Luua geriaatria väljaõpe [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Gerli Paat-Ahi

Idee sisu 
Perearstidel on suur töökoormus ja vanemaealiste patsientide osakaal  suureneb. Samal ajal ei ole perearstid saanud ettevalmistust tegelemiseks  vanema ea spetsiifiliste haiguste ja probleemide. Seega tuleks kehtestada  nõue luua tervisekeskustesse geriaatri vastuvõtt. Vanemaealistele  spetsialiseerunud arstidele töökohtade loomine toob kaasa ka geriaatriate  väljaõppe riikliku tellimuse. Spetsialistide kasutamine tõstab  tervishoiusektori efektiivsust ning teenuse kvaliteeti, paraneb  hooldusvaldkonna ja meditsiinivaldkonna vaheline koostöö. Vähenevad vanuse  alusel diskrimineerimise juhtumite esinemine.
   

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Vanemaealiste tervise parem jälgimine. Paljude krooniliste haiguste  koosesinemine, haiguste eripärad, ravimite ohtlikud kõrval- ja koostoimed  vanemaealistel vajavad arstilt eriettevalmistust ning kogemust. Lisaks  diagnostikale ja ravile on olulisel kohal rehabilitatsioon ja ennetus. Paljud  geriaatrilised haiged ringlevad ühest raviasutusest teise, kuid vajalik  abi jääb sageli saamata, sest aktiivravi  sihiks on ägeda haiguse ravi ning hooldusravis on arstliku diagnostika  võimalused äärmiselt piiratud. 
   
Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel antava määruse  muutmine. 
   
Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Geriaatrilist eriarstiabi on Eestis erialaseltsi eestvõttel hakatud  juurutama alates 1997. Geriaatria on praegu sisehaiguste eriala üks  lisapädevustest. Geriaatria eriala iseseisvaks erialaks kujundamine ei ole  seni piisavat toetust leidnud. Perearstiõppes läbitakse ka sisehaiguste  moodul ning perearstid on ettevalmistatud vanemaealiste patsientide  ravimiseks. 
   
Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
     
Vanemaealistel on sagedasti mitmeid erinevaid haigusi, mistõttu  inimene ringleb erinevate spetsialistide vahet. Ettepaneku rakendamisel paraneks  vanemaealiste tervise kompleksne käsitlus, mille puudulikkusele on tähelepanu  juhtinud nii maailmapank kui ka WHO. Spetsialiseeritud geriaatrilise abi  rakendamise põhieesmärgiks oleks geriaatriliste haigete ja nende perede  tervise, toimetuleku ja heaolu parandamine ning lisaks ka sotsiaalsete  kulutuste optimeerimine.  Geriaatrite  rolliks oleks lisaks eriala arendamisele ka geriaatriakoolituse ja -teadustöö  arendamine. 
   
Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?
Euroopa arstlike erialade ühendus (UEMS) määratleb geriaatriat 2008. aastast kui meditsiini eriala, mille sihtrühmaks on ägedate ja krooniliste haigustega ning elulõpu hooldust vajavad vanemaealised inimesed. Riigiti on vanemaealiste ravi korraldatud erinevalt, mitmes riigis on geriaatria eriala.
EL-s on geriaatria eriala olemas Austrias, Belgias, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Itaalia, Hollandis, Hispaanias, Rootsis ja Ühendkuningriikides.

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
Krooniliste haigete tervise parandamine peab olema läbimõeldud,  integreeritud süsteemi saab korralda ka  spetsiaalselt ühe uue arstliku eriala loomiseta. Oluline on,  et arendataks krooniliste (multi)haigustega patsientide süsteemset käsitlust.  Üks võimalus on krooniliste seisundite teenuste  mudeli arendamine (Chronic Care Model),  mis kirjeldab tervishoiuteenuste struktuuri, mille eesmärgiks on parandada  kroonilise haigustega patsientide tervisetulemit. 

Eksperdid: Liisi Uder, Ülla-Karin Nurm, Raina Loom

Kommentaarid

  1. Idee kiideti teemaseminaril heaks

    Arutelu tulemusel sõnastati ettepanek: arendada välja geriaatria eriala (geriaatria kui eriarsti residentuuriprogramm) ning luua loodavatesse tervisekeskustesse geriaatrite töökohad. Samuti on võimalus hooldekodudesse geriaatrite kohtade loomine. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt on eriala ja geriaatri vajalikud oskused kirjeldatud.

    Olen lugenud läbi algatuse "Luua geriaatria väljaõpe [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri