Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Tiina Tambaum

Idee sisu
Teha tulumaksusoodustus nendele summadele, mida on täiskasvanud laps maksnud oma vanemate koolituskuludeks.

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Õppimine on oluline igas eas, mitte ainult tööturul püsimiseks, vaid selleks, et olla võimeline tegema teiste ühiskonnaliikmetega koostööd, olla aktiivne kodanik ja eeskuju noorematele. Õppimine parandab nii subjektiivset vaimset tervist kui füüsilist tervist. Osalemine koduvälises õppes igas vanuses on üks viis vähendada riigi kulusid hoolekandele ja meditsiinile. Pensionieas inimeste tagatud sissetulek on väike ja jääb väikeseks ning kulud õppele ei ole tõenäoliselt esimene eelistus, millele inimene oma raha kulutab. Seetõttu on tarvis innustada teisi inimesi vanemaealiste õpet toetama.

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Tulumaksuseadus ning ilmselt ka täiskasvanute koolituse seadus

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Põhimõtteliselt sobib selline lahendus Eesti süsteemi, sest tasemeõppe ja lastele tehtud koolituskulud on teatud ulatuses tulumaksuvabad.

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
Idee rakendamine annaks tugeva sõnumi selle kohta, et vanemaealiste õpe on sama tähtis kui laste õppimine.
Koolituskulud oleks mõistlik jätta seotuks tasemeõppega, et soodustada ennekõike kvalifikatsiooni tõstma.
Suureneks perekondade sidusus.
Väheneks tulumaksu laekumine, kuid raske on hinnata, mis ulatuses, sest pole võimalik hinnata, kui paljud inimesed oma vanemate õppimist toetavad või toetaksid.
Täiskasvanute koolituskulude maksusoodustuste puhul peaks kindlasti kaaluma tingimusi, millal on otstarbekas seda teha. Mõistlik oleks koolituskulude mahaarvamine konkurentsivõime kasvu soodustamiseks.
Negatiivseks tagajärjena võib tekitada ebavõrdsust: juhul kui täiskasvanute laste majanduslik olukord ei võimalda vanemate koolituskulusid katta.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?
-

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
-

Eksperdid: Liisi Uder; Raina Loom, Maria Filina-Kossatšova

Kommentaarid

  1. Idee kiideti teemaseminaril heaks

    Idee lõplikul vormistamisel tuleks arvestada seda, et oleks selgelt piiritletud, milliste koolituste eest kompensatsiooni saab – see peaks olema seotud ennekõike siiski ühiskondlikult kausliku koolitusega, mitte huviharidusega.

    Olen lugenud läbi algatuse "Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri