From: Egle K��rats [mailto:Egle.Kaarats@sm.ee]
Sent: Monday, May 25, 2015 1:19 PM
To: Aivar Kokk; Monika Haukan�mm; Helmen K�tt; Viktor Vassiljev; Maire Aunaste; Dmitri Dmitrijev; J�ri Jaanson; Marika Tuus-Laul; Liina Kersna; Vilja Savisaar-Toomast
Cc: Aimi Kaldre
Subject: Sotsiaalministeeriumi jutupunktid t��tasu alamm��ra t�stmisel 1000 euroni

 


Austatavad,

 

Saadan teadmiseks  t�nasel arutelul esitatud seisukohad.

 

 

Austusega

Egle K��rats

 

 

Kehtiva olukorra kirjeldus

 

27.02.2015 on Keskerakond esitanud Riigikogu juhatusele menetlemiseks p��rdumise �1000 eurot miinimumpalgaks� ja p��rdumisele kogutud toetusallkirjad. P��rdumises m�rgitakse, et �Seda on vaja, et anda Eesti elanikele reaalne v�imalus toime tulla viimastel aastatel h�ppeliselt kasvanud hindade ja kodukuludega. Sissetulekute m�rgatav ja tuntav t�us on v�ltimatu, et peatada v�ljar�nne, tuua Eestisse tagasi t��kohad ja t��inimesed ning taask�ivitada Eesti majandus.�.

 

Eestis kehtestatud miinimumpalk on �ks EL madalamaid, kuid peale nelja-aastast paigalseisu 278,02 eurol (2008-2011) on see t�usnud neli aastat j�rjest � 290 euroni 2012. aastal, 320 euroni 2013. aastal, 355 euroni 2014. aastal ning j�udes 2015. aastaks 390 euroni (t��tasu tunnitasu alamm��raks 2,34 eurot).

 

V�rdluseks saab v�lja tuua, et arvestuslik elatusmiinimum ehk absoluutse vaesuse piir oli 2013. aastal 205,3 eurot ning 2014. 203,44 eurot.

 

Juba neljandat aastat on Eesti miinimumpalk Baltikumis k�rgeim.

 

 

Riigid, kus alampalk v�rreldes eelneva aastaga on muutunud �le 10%, ajavahemik 2012-2015 (allikas: Eurostat)

Riik

2012

(�)

2013

(�)

Muutus 2012-2013

2014

(�)

Muutus 2013-2014

2015

(�)

Muutus 2014-2015

Bulgaaria

138

159

14,8%

174

9,7%

184

5,9%

Eesti

290

320

10,3%

355

10,9%

390

9,9%

Kreeka

877

684

-22,0%

684

0,0%

684

0,0%

L�ti

286

287

0,3%

320

11,6%

360

12,5%

Leedu

232

290

25,0%

290

0,0%

300

3,6%

Ungari

296

335

13,4%

342

1,9%

333

-2,6%

Poola

336

393

16,7%

404

3,0%

410

1,3%

Rumeenia

162

158

-2,7%

190

20,7%

218

14,4%

Suurbritannia

1202

1250

4,0%

1251

0,1%

1379

10,2%

T�rgi

363

416

14,5%

362

-12,9%

424

17,3%

Ameerika �hendriigid

971

952

-1,9%

911

-4,3%

1035

13,6%

 

K�ige suuremaid muutusi alampalgas (23-st riigist, mille kohta Eurostat alampalga andmeid aastate l�ikes on avaldanud)  on viimastel aastatel toimunud Leedus, kus 2013. aastal t�usis alampalk 25% ning Kreekas, kus 2013. aastal langes alampalk 22%.

 

Eestis on alampalga t�us viimastel aastatel j��nud 10-11% juurde.

 

 

Alampalga saajaid oli  EMTA andmetel Eestis:

 

2013.a. II kv 14 951 � 2,6% palgat��tajatest (alampalk 320 eurot);

 

2014.a  II kv 15 554 � 2,7% palgat��tajatest (alampalk 355 eurot).

 

 

Keskmise brutopalga ja alampalga v�rdlus Eestis, 2010-2014 (eurodes) (allikas: Statistikaamet)

 

 

 

Alampalga osakaal keskmisest palgast OECD riikides, kus on kehtestatud t��tasu alamm��r, 2013. aasta (allikas: Eurostat)

 

 

V�rreldes teiste euroala riikide alampalga ja keskmise palga suhtega (sh Leedu ja L�ti), on Eestis erinevus nende kahe vahel suurem.

 

 

Eelduslik olukord t��tasu alamm��ra 1000-le eurole t�stmisel

 

T��tasu alamm��ra kiire t�us 1000-le  eurole tundub teoorias kindlasti ahvatlev, kuid arvestame peab, et otseselt positiivsete m�jude k�rval on olemas ka negatiivsed tagaj�rjed. Antud ajaraami jooksul ei olnud Sotsiaalministeeriumil v�imalik viia l�bi p�hjalikku anal��si, seega on j�rgnev arvamus, mitte anal��si v�i uuringu tulem.

 

T�na on kuut��tasu alamm��r Eesti 390 eurot. Kui t��tasu alamm��ra t�us oleks stabiilselt sarnane ka tulevikus (10% aastas), t�useks Eesti alampalk 1000 euroni aastaks 2025. J�rgnevalt toome v�lja alamm��ra v�ga kiire t�usu eeldatavad positiivsed ja negatiivsed tagaj�rjed.

 

N�ited v�imalikest positiivsetest tagaj�rgedest:

 

-       valdav enamus t��tava liikmega leibkondadest t�na kehtivas suuruses toimetulekutoetuse saamisele enam ei kvalifitseeruks. 2014. aastal rahuldati 6897 sellist toimetulekutoetuse taotlust, mille puhul loeti sissetulekute hulka ka sissetulek palgat��st v�i muu t��tasu (see moodustas 6,8% k�ikidest aasta jooksul rahuldatud toimetulekutoetuse taotlustest);

-       v�heneks vajadusp�hist peretoetust saavate perede arv nende perekondade hulgas, kus �ks v�i rohkem pereliikmeid t��tavad. N�iteks 2015. aasta m�rtsis maksti vajadusp�hist peretoetust 1316 sellisele perekonnale, mille puhul oli v�hemalt �he perekonnaliikme sotsiaalseks seisundiks m�rgitud �t��tav� (31,1% k�ikidest sel kuul vajadusp�hist peretoetust saanud peredest). T��tavaid perekonnaliikmeid oli nendes peredes 1417;

-       t��j�u v�ljar�nne pidurdub (suurema t��tasu otsingutel ei ole enam vaja minna v�lismaale t��le) ning Eesti muutub ahvatlevamaks riigiks v�ljast tulevatele t��tajatele;

-       inimeste ostuj�ud suureneb, tarbimine suureneb, majandus elavneb;

-       p�sima j��vad suurema konkurentsiv�imega ettev�tted, kes toodavad suuremat lisandv��rtust;

-       positiivne m�ju riigieelarvega. Mida suurem on t��tasu alamm��r, seda rohkem raha eelarvesse laekub.

 

Paratamatult on t��tasu alamm��r aga �ks osas kehtivast palgastruktuurist. Seega, kui alamm��r t�useb, peab muutuma ka �lej��nud struktuur. 1000-eurose miinimumpalga osakaal 2014. aasta IV kvartali keskmisest brutokuupalgast oleks 96%. Kui alampalga ja keskmise brutokuupalga vaheline suhe j��ks alampalga t�stmisel 1000 eurole �ldjoontes samaks (~33%), peaks eeldatavalt keskmine brutokuupalk t�usma ~3000 euroni. Igatahes t�useksid oluliselt t��andjate kulutused t��j�ule, mis toob kaasa n�iteks j�rgmisi negatiivseid tagaj�rgi:

 

-       t��andjad, kes ei suuda end �mberstruktureerida, l�petavad tegevuse;

-       t��kohti ei looda ning t��tus kasvab;

-       teenused/tooted kallinevad ning arvestuslik elatusmiinimumi ehk absoluutse vaesuse piir t�useb ning j�tkuvalt on rohkesti inimesi, kes vajavad toimetulekuks riigilt toetust;

-       riigieelarvekulud suurenevad, T��tukassa kulud suurenevad;

-       regionaalne ebav�rdsus suureneb.

