Saue vallale

Saue vald vajab vallavanemat, kes hoolib

Kristjan Oja,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
216 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Hea Saue valla elanik!

Anna oma hääl, kui sa ei ole rahul Saue vallavalitsusega või vallavanemaga (Andres Laisk). Saue vallavalituse eest peab vastutama selle juht, mistõttu soovime Saua vallale uut vallavanemat, kes seab enda valla elanikud esikohale.

Küsimus ei ole üksikutes näidetes, kus Saue valla elanikud on tundnud, et Saue vallavalitsus ei arvestanud elanikega või ei toeta neid. Saue vallavalitusega ei ole olnud võimalik pidada konstruktiivset dialoogi ega leida üheskoos lahendusi. Suhtlus vallavalituse poolt on olnud pealiskaudne ning nende vastused on lakoonilised. Seetõttu ka antud algatus ei keskendu üksikutele näidetele, vaid eesmärk on näidata üleüldist rahuolematust. See hõlmab endas kõiki elanike kokkupuuteid vallavalitusega.

Andres Laisk kogus 2021. a valimistel 1012 häält. Seega antud algatuse eesmärk on koguda 1012 häält, et näidata samaväärset vastuseisu tema juhitud vallavalitsusele.

Nüüd on aeg tegutseda kõigil, kes on tundnud, et üksinda ei ole võimalik vallavalitsuse vastu saada. Ühendame hääled ning näitame koos valla elanike rahulolematust.

Menetlusinfo

 1. Saue vallavalitsuse vastus rahvaalgatusele

  Vastus rahvaalgatusele Esitasite 27.11.2023 rahvaalgatuse „Saue vald vajab vallavanemat, kes hoolib“ kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 32 alusel Saue Vallavalitsusele menetlemiseks. Vastavalt KOKS § 32 lõikele 1 on vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. Algatuses on märgitud: „Saue vallavalituse eest peab vastutama selle juht, mistõttu soovime Saua vallale uut vallavanemat, kes seab enda valla elanikud esikohale.” Selgitame algatajatele, et KOKS § 32 lõikest 1 tulenev hääleõiguslike valla- või linnaelanike õigus teha kohaliku elu küsimustes algatusi valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks ei ole võrdsustatav õigusega algatada umbusalduse avaldamist vallavanemale. Umbusalduse avaldamise algatamine vallavanemale on KOKS § 46 lg 1 kohaselt üksnes volikogu liikmete pädevuses ning umbusalduse avaldamiseks on vajalik vähemalt 1/4 volikogu koosseisu liikmete osalemine umbusalduse avaldamisel. Umbusalduse avaldamise korral vastu võetav otsus ei ole õigustloova sisuga ning umbusalduse avaldamine vallavanemale ei ole käsitletav kohaliku elu küsimusena KOKS § 32 lg 1 mõistes olenemata sellest, et umbusalduse avaldamine volikogu poolt vormistatakse volikogu otsusena. Nimetatud seisukohta on kinnitanud ka Tartu Ringkonnakohus lahendis nr 3-08-2532. Arvestades eeltoodut ei saa Saue Vallavalitsus käsitleda algatajate poolt esitatud pöördumist õigusakti algatamise ettepanekutena. Rahvaalgatuse korras ei ole võimalik umbusaldusavaldust vallavanemale avaldada, mistõttu ei ole võimalik esitatud ettepanekut menetleda.

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 190 allkirja

 4. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Saue vald vajab vallavanemat, kes hoolib" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri