Tapa vallale

NÕUAME TAPA VALLAVANEM RIHO TELLI TAGASI ASTUMIST JA NELIKLIIDU LAHKUMIST KOALITSIOONIST

Julia Murašova,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
273 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Tapa valla võim ASTU TAGASI!

Oleme Tapa valla elanikud, kes hoolivad oma valla käekäigust ning sellega seoses teeme pöördumise igaühe poole.

Viimased kuud ja nädalad on näidanud, et Tapa valla inimestest ei hoolita ja meie elu vallas, muudetakse järjest keerulisemaks, kui mitte öelda, võimatuks. Kuid me armastame oma inimesi, kodukohta, valda tervikuna -  seega ei saa enam kõrvalt vaadata, kuidas võimukoalitsioon volikogus, vallavalitsus ja vallavanem, teevad kõik selleks ja et elu maal kaoks. Me ei ole asjad, kelle saab lihtsalt nurka tõsta, seega ütleme selgelt: “Meie mõõt on täis!”

Kõigile on teada, et uus nelikliit (Reformierakond, EKRE, Keskerakond ja valimisliit Koostöö) tuli võimule novembris 2023. Sellega seoses lõhuti juba detsembrikuus toimiv vallavalitsuse struktuur, et panna kõrgetele ametikohtadele vastava hariduseta poliitilised käpiknukud.  Alates nelikliidu võimule tulekust on Tapa valla maine, finantsseis, ametnike, töötajate ja elanike olukord järjepidevalt läinud allamäge. 

Mõned näited praeguse valla võimu ebaprofessionaalsusest: 

1) kahe uue poliitilise ametikoha kulu maksumaksjale on ca  80 000 eurot aastas, samas ei ole arusaadav, millist kasu nad vallale toovad;

2) poliitiliste juhtide oskamatuse tõttu on töölt juba lahkunud või eemale jäänud hariduse-,  kultuuri- ja noorsootööspetsialistid; 

3) ülevallaline kultuurielu ja noorsootöö on korraldamata;

4) kodanike selgitustaotlustele vastatakse ainult arrogantselt, tõrjuvalt, vastused viibivad;

5) valla meediakanalites toimub tsensuur, asutuste juhte ja teisi töötajaid pidevalt ähvardatakse, ega lubata ausalt rääkida olukorrast, et vältida ebameeldivate teemade käsitlemist vallavalitsuses- ja volikogus;

6) volikogu esimees Maksim Butšenkov rikub teadlikult kohaliku omavalitsuse seadust  ja valla põhimäärust; 

7) haridusreformi läbiviimisel ei kaasata eksperte ega kogukondasid, ettepanekuid eiratakse, kõike tehakse kiirustades ja arusaamata reformi rakendamise raskustest;

8) hariduskorralduse küsimustes ei peeta dialoogi isegi haridusasutuste juhtidega, kes olid ümberkorralduste tegemisest algusest peale (teadlikult) valla võimu poolt välja jäetud; 

9) haridusreform viiakse läbi arulagedalt ja rahva arvamust kuulamata;

10) valla finantsseis on halvenenud niivõrd, et  palkasid ei saa tavapärasel ajal välja maksta;

11) raskel ajal ilutsevad investeeringute kavas kesk- ja lauluväljakud ehk eelistatakse betooni selle asemel, et pakkuda abi ja kindlustunnet inimestele (sh haridustöötajatele), kes on valla arengu kese.

 Tapa valla elanikud küsivad, kas selline ongi valla võimu hea tahe ja valla stabiilne arendamine?  

Vallavanem nimetab kogukondadega kohtumisi tsirkuseks ja valetab oma rahvale, sh sotsiaalmeedias koalitsiooniliikmed avalikult õigustavad sellist käitumist. Samuti kasutatakse manipulatiivseid võtteid, et valla kogukondi üksteise vastu häälestada, selleks et valla tegelikelt probleemidelt tähelepanu ära tõmmata.

Tapa vallast on saanud mõne kuuga kogu maakonna häbiplekk!

Hea vallavanem!  Võtke poliitiline vastutus ja lahkuge ametikohalt, mis Teile ei sobi.  Võtke ühes oma poliitilised kaaslased ning lõpetage vallarahva mõnitamine!

NÕUAME  VALLAVANEM  RIHO TELLI  TAGASI ASTUMIST  JA  NELIKLIIDU  LAHKUMIST KOALITSIOONIST!

Tapa vald ja inimesed väärivad paremat juhtimist!

Tapa valla elanikud

 

Menetlusinfo

 1. Tapa vallavalitsuse vastuskiri

  Esitasite 25.03.2024 rahvaalgatuse „NÕUAME TAPA VALLAVANEM RIHO TELLI TAGASI ASTUMIST JA NELIKLIIDU LAHKUMIST KOALITSIOONIST“ kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 32 alusel Tapa Vallavalitsusele menetlemiseks. Vastavalt KOKS § 32 lõikele 1 on vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. Tegemist on rahvaalgatusega, mida ei saa menetleda lähtuvalt KOKS § 32 lõikest 1. KOKS § 461 kohaselt loetakse isik tagasiastunuks tema poolt esitatud avalduses märgitud kuupäevast. Volikogu koalitsiooni moodustamine ja koalitsioonist lahkumine on volikogusisesed poliitilised otsused. Vastavad otsused ei vormistata vallavalitsuse või volikogu õigusaktiga. Arvestades eeltoodut ei saa käsitleda algatajate poolt esitatud pöördumist kohaliku elu küsimustes õigusakti algatamise ettepanekutena ning vallavalitsusel või volikogul ei ole võimalik esitatud pöördumist menetleda. Pöördumine on tehtud teatavaks vallavanemale ja volikogu liikmetele.

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 100 allkirja

 4. Algatus kogus 84 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "NÕUAME TAPA VALLAVANEM RIHO TELLI TAGASI ASTUMIST JA NELIKLIIDU LAHKUMIST KOALITSIOONIST" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri