1. NÄIDE Äpp “Anna teada” kaudu on võimalik anda tagasidet ja märku probleemist, kuid kuskilt ei ole näha kui kiiresti, kuidas ja mis asutus sellega tegeleb. Dokumendiregister Delta ja E-valimiste lähtekood on lahtine.