[IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Märt Masso

Vanusjuhtimise põhimõtete rakendamise soodustamine organisatsioonides.

Tööinspektsioon teeb teavitustööd. Riik pakub töötaja töö säilitamise meetmeid, sh maksusoodustused x-aastaste ja vanemate inimeste koolituskulude katmisel. Probleem: töötajate täiendkoolitusel osalemine on vanemates vanusrühmades noorematega võrreldes harvem, mis tuleneb nii tööandja kui töötaja vähesest motivatsioonist. Tunnetatakse riski, et tehtud kulu tasuvusaeg võib jääda liiga lühikeseks. Mõju: koolitustel osalemine suureneb, läbi mille tõuseb töösoorituse kvaliteet ja tööandja tahe töötajat tööl hoida.

  1. Eesti Koostöö Kogu

    Idee kohta ei koostatud mõjuhinnangut, kuna ettepanek pole piisavalt konkreetne.

Tahad algatusega kursis olla?