 

 

Seisukoht

 

Madalapalgaliste toimetulek on valitsuse jaoks prioriteetne teema. Koalitsioonileppe punktist 2.1 l�htudes on loomisel madala sissetulekuga t��tavate isikute tagasimakses�steem. Leppe punkt 2.3 keskendub t��tasu alamm��rale. Selle kohaselt soovib valitsus julgustada t��turu osapooli t��tasu alamm��ra t�stma nii, et nelja aasta p�rast oleks see v�hemalt 45% keskmisest t��tasust.

 

Prognoos � 45% keskmisest t��tasust

 

Aasta

Keskmine palk*

Alampalga osakaal keskmisest palgast

Alampalk

Muutus alampalgas, %

2014

1001

35%

355

2015

1049

37%

390

9,9%

2016

1104

39%**

430

10,3%

2017

1170

41%**

480

11,6%

2018

1246

43%**

536

11,7%

2019

1326

45%**

597

11,4%

 

*Arvutused p�hinevad Rahandusministeeriumi kevad 2015 majandusprognoosil ning **VV tegevusprogrammi punktil 2.3 (�Teeme r��biti riigipoolsete meetmete rakendamisega t��turu osapooltele ettepaneku t�sta nelja aasta jooksul alampalk tasemele v�hemalt 45% keskmisest palgast.�). Prognoosi j�rgi t�useb alampalk stabiilselt 10-12% aastas ning on 2019. aastaks 597 eurot.

 

Seega t��tab valitsus selle nimel, et t��tasu alamm��r t�useks, kuid mitte nii radikaalse h�ppega nagu oleks alamm��ra t�stmine 1000-le eurole.

 

Valitsust innustavad ka  Euroopa Komisjoni riigip�hised soovituse, kus tuuakse v�lja, et riik peaks panustama meetmetesse, mis soosivad madalapalgaliste sissetuleku t�usu ning Euroopa Sotsiaalharta � 4 l�ige 4 (�igus saada �iglast t��tasu), antud l�iget ei ole Eesti ratifitseerinud, mis annab suunise, et t��tasu alamm��r peaks olema 60% riigi keskmisest t��tasust.

 

T��tasu alamm��rast r��kides ei saa kindlasti unustada t��turu osapooli, kes juba aastast 2001 on t��tasu alamm��ra kollektiivlepinguga kokku leppinud. Traditsioon on, et Vabariigi Valitsus kehtestab t��turu osapoolte kokkuleppes toodud t��tasu alamm��rad hiljem ka oma m��rusega.

 

Valitsus ei plaani v�tta t��turu osapooltelt v�imalust t��tasu alamm��ra kokkulepet ka tulevikus s�lmida. Just t��turu osapooled on need, kes k�ige adekvaatsemalt saavad t��andjate v�imalusi ja t��tajate vajadusi hinnata ning  annavad sellele kokkuleppele legitiimsuse. Valitsus soovib osapooli toetada luues sobiliku keskkonna majanduse arenemiseks, mis omakorda tagab �ksikisikutele parema toimetuleku.

 

Oma 19.05.2015 edastatud avalikus p��rdumises Eesti T��andjate Keskliidule on ka EAKL t�denud, et alampalga kokkuleppimine on sotsiaalpartnerite p�rusmaa, millesse riik saab panustada majandust toetavate meetmetega. Samuti tehakse Eesti T��andjate Keskliidule ettepanek s�lmida t��tasu alamm��ra kokkulepe kaheks aastaks suuruses, mis tagaks t��j�u taastootmise kodumaa pinnal, hoogustaks investeeringuid tootlikkuse kasvu ning samas oleks enamusele Eesti t��andjatest majanduslikult j�tkusuutlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egle K��rats

T��ala asekantsler

Sotsiaalministeerium

egle.kaarats@sm.ee