Lääneranna vallale

Umbusaldusavaldus Armand Reinmaale

Monika Hale,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
757 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Üleskutse: Lääneranna vallavolikogu esimees Armand Reinmaa, astu volikogust tagasi!

Meie, alla kirjutanud Lääneranna valla elanikud, leiame, et Lääneranna Valimisliidu juht, Lääneranna vallavolikogu esimees Armand Reinmaa, on oma ametis tegutsenud ebaeetiliselt, mittekultuurselt ja valimislubadusi eirates ning põhjustanud sellega Lääneranna vallale suure rahalise kui ka mainekahju. Leiame, et Armand Reinmaa peaks volikogust tagasi astuma. Tema sobimatust vallavolikogu juhi ametisse näitavad muuhulgas järgnevad teod ja asjaolud:

 1. Armand Reinmaa on kriminaalasjas kohtu all vara omastamises. Sellises olukorras inimene ei tohiks olla üheski avalikus ametis - rääkimata mõjukast ja vastutusrikkast volikogu esimehe ametist(1).(1) ( kohtuasi number 1-20-6132, menetlus käimas Viru maakohtus)
 2. Üle 60% huvihariduse eest makstavast rahast kulutatakse Armand Reinmaa perekonnale kuuluva Massu Ratsaspordikooli rahastamiseks. Kuigi vald on viimase viie aasta keskmisena panustanud oma eelarvest haridusse vähem (43%) kui Eestis keskmiselt (47%), on nende aastate jooksul oluliselt suurenenud huvihariduse rahastamine. 2021 tõusis huvihariduse osakaal valla hariduse eelarves 10%-ni valla hariduse eelarvest, kuigi see näitaja on Eestis keskmiselt alla 6% (2). (2) https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__rahandus__valitsemissektori-rahandus__kohalike-omavalitsuste-eelarve/RR302
 3. Kuna valla hariduseelarvest rahastust saav Massu Ratsaspordikool kuulub Armand Reinmaa perekonnale, on tal valla haridusasju korraldades alati vähemalt kaudne huvide konflikt. Tema aga lausa juhib neid protsesse, mitte ainult ei osale.
 4. Aastatel 2019-2022 ostis Lääneranna vald Armand Reinmaale kuuluvalt advokaadibüroolt teenuseid rohkem kui 30 000 euro eest. Kõigil nendel aastatel on Armand Reinmaa või tema abikaasa olnud Lääneranna vallavolikogu liige. Seega on Reinmaa isiklikult huvitatud, et vallal oleks piisavalt kohtuasju, mida kohtus vaielda.
 5. Armand Reinmaa volikogu esimeheks oleku ajal on valla rahaline võimekus oluliselt halvenenud ja teenuseid aina vähendatakse (suletud on koolid, raamatukogud, inimesi tõstetakse välja sotsiaalkorteritest, väidetavalt on tulemas rahvamajade reform jne.).
 6. Armand Reinmaa juhtimise all on Lääneranna vald suhtluses kodanikega, huvigruppidega ja isegi Vabariigi Valitsusega võtnud arrogantselt väljapressiva ja ülbe hoiaku (3) (3 Lääneranna valla sotsiaalmeedia postitus 5. Juuli kell 14:59: “kui minister ei tule rahapakiga, on ta sõnad sisutühjad ning vallal on rohkem kasu oma kola müügist, kui ministri visiitidest.”). Suhtlus ja info jagamine elanikele on alla igasugust normaalset taset (kirjadele ei vastata, kohtumiste palvetele ei vastata, infot peavad lapsevanemad saama oma küsimustele kohtuasjade käigus kohtule esitatavatest vastustest, huvigruppe ei kaasata ja nende arvamusega ei arvestata). Selle asemel, et otsida riigilt tuge probleemi leevendamiseks on volikogu esimees esitanud teravaid ja solvavaid märkusi Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministri suhtes ning väljendanud umbusku riiklikul tasemel toimuvate muutuste suhtes. Selline ebakompetentne, süüdistav ning välja pressiv hoiak on kahjustanud oluliselt valla mainet ning arenguvõimalusi.
 7. Kuigi nii haridus- ja teadusminister, regionaalminister kui Riigikogu kultuurikomisjon on avalikult väljendanud riikliku seisukohta, et väikekoole tuleb alles hoida ja tegemist on riiklikult tähtsa küsimusega ning valitsus pakub maakoolidele ka lisatoetust, on volikogu esimees Armand Reinmaa otsustanud jääda paindumatuks ning lahenduste ja kompromisside otsimise asemel jätkanud oma esialgset kurssi.
 8. Näiteks halvast juhtimise kultuurist on 24.03.2023 toimunud volikogu istungi läbiviimine. Armand Reinmaa, omades juriidilisi teadmisi, võttis teadlikult vastu otsuse eirata KOV volikogu liikme käsiraamatu suuniseid konkureerivate eelnõude menetlemiseks ning suunas enda koostatud eelnõu hääletamisele enne seda, kui konkureerivad, kogukondade poolt loodud eelnõud ette kanti. Samuti asus volikogu esimees osapoolte kaasamise asemel koosolekul viibinud inimesi ruumist välja viskama. Sarnaseid näiteid leiab veelgi. Näiteks 10.08.2023 istungiks nõuti kooli põhimääruse muutmiseks kooli hoolekogu otsust ettenähtud korda rikkudes ning sõltumata hoolekogu arvamuse puudumisest võeti ikkagi vastu otsuseid või 31.08.2023 volikogu istung, mis kuulutati kinniseks kuigi mittemingeid selliseid andmeid istungil ei käsitletud, mis oleksid olnud salajased jne.
 9. Haridusvõrgu reformimisel valla esindajad otseselt valetasid ja varjasid kodanike eest nendega seotud otsuste tegemist(4) (4. Reinmaa poolt esitatud eelnõu osas ei korraldatud valla poolt ühtegi kogukondade aruteluringi, ühelegi kogukonna ettepanekule ei vastatud, ühtegi huvigruppi ega lapsevanemaid ei kaasatud.) . Armand Reinmaa poolt juhitud volikogu otsused haridusvõrgu “korrastamise” osas on selges vastuolus nende endi valimislubaduste (5) (5. https://lrvl.ee/ “Lääneranna vald – parim elukeskkond kõigile! Meie sihiks on ühtehoidev ja traditsioone väärtustav kogukond.” “Varblasse, Koongasse ja Virtsusse kavandame multifunktsionaalsed hooned (kool, huvitegevus ja kogukonnateenused). Kõmsi, Lõpe ja Metsküla koolis jätkame alghariduse andmist õpilaste olemasolul.”) , koalitsioonilepingu ning valla arengukava ja eelarvestrateegiaga ega arvesta kogukondade vajaduste ning arvamusega.
 10. Armand Reinmaa on tõestanud, et ta ei ole võimeline tagama toimivat ja jätkusuutlikku valla valitsemist: Lääneranna valla töötajate hulgast on vähem kui aasta jooksul lahkunud üle 10 tippspetsialisti ehk suur osa valla valitsemist korraldavast pädevast personalist ning täna ei suudeta täita strateegilisi ametikohti kogukonda tundvate inimestega vaid tööjõudu tuuakse väljaspoolt, mis on vallale väga kulukas (kõrgemad töötasud, sõidukompensatsioonid, elamiskulude hüvitised jne). Lääneranna valla halduskulud on oluliselt suuremad kui keskmiselt Eestis.
 11. Armand Reinmaa eestvedamisel tehti koolivõrku puudutavad otsused volikogus kiiruga ning igasuguste analüüsideta. Tehtud otsuste ja koostöö absoluutse puudumise tõttu on 5 kooli jagu lapsevanemaid, lapsi, õpetajaid ja koolijuhte vaimse pinge all. Valed otsused viisid valla olukorda, kus korraga oli käimas viis väga kulukat kohtulahingut, millest üks on lõppenud ja neli kestavad edasi. Need mõjuvad laastavalt nii valla finantsvõimekusele kui suutlikkusele arendada edasi haridusvaldkonda kui osutada teisi teenuseid.
 12. Enese kehtestamiseks viljeleb volikogu esimees “jaga ja valitse” poliitikat, tekitades valla erinevate kogukondade vahele pingeid. Selle tulemusel on kõige rohkem saanud kannatada Lihula kogukonna kuvand. Normaalse vallajuhtimise eesmärk oleks vastupidine: kogukondi liita nii nagu petturlikult lubati Lääneranna Valimisliidu poolt ja mistõttu elanikud nende poolt hääletasid. Tulemus on risti vastupidine.

Igaüks neist punktidest võiks olla piisav, et nõuda Armand Reinmaa tagasiastumist Lääneranna vallavolikogu esimehe kohalt. Leiame, et volikogu esimehe Armand Reinmaa eetiline kompass ja juhtimisstiil ei ole sobilik sellise ameti jaoks. Tänapäevases valitsemiskultuuris on normaalne, et kaasatakse erinevaid osapooli ja otsitakse kompromisse. Volikogu esimees Armand Reinmaa sellist juhtimiskultuuri endas ei kanna. Leiame, et ta peaks võtma oma eksimuste ja eetiliste möödalaskmiste eest poliitilise vastutuse ja astuma tagasi nii volikogu esimehe kohalt kui volikogust.

Menetlusinfo

 1. Lääneranna valla vastuskiri

  Väljavõte vastuskirjast: "Umbusalduse avaldamine ei ole käsitletav kohaliku elu küsimusena, mida saab algatada rahvaalgatuse korras, sest kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 46 lõige 1 kohaselt saab umbusalduse volikogu esimehele algatada üksnes vähemalt neljandik volikogu koosseisust. Seetõttu ei alustata allkirjade kontrolli ning kohaliku omavalitsuse seaduse § 32 kohast menetlust. Esitatud rahvaalgatuse teade ning käesolev kiri edastatakse Lääneranna Vallavolikogu liikmetele teadmiseks. "

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 100 allkirja

 4. Algatus kogus 52 allkirja

 5. Algatus kogus 54 allkirja

Kommentaarid

 1. Tagasi astuda

  Võiks küll tagasi astuda.

  1. Soovitaks Armand Reinmaale aastat iseendaga

   Armand Reinmaa võiks tagasi astuda, et pühendada aega iseendale. Pikem sisekaemus (vajadusel mentori toel), võiks päädida objektiivse enesehinnangu ja enesearmastuse tõusuga, mis omakorda võimaldaks tal edaspidi kergemini lahti lasta oma varem tehtud otsustest, ilma et tema isiklik uhkus oleks kahjustatud. Seega ma pakuksin Armand Reinmaale vähemalt ühte aastat iseendale.

   1. Tagasi astuda, muidugi!

    Reinmaa tehtud kahju Lääneranna vallale on kolossaalne. Terve vald on kannatanud tema võitluse tõttu terve mõistuse vastu. Paljud lastega pered. Paljud lapsed... Aitab! Mine ära, Reinmaa!

    1. Jah!

     Iga ennast austav inimene oleks ise juba ära läinud! Üks selline on ka valitsuses.

     1. Asi pole enam ammu rahas

      Praegune Lääneranna vallakogu on loonud olukorra, kus valusast koolireformist on saanud midagi hoopis enamat - sellest on saanud rahva õiglustunde mõõdik, aga ka omamoodi rahvusluse sümbol. Kuni su külakool veel elab, elad sina ka. Metsküla külakool on saanud umbes sama oluliseks märgiks kui Kihnu kört. Mis tähendab, et asi pole enam ammu selle koolipidamiseks vajalikus tegelikult väga väikeses rahas. Asi on põhimõttes. Reetmises. Kui see kool kaob, pettuvad inimesed mitte ainult Lääneranna (praeguses, siiski ülimalt ajutises!) vallavolikogus, nad pettuvad Eesti riigis, Eesti riigi haridus- ja regionaalpoliitikas. Lääneranna valla rahvas teab ka tausta - teab Armand Reinmaa ja ka mõne teise vallavolikogu liikme ettevõtluse taustu. Väga kurb demokraatia seisukohast, et meie seadused ei võimalda oma esindajaid volikogust tagasi kutsuda, kui nad käituvad vastupidiselt sellele, mida nad valimiskampaania ajal lubasid. (Nojah, sama kehtib ju ka riigikogu kohta...) Kui oleks miskit moodi juriidiliselt JOKK Armand Reinmaa tagasi kutsuda või kogu vallavolikogu umbusaldada, tuleks seda muidugi teha.

      1. From what I see is, that he use his position to suck out money from the community to enrich himself and his family. This is generally enough to remove someone because it is criminel and should be investigated by the justice

     2. See, mis volikogus toimub, on klassikaline diskrimineerimine

      Diskrimineerimine ei ole definitsiooni järgselt ainult see, kui inimgruppi alavääristatakse selle põhjal, millised on tema usk, veendumused, nahavärv või seksuaalsed eelistused. Diskrimineerimine on kõik, mis piirab mingisugusegi välise tunnuse põhjal isikute õigusi. Antud juhul on selleks Rahvastikuregistri andmed. Mingite valla piirkondade lastel puudub võimalus saada omale normaalse pikkusega koolipäev. Erahuvikooli pidajana lisan veel faktori, kus üldhariduskoolide sulgemine ja kärpimine jätab lastele vähem võimalusi saada ka huviharidust osana koolipäevast. Kõikide asjade koondamine vallakeskusesse pikendab kõikide laste päeva märkimisväärselt, sealhulgas ka nende laste, kes huvihariduses osaleda ei soovi.

      1. Omamata illusioone...

       Oma sobimatust vallavolikogu (tegelikult igasuguse otsustuskogu) juhi kohale demonstreeris hr. Reinmaa 24.03.2023 volikogu istungil, kus ta teadlikult ja tahtlikult blokeeris (olukorda selgitada püüdnud koolidirektori väljaviskamisega)otsustajate võimaluse oma otsus parimate võimalike teadmiste põhjal teha. Isegi, kui volikogu koalitsioon oli juba enne, temale teadaolevalt, otsustanud koolid sulgeda igal juhul ja mistahes argumente arvesse võtmata. Teine, võibolla isegi isiklikumat laadi küsimus on nn." Pruunsilla raha" vastuvõtmise otsustamise eel volinikele korruptsiooniohu eest hoiatavate kirjade saatmine. Teadaolevalt ei ole sellist praktikat kasutatud Massu ratsakooli rahastamise ja juriidilise abi lepingute sõlmimise otsustamise puhul Omamata illusioone, et praeguse Lääneranna vallavolikogu koosseisu juures esimehe umbusaldamine midagi parandaks, annan siiski oma allkirja kavandatavale algatusele. Lihtsalt meelsuse näitamiseks.

       1. Tagasi astuda!!!

        Valetamine algusest peale Metsküla kooli olukorra kohta, koolile suunatud sihipärase annetuse tagasi saatmine, kohtuskäimised jne mida veel on vaja. Süüdistada Pruunsilda korruptsioonis, kui ise pole olnud just puhas poiss.

        1. "Ei kommenteeri."

         Ma suudan mõista poliitikule omast suhtumist erinevatesse küsimustesse, mis neile päeva jooksul pillutakse. Klassikaline vastus: "ei kommenteeri." Kas ongi mõtet kommenteerida, kui iga su sõna arvel on? Küll aga on see täiesti teine asi, kui inimene jätkuvalt ja pidevalt tõstab kätt oma kogukonna inimeste vastu. Inimesed, kes paluvad, protestivad, pakuvad kompromisse ja lahendusi. Aga otsused tehakse ära suletud uste taga ning ei kommenteerita. Nüüd oleks aeg hakata meheks! Kui sa müüd oma südametunnistust ja tahtevabadust, siis anna ka meile teada, mis hinnaga sa seda nüüd. Mis sa selle eest saad? Oleks aeg hakata põhjendama oma käitumist, oleks aega võtta avalikult vastutusele, oleks aeg siduda tooli külge ja kasta vette, nagu seda tehakse Itaalias! Inimesed on ära teeninud selle, et nad teaks, miks neid sedasi koheldakse! Julged teha, julge tunnistada, mees! Paljud ütlevad, et raha ei ole enam ammu takistuseks, aga ma näen, et siiski on - raha on aegade algusest olnud moraalse käitumise takistuseks, aga ka kõige võikamad saavad lõpuks endale sobiva palga.

         1. Sobimatu valitsemiskultuur

          Lääneranna valla volikogu koalitsiooni arrogantne valitsemis-stiil, kus levitatakse laus valesid ja kallutatud seisukohti ning õhutatakse kogukondade vastandamist, välditakse igasugust dialoogi asjassepuutuvate isikutega, eiratakse kõiki HM juhiseid koolide sulgemise protseduuri õiguspäraseks läbi viimiseks (kooli, hoolekogu, lapsevanemate teavitamata ja tekkinud küsimustele vastamata ning nõustamata jätmine, ebamõistlikult lühikesed tähtajad eluliselt oluliste otsuste langetamiseks, hariduse sisuliste väärtusküsimuste eiramine) on piisav, et väljendada oma rahulolematust ka olukorras, kus paari esimese süüdistuspunktiga ei kiirustaks. Täiesti uudne ja vastuvõetamatu on suhtumine, kus võimaluste otsimise asemel hoopis kogu omavalitsuse vaimne ja materiaalne jõud kulutatakse selleks, et üritada tõestada kõikvõimalike pakutavate lahenduste sobimatust, varjudes argumenteerimise asemel lõpuks mingi salajase poliitilise kokkuleppe taha, mis ei lubavat kooliharidust ka vallale 0 kuluga pidada. Leian, et see on sügavalt kahjulik ja inimvaenulik juhtimiskultuur, mille normaliseerimine puudutab mitte ainult kooliharidusega seotud, vaid kõiki KOV-i otsustega mõjutatavaid elanikke.

          Olen lugenud läbi algatuse "Umbusaldusavaldus Armand Reinmaale" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
          NimiIsikukoodAllkiri