Lääneranna vallale

Korraldada Lääneranna vallas rahvaküsitlus hariduspoliitikaga seoses

Kristjan Korsten,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
65 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Meie, Lääneranna valla elanikud,

 • Lähtudes murest, et meie vallas on juba rohkem kui aasta aega lõõmanud konflikt hariduspoliitikaga seoses, millele lõppu ei paista,
 • Soovides seda konflikti demokraatia aluspõhimõtteid järgides lahendada,
 • Tuginedes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 2 lõikele 2, mis ütleb: "Kohalik omavalitsus: 1) rajaneb riigi territooriumi haldusjaotusel; 2) teostub demokraatlikult moodustatud esindus- ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu küsimustes rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel."

...teeme Lääneranna vallavolikogule ja -valitsusele ettepaneku korraldada rahvaküsitlus, mis selgitaks välja, kas Lääneranna valla elanike enamus toetab praeguse vallavolikogu hariduspoliitikat või ei toeta.

Kuna arutelu valla hariduspoliitika üle on käinud tuliselt juba kaua, on enamus Lääneranna valla elanikke meie ees seisvate ja volikogu poolt juba tehtud valikutega hästi tuttavad. Peame aga siiski vajalikuks, et hästi informeeritud arvamuste kujunemiseks saaksid vallaelanikud vähemalt 3 nädalat enne rahvaküsitluse toimumist tutvuda nii volikogu koalitsiooni kui opositsiooni kirjalikult esitatud ja kõikidele lihtsasti kättesaadavalt avaldatud seisukohtadega valla hariduspoliitikaga seoses. Samuti võiksid oma seisukohad avaldada erinevad huvigrupid, keda meie valla hariduspoliitika otseselt puudutab.

Lisaks seisukohtade kirjalikule esitamisele ja avaldamisele peame enne rahvaküsitluse toimumist vajalikuks vähemalt 2 avaliku väitluse korraldamist, millest:

 • Üks väitlus toimuks ühe koalitsiooni kuuluva voliniku ja ühe opositsiooni kuuluva voliniku väitlusena,
 • Teine väitlus toimuks kolme volikogu koalitsiooni valitud esindaja ja kolme volikogu opositsiooni valitud esindaja väitlusena.

Kui erinevate osapoolte seisukohad on avaldatud, vallaelanikud on nendega tutvunud ja väitlusedki on peetud, palume vallavalitsusel korraldada Lääneranna valla elanike rahvaküsitlus, küsimusega:

"Kas toetad vallavolikogu praegust hariduspoliitikat?"

...vastusevariantidega "jah" ja "ei".

Meie demokraatlikule süsteemile on omane, et valdava enamuse valla elu puudutavaid valikuid teeb vallaelanike valitud esindus -- vallavolikogu. Kuna aga vallavolikogu valikud valla hariduspoliitikaga seoses on osutud äärmiselt polariseerivateks ja vallarahvas on sellest tulenevalt pikas ja pidevas konfliktis, on praegusel juhul rahvaküsitluse korraldamine põhjendatud ja vajalik.

Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 1 järgi on kõrgeima võimu kandja -- rahvas. Korraldades valla hariduspoliitikaga seoses rahvaküsitluse, selgitame me välja, kas Lääneranna vallavolikogu tegutseb valla hariduselu korraldades vastavalt Lääneranna rahva enamuse soovidele või mitte.

Menetlusinfo

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Korraldada Lääneranna vallas rahvaküsitlus hariduspoliitikaga seoses" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri