Saue vallale

Alliku küla ei vaja kahte tanklat, vaid turvalist keskkonda kohalikele elanikele!

Liisa-Triin Miller,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
694 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Seisame vastu Saue valla ja Vanamänniku arendaja plaanidele rajada elumajade kõrvale 24h avatud tankla. Vastuseis on eriti suur seetõttu, et Veskimöldre Rimi kõrvale üks tankla juba tuleb (mis jääb Vanamänniku arendusest üle tee).

Meil ei ole vaja kahte tanklat Alliku külla, seda enam, et Vanamänniku detailplaneeringu järgi oleks planeeritav tankla elumajadele väga lähedal.

Meie jaoks on oluline laste turvalisus ja oma elukeskkonna kaitsmine liigse müra ning visuaalse reostuse eest. Tahame näidata, et see ei ole ainult paari elaniku mure, vaid puudutab paljusid kohalikke peresid.

Me ei soovi oma kodude ümber põhjendamatus koguses tanklaid, vaid soovime, et vald panustaks elukeskkonna loomisesse, mis tõstaks kogukonna ühtsuse ja turvalisuse tunnet.

Hoolimata elanike põhjendatud vastuseisust, soovib Saue vald anda loa Vanamänniku kinnistu detailplaneeringule, mis tähendab 24H avatud tanklat koos teenindusjaama ja pesulaga. Need on planeeritud ridaelamude ja elumajade kõrvale, kus elavad pisikeste lastega pered. Ainuüksi Piigipuu tänaval elab üle 20 pisikese lapse, rääkimata teistest Vanamänniku arenduse naabertänavatest.

Arenenud riikides sellist asja ei näe, et rahulikku elamupiirkonda sellises koguses tanklaid planeeritakse - seda enam, et tanklate vajadust või Laagri/Alliku elanike tegelikke vajadusi keeldub vald kaardistamast. (Seda ka siis, kui elanikud sellekohaseks kaardistuseks avalikul arutelul soovi avaldasid.)

Hea tava arenenud riikides on tanklate ehitamine vajaduspõhistele kaugustele, eelkõige inimeste kodudest ja lastest kaugemale. Selleks, et kaitsta loodust, elukeskkonda ning vähendada õnnetusi. Me ei soovi olukorda, kus veoautod hakkavad sõitma elamupiirkonnas, kus on palju lapsi.

Saue vald korraldas Vanamänniku kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu 15. august 2023. Elanikud on kogu detailplaneeringu ja kavandatava tankla osas seisukohal, et vald ei lähtu detailplaneeringut heaks kiites elanike huvidest ega nende heaolust.

Toimunud arutelust on täismahus helisalvestis, mis valla ja arendaja ignorantset ning üleolevat suhtumist ka edasi annab.

Abivallavanem Kalle Pungas väidab, et detailplaneering olevat avalikult teada juba siis,

kui inimesed 2020. aastal valminud ridaelamubokse soetasid, mis ei pea paika. Vanamänniku detailplaneering koos tankla ja teenindusjaama plaanidega avaldati alles suvel 2023, kus elanikke teavitati, et plaanitakse tanklat, mille krundi suurus on 2948m² ning ehitusalune pindala 750 m².

Valla juhtkond koos arendajaga on millegi pärast uskumusel, et on vaid 2 elanikku, kes tankla vastu on. Soovime selle algatusega Saue vallavanemale näidata, et tegemist ei ole vaid kahe inimese probleemiga. Oma laste turvalisuse ja rahuliku elukeskkonna pärast on mures palju kohalikke elanikke, keda Vanamänniku detailplaneering otseselt või kaudselt puudutab.

Palun ühinegem ja näidakem toetust oma allkirjaga! Iga elaniku allkiri loeb, keda Vanamänniku detailplaneering ja arendus otseselt või kaudselt puudutab.

Sinu allkiri näitab, et ka sina arvad, et 24h avatud tankla rahulikus elurajoonis ei ole Alliku ning Laagri elanike huvides - seda enam, et Vanamännikust üle tee juba ühe tankla ehitus kohe algab.

Menetlusinfo

 1. Vallavalitsuse vastus EKK teabepäringule: detailplaneering saadetakse ministeeriumisse

  "Algatusega seoses ei ole algatajaga täiendavalt suheldud. Nagu ka vastuskirjas välja tõime, on sisuliselt tegemist käimasoleva detailplaneeringu menetluses esitatud arvamusega. Samasisuline arvamus on Saue Vallavalitsusele varasemalt esitatud, selle üle on arutletud detailplaneeringu avalikul väljapanekul ning vald on jäänud arvamuse esitajatega eriarvamusele. Planeerimisseadus annab detailplaneeringu menetlemisele ette väga selged reeglid - sealhulgas kaasamise ja arvamuste avaldamise võimaluse - ja nendest on kinni peetud. Vallavalitsus ei pea vajalikuks ega põhjendatuks alustada selles küsimuses teist parallelset menetlust või arutelu juba käimasoleva detailplaneeringu menetluse kõrval. Algatuses ei olnud esitatud mitte ühtegi adekvaatset põhjendust, miks ei võiks kavandatavasse asukohta tanklat rajada. Kohaliku omavalitsuse tegevus peab olema õiguspärane, proportsionaalne ja põhjendatud ning esitatud arvamust ei saa arvestada pelgalt põhjendusel, et naabrid lihtsalt ei ole nõus, et vaatlusalusele alale tankla tuleks. Siinkohal tooksin veel välja, et standard näeb ette tankla seadmete ja eluhoonete vaheliseks kujaks vähemalt 30 m - planeeringus on see vahemaa üle 100 m ning sinna vahele jäävale alale ette nähtud kõrghaljastuse rajamine, seega on vajalik kuja mitmekordselt tagatud. Vallavalitsus ei näe, et kõnealuse algatuse alusel oleks võimalik koostada eelnõud, mida saaks edasi menetlema hakata. Eeltoodust lähtuvalt peab vallavalitsus mõistlikuks jätkata detailplaneeringu menetlust vastavalt seaduses reguleeritud korrale. Tulenevalt asjaolust, et menetluse käigus jäi üles eriarvamus seoses planeeritava tanklaga, saadetakse detailplaneering ministeeriumisse üle vaatamiseks ja heakskiidu saamiseks ning ministeeriumi tagasiside põhjal selgub, kas planeering on võimalik sellisel kujul kehtestada.

 2. Vastuskiri vallavalitsuselt

  Väljavõte vastuskirjast: "Saue Vallavalitsusele jääb arusaamatuks, millise õigusakti vastuvõtmist, muutmist või kehtestamist algatusega taotletakse – algatusele ei ole lisatud vastavat eelnõud. Sisuliselt on tegemist käimasoleva detailplaneeringu menetluses esitatud arvamusega. Detailplaneeringu avalikustamise ja avaliku arutelu käigus on esitatud sarnane seisukoht, millega vallavalitsus ei nõustunud ning on selles osas andnud ka omapoolsed põhjendused ja selgitused kirjalikult. Detailplaneeringu menetlemine toimub vastavalt planeerimisseaduses sätestatule. Vallavalitsusel on kohustus järgida, et detailplaneeringu menetlus toimuks vastavuses kehtestatud õigusaktidega – sealhulgas üldplaneeringuga. Käesoleva rahvaalgatuse kaudu esitatu on kvalifitseeritav kui detailplaneeringu menetluses antav arvamus, mida on juba käimasolevas menetluses käsitletud."

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 256 allkirja

 5. Algatus kogus 190 allkirja

 6. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Alliku küla ei vaja kahte tanklat, vaid turvalist keskkonda kohalikele elanikele! " ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri