Lääneranna vallale

Metsküla ja Virtsu koolid 6-klassilisteks vallakoolideks

Kristjan Korsten,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
432 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Teeme Lääneranna vallavolikogule ja -valitsusele ettepaneku asuda sõnades ja tegudes kindlalt toetama Metsküla Algkooli ja Virtsu Kooli jätkamist 6-klassiliste vallakoolidena – Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTMi) uue 6-klassilistele maakoolide mõeldud toetusmeetme raames.

Oleme teadlikud, et see ettepanek ei sobitu mõne praeguse voliniku ettekujutusega valla hariduspoliitika “tervikpildist”. Arvame aga siiski, et olukorras, kus nii Metsküla kui Virtsu koolide taustal on tugevad ja elujõulised kogukonnad, kes väga tahavad oma koole HTMi uue toetuse valguses 6-klassilistena pidada, peaks vallavõim nende püüdlusi omaltpoolt igati toetama ning nende püüdluste lämmatamine, millega Lääneranna vallavõim üleriigiliselt silma paistab, on pahatahtlik ja mõistusevastane. Kui vallavõim näeb probleemi selles, et Metsküla ja Virtsu koolid ei suuda võib-olla HTMi nõudmisi pikas perspektiivis täita, teeme ettepaneku garanteerida neile koolidele valla igakülgne tugi nii kaua, kuni nad suudavad seda.

Lääneranna vallavõimu tegevus väikekoolidega seoses on tekitanud suuri vallasiseseid pingeid ja ka suurt üleriigilist hämmastust, mille kohta võib lugeda nt. nendest artiklitest:

 1. ERR 24.03.23 - Lääneranna vald otsustas hoolimata elanike protestist mitu kooli sulgeda
 2. Delfi 03.05.23 - Kõik Lääneranna koolid pöördusid valla vastu kohtusse
 3. ERR 07.09.23 - Püü Polma: Metsküla kui rida Excelis ja täpike kaardil
 4. Eesti Päevaleht 05.09.23 - JUHTKIRI | Lääneranna, anna Metsküla koolile võimalus
 5. Õhtuleht 25.05.23 - Minister Lääneranna koolide sulgemisest: „Ma päriselt arvan, et see oli halb otsus.“
 6. Pärnu Postimees 20.07.23 - Lääneranna vallavolinikud otsustasid, et Metsküla kool tuleb siiski sulgeda, kuigi ärimehe annetus aitaks seda üleval pidada
 7. Maaleht 05.09.23 - Lääneranna koolikaose hind: 74 692,80 eurot maksumaksja raha
 8. Lääne Elu 24.10.23 - Kohtukulud tühjendavad Lääneranna valla rahakotti
 9. Lääne Elu 02.09.23 - Kristina Kallas: Metsküla koolil on luba õpetada
 10. Õhtuleht 05.09.23 - Võimalik ainult Lääneranna vallas: Metskülas tegutseb seaduslik põrandaalune kool
 11. Eesti Päevaleht 04.09.23 - Allar Jõks: Lääneranna võimurite tegevust iseloomustab kolm S-i - sõnamurdlik, silmakirjalik ja sihitu
 12. Jne. jne. jne.

Lahendus paistab siit:

 1. Lääne Elu 27.07.23 - Haridusminister: maakoolide toetusmeede tuleb kindlasti
 2. Haridus- ja Teadusministeerium 24.08.23 - Omavalitsused saavad täiendavat toetust väikeste maakoolide pidamiseks
 3. ERR 28.08.23 - Omavalitsused saavad toetust kuni kuueklassiliste maakoolide pidamiseks

Leiame, et on aeg lõpetada Lääneranna laastav “koolisõda" Metsküla ja Virtsu osas ja jõuda mõistusepärase lahenduseni, mis on see, et need koolid jätkavad 6-klassiliste vallakoolidena Haridus- ja Teadusministeeriumi uue 6-klassiliste maakoolide toetusmeetme abil – nii kaua, kui nad suudavad selle tingimusi täita. Leiame, et selle nimel peaksid heas usus ja omavahelises koostöös töötama nii koolide taustal seisvad kogukonnad (kes muidugi seda teevadki) kui ka Lääneranna vallavolikogu/-valitsus (kes seni seda ei tee).

Menetlusinfo

 1. Vastuskiri

  Lääneranna vallavolikogule ja -valitsusele esitati rahvaalagatus.ee kaudu algatus „Metsküla ja Virtsu koolid 6-klassilisteks vallakoolideks“. Pöördumise on digitaalselt allkirjastanud 432 inimest. Pöördumine on registreeritud Lääneranna Vallavalitsuse dokumendiregistris 4. detsembril 2023.a viidaga 2023/11-3/2098-1. Lääneranna Vallavalitsus võtab ettepaneku teadmiseks. Lääneranna Volikogu on 24.03.2023 teinud otsuse koolivõrgu korraldamiseks, seega Metsküla Kool on suletud alates 01.09.2023 ning volikogu ei plaani uuesti kooli Metskülas pidama hakata. Samuti on volikogu teinud otsuse Virtsu Kooli osas, et Virtsu Kool jätkab tegevust 4-klassilisena. Lääneranna valla haridusasutuste ümberkorraldamise otsuse muutmise eelnõud on volikogu arutanud juba 8.06.2023 ning 10.08.2023 istungitel, kus otsuse muutmise eelnõud volikogu enamuse heakskiitu ei leidnud. Täiendavalt on olnud haridusvõrgu teema arutelus ka 31.08.2023 istungil, millal volikogu poolt kinnitati sisend kohtumenetluste kompromisside sõlmimiseks.

 2. Vallavolikogu vastuskiri

  Lääneranna vallavolikogule ja -valitsusele esitati rahvaalagatus.ee kaudu algatus „Metsküla ja Virtsu koolid 6-klassilisteks vallakoolideks“. Pöördumise on digitaalselt allkirjastanud 432 inimest. Pöördumine on registreeritud Lääneranna Vallavalitsuse dokumendiregistris 4. detsembril 2023.a viidaga 2023/11-3/2098-1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 32 lg 1 kohaselt on vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- võilinnaelanikul õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. KOKS § 32 lõike 2 kohaselt esitatakse algatus valla- või linnavalitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri. Rahvaalgatusega „Metsküla ja Virtsu koolid 6-klassilisteks vallakoolideks“ koos eelnõud ei esitatud, mistõttu esitatud pöördumist õigusakti algatusena käsitleda ei saa. Rahvaalgatuse mõtet sisustades ei ole võimalik esitatud pöördumisest vormistada haldusakti haldusmenetluse § 51 lõike 1 tähenduses, mis oleks suunatud isikute õiguste või kohustuste tekitamisele, muutumisele või lõpetamisele. Seega ei algatata KOKS § 32 kohast menetlust ning allkirjade kontrolli. Küll aga vastab pöördumine märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse (MSVS) § 2 lõikes 1 toodud märgukirja tunnustele. Selle sätte kohaselt on märgukiri MSVS tähenduses isiku pöördumine, millega isik teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks või annab adressaadile avaliku elu ja riigivalitsemisega seotud teavet. Seega on esitatud rahvaalgatuse puhul tegu märgukirjaga, millele vastame MSVS § 6-st tulenevalt hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest, s.o 3. jaanuaril 2024. Tulenevalt asjaolust, et pöördumise on esitatud Lääneranna vallavolikogule- ja vallavalitsusele vastab pöördumisele seaduses tuleneval tähtajal Lääneranna Vallavalitsus ning esitatud pöördumine ja vallavalitsuse vastus edastatakse Lääneranna Vallavolikogu jaanuari kuu istungile teadmiseks infopunktina.

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 100 allkirja

 5. Algatus kogus 44 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Metsküla ja Virtsu koolid 6-klassilisteks vallakoolideks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri