Ei elektroonilisele hääletamisele.

Henn Leetna,

Kommentaarid

Selgitusi põhiseaduse mõtte asjus

Kui mõte oleks põhiseaduses kirjas, siis poleks see enam mõte vaid konkreetne säte. Mingi seaduse mõtet saabki otsida vaid selle teksti mingil viisil üldistades. See pole üksnes minu tobe idee, ka kohtupraktikas on tavapärane, et vaieldakse selle üle kui suurel määral tuleks (antud kaasuses) lähtuda seaduse tekstist ja kui palju üldisest mõttest. Niisiis, põhiseadus ütleb nii "...Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu...". Kui poleks siin seda "...muude asjaolude...", siis poleks siin vaidlusteematki. Kuid kui nüüd sooviksime lähtuda seaduse mõttest ja tõlgendada neid muid asjaolusid, tuleks püüda seda sõnastust üldistada selliselt, et mõista, mis ei tohi olla diskrimineerimise aluseks, siis näeme, et loetelus on tegemist kaht tüüpi omadustega. Rahvus, rass, naha värvus, sugu (lähtume seaduse koostamise ajal kehtinud olukorrast) ja päritolu on inimese mittemuudetavad omadused. Antud küsimuses pole nendega mingit puutumust. Teised on muudetavad. Keelt võib muidugi õppida, kuid see nõuab aastatepikkust pingutust. Varalist ja sotsiaalset seisundit saab inimene küllaltki kergesti muuta allapoole, kuid taastamatult. Ülespoole muutmiseks on üldjuhul lisaks suurele tahtmisele vaja ka paras ports loosiõnne. Ning jäävad veel usutunnistus ja poliitilised veendumused, mis on tõesti soovi korral muudetavad, kuid paraku sageli ka omadused, mille kaudu inimene end identifitseerib. Kuhu me võiksime siia paigutada soovi hääletada pabersedeliga? Tavapäraselt pole siiski tegemist poliitilise veendumusega, pigem on tegu usaldusega mingisse tehnilisse vahendisse millegi teostamisel, umbes nagu soov maksta sularahas, sest ei usalda kaarte jms. Tegemist pole nii põhimõttelise asjaga, mis sobiks samasse ritta kõigi muudega siin seaduses. Selletõttu ma väidan, et siin puudub vastuolu selle paragarhvi mõttega. Tõsi, kui moodustataks pabersedelitega hääletajate partei, siis selle liikmetel võiks isegi siin teatav vaidluse koht olla. Vähemalt tuleks see asjaolu taotluses palju paremini lahti kirjutada